chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

9. Nguyện lớn thứ tám

“Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân nữ ấy, hễ nghe danh hiệu của ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân nam tử, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”.

Bây giờ quý vị thử đọc: “Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” xem có chuyển thân nữ thành nam được không? Không được. Có một số Phật tử nữ nói với chúng tôi rằng:

- Đời này chúng con phát nguyện bố thí, cúng dường, làm tất cả các việc thiện pháp để đời sau thành thân nam như các thầy tu cho dễ, chứ thân nữ tụi con tu khó.

Chúng tôi nói:

- Sao các vị không phát nguyện tu thành Phật đi chứ thành thân nam làm gì.

Chúng ta nghiệm lại xem trong cuộc đời này, có nhiều người thân tướng là nam nhưng tâm thì hèn hạ, độc ác..., còn nhiều người mang thân nữ thì rất khoan dung, độ lượng, rồi còn làm đến những chức vụ cao như tổng thống, thủ tướng, giám đốc...

Những người nói thân nữ bị nhiều ràng buộc là họ đọc trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy người nữ có năm thứ chướng sau:

Vì vậy nên họ rất chán ghét thân nữ mà không biết rằng Kinh Pháp Hoa là chỉ về Tri kiến Phật, mà Tri kiến Phật thì đâu có những chướng nạn này, thể nhập Tri kiến Phật rồi thì những tướng giả tạm này liền biến mất.

Trong Thiền thoại ghi, có một bà già khi đọc đến chỗ này liền đến hỏi Thiền sư Triệu Châu:

- Khi đọc đến Kinh Pháp Hoa thì con cảm thấy rất chán ghét thân người nữ, cúi xin Hòa thượng chỉ cho con phương pháp tu tập để con có thể được chuyển thành thân nam.

Thiền sư bảo bà đi đến chánh điện, Thiền sư đọc như thế nào thì bà đọc lại như vậy. Sau khi vào chánh điện thì Thiền sư Triệu Châu nói:

- Con phát nguyện từ nay cho đến trọn đời, sau khi con tu học thì thân già của con nguyện đọa xuống ba đường ác, còn tất cả chúng sanh đều sinh về cõi trời, chư thiên và cõi Phật.

Khi Thiền sư nói đến đó thì bà liền hỏi:

- Bạch Hòa thượng, Hòa thượng có đọc lộn không?

Khi này Thiền sư mới nói:

- Đó mới chính là phương pháp chuyển thân nữ thành nam.

Theo quý vị thì Thiền sư có nói lộn pháp không? Tu mà lại nguyện xuống ba đường ác chịu khổ, còn tất cả mọi người đều được sung sướng? Nghe thì vô lý nhưng ở đây có nghĩa là chúng ta nguyện chịu những nỗi thống khổ của chúng sanh và luôn luôn tùy hỷ, phát nguyện đem niềm hạnh phúc đến cho người khác. Ngay trong giờ phút đó, không còn nam và nữ nữa vì đại trượng phu thì không có nam nữ. Cho nên có những người mang thân nam mà sống bỏn sẻn, ích kỉ thì người ta thường nói giống đàn bà, còn dù mang thân nữ nhưng mình cứ sống thoáng lên, sảng khoái, cởi mở, tâm hồn quảng đại, bao dung, sẵn sàng tha thứ thì ngay tức khắc mình đã chuyển từ thân nữ thành thân nam, thành bậc trượng phu rồi, mà nói cho cùng nếu đã là bậc trượng phu thì cũng không còn nam nữ gì nữa.

Người nữ bị trăm thứ bức bách khổ sở của thân gái mà nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương tức là kiến tánh, mà đã kiến tánh rồi thì xuyên suốt, không còn tính chất của người nữ nữa.

Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa, khi Bồ Tát Văn Thù xuống Long cung giáo hóa, có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới có tám tuổi mà kiến tánh lập tức thành Phật. Lúc này Long nữ dùng kệ khen Phật:

Thấu rõ tướng tội phước
Khắp soi cả mười phương
Pháp thân tịnh vi diệu
Đủ ba hai tướng tốt
Dùng tám mươi món đẹp
Để trang nghiêm pháp thân
Trời, người đều kính ngưỡng
Long thần thảy cung kính
Tất cả loài chúng sanh
Không ai chẳng tôn phụng
Lại nghe thành Bồ Đề
Chỉ Phật nên chứng biết
Tôi nói pháp Đại thừa
Độ thoát khổ chúng sanh.


Có nghĩa là ngay chỗ Long nữ chứng nghiệm thì chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi, còn phàm phu chen chân không được.

Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất nói với Long nữ rằng:

- Ngươi nói không bao lâu chứng được đạo quả Vô thượng Bồ Đề, việc đó thật khó tin. Vì sao? Vì thân gái là nhơ nhớp, chẳng phải là bậc pháp khí thì làm gì mà thành được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sau mới thành được. Lại thân gái có năm thứ chướng nạn thì làm sao thành Phật được.

Tức là việc thành Phật phải trải qua ba A tăng kì kiếp tu tập, bố thí đủ chân, tay, đầu,  mắt, thân…. mà Long nữ chỉ cần nghe một cái là chứng được nên rất khó tin. Kể cả Ngài Xá Lợi Phất đã chứng quả A-la-hán, là bậc đệ nhất trí huệ rồi mà còn thấy thân tướng của người nữ là nhơ nhớp, có các chướng nạn không thành Phật được.

Lúc bấy giờ Long nữ có một hạt châu báu, giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên thế giới đem dâng lên Đức Phật, Phật liền nhận lấy.

Ở chỗ này, một hôm có một ông Tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu: “Long nữ dâng cho Phật mà đem cái gì dâng?”. Thiền sư Triệu Châu dùng hai tay làm thế dâng. Ông Tăng này cũng giống như mình, không biết Long nữ dâng gì cúng dường Đức Phật. Nếu mà dâng ngọc thì phải là ngọc có hình tướng, mà ngọc có hình tướng là ngọc của thế gian, còn ngọc không hình tướng chính là ngọc xuất thế gian, từ tâm lưu xuất.

Sau khi dâng xong, Long nữ nói với Trí Tích Bồ Tát và Tôn giả Xá Lợi Phất rằng:

- Tôi hiến châu báu, Đức Thế Tôn nạp thọ. Việc đó có mau chăng?

Hai vị trả lời:

- Rất mau.

Long nữ nói:

- Lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó.

Đương lúc đó, cả chúng hội đều thấy Long nữ thoạt nhiên biến thành nam tử đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi Vô Cấu ở phương Nam ngồi tòa sen báu, thành bậc Chánh đẳng Chánh giác, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói pháp Đại thừa.

Đây là tinh thần đốn ngộ, kiến tánh thành Phật. Tức là ngay khi nhận được tâm mình thì tức khắc thành Phật, tuy rằng còn mang thân hữu lậu mà đã thành Phật trong cuộc đời này. Ngay lúc chuyển mình từ thân nữ biến thành nam tử thì trong nhà Thiền gọi là cá hóa rồng mà không đổi vẩy, tức là phải một phen chuyển hóa tâm thức thì mới kiến tánh thành Phật. Trong nhà Thiền, các bậc Tổ sư nói: “Nếu các ông chưa có một lúc “À” lên một tiếng thì lão tăng nói mấy ông tu cũng uổng một kiếp người”.

Ngay lúc đó liền qua cõi Vô Cấu ở phương Nam”, vô cấu tức là không còn cấu nhiễm nữa, ngộ được tâm bất sanh bất diệt thì tức khắc thành Phật. Cho nên chúng ta đừng mặc cảm về thân nữ mà chỉ cần chuyển đổi cái tâm của mình, nếu muốn mai này được thành thân nam tử thì hàng ngày phải rèn luyện cái tâm giống như nam tử, lúc nào cũng tha thứ, bao dung. 

Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên ghi: Có một cô ni đến hỏi Thiền sư Sùng Tín:

- Con làm sao mới được làm Tăng?

Thiền Sư Sùng Tín hỏi:

- Vậy cô làm Ni được bao lâu?

Cô lại hỏi:

- Có khi nào được làm Tăng chăng?

Thiền Sư hỏi lại:

- Hiện nay cô là cái gì?

Cô đáp:

- Hiện nay là thân ni, ai mà không biết.

Thiền sư khai thị:

- Ai biết  được cô?

Có nghĩa là cái gì biết được thân ni, cái gì biết được những tâm niệm đó? Vì lẽ đó Thiền sư khai thị “Ai biết được cô?”, tức là ai thấy được chỗ này? Cái thấy được chỗ này, tức là cái tánh biết chiếu ra, thấy được các pháp mà bất động thì cái đó không phải nam, không phải nữ, không phải thần, không phải quỷ, không phải Phật, không phải ma. Nó không có hình tướng, chỗ đó là chỗ “Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ?

Trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm Quán Chúng Sanh ghi lại: Trong thất của ông Duy Ma Cật có một vị thiên nữ. Lúc bấy giờ, Tôn giả xá Lợi Phất hỏi thiên nữ:

- Tại sao cô có thần thông mà không chuyển đổi thân nữ này đi?

Thiên nữ đáp:

- Mười hai năm nay, tôi tìm kiếm tướng người nữ mà không thể tìm thấy được. Vậy tôi phải chuyển cái gì, đổi cái gì? Cũng như nhà ảo thuật làm trò tạo nên một thân nữ huyễn. Nếu có người hỏi sao không chuyển đổi thân nữ, người này hỏi có chính xác không?

Mười hai năm đi tìm tướng người nữ mà không có thì làm sao mà đổi, làm sao mà chuyển. Trong tâm niệm của vị thiên nữ này là dùng pháp môn đốn giáo chỉ dạy cho chúng sanh, mà trong pháp môn đốn giáo đó thì không có nữ, không có nam.

Ngài Xá Lợi Phất đáp:

- Không chính xác. Sự huyễn không có tướng cố định thì làm sao chuyển?

Có nghĩa là tùy duyên, có duyên làm người nam thì làm người nam, có duyên làm người nữ thì làm người nữ. Mà đã tùy duyên rồi thì chuyển cái gì được? Có một vị Ni Sư làm Trụ trì một Thiền viện đã phát nguyện: “Đời đời kiếp kiếp sẽ mang thân nữ để hóa độ những người nữ”, vậy thì trong lời phát nguyện đó, người này là nam hay nữ? Nam hay nữ đều không phải, đó là tâm Bồ Tát đi trong cuộc đời này, là bậc đại trượng phu xuyên suốt giữa nam và nữ.

Thiên nữ nói:

- Hết thảy các pháp cũng đều như thế, không có tướng cố định, sao Ngài hỏi tôi không chuyển đổi thân nữ?

Do các pháp không có tướng cố định, không đứng một chỗ nên Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài thị hiện ba mươi hai tướng đại trượng phu, có lúc làm thân nữ, có lúc làm thân nam, có lúc làm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Bà la môn, Đế thích, Thiên vương…, muốn làm gì thì làm vì không có tướng cố định.

Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, Ngài Tiệm Nguyên cùng với thầy là Ngài Đạo Ngộ đi một đám tang. Khi đến đám tang thì Ngài Tiệm Nguyên hỏi Thầy:

- Sanh ư? Tử ư?

Ngài Đạo Ngộ không trả lời. Trên đường về Ngài Tiệm Nguyên lại hỏi:

- Thưa thầy, sanh ở chỗ nào, tử ở chỗ nào?

Ngài Đạo Ngộ nói:

- Dù có đánh chết ta, ta cũng không trả lời.

Thế là ông đệ tử đưa ông thầy đến đám ruộng đánh cho một trận. Ngày xưa cơ phong của các Ngài cao vút, không như mình bây giờ. Mà quả thật, nếu ông Thầy khai thị lúc đó thì đệ tử không có ngộ, cái ngộ này phải là tự thân đệ tử đứng lên, vươn lên, còn chỉ ra hết thì gọi là thiền cửa miệng.

Sau khi bị đánh, Thiền sư Đạo Ngộ nói với đệ tử:

- Thôi ông tranh thủ trốn đi chỗ khác, chẳng may Tri sự nhìn thấy thì cũng kẹt ông

Ngài Tiệm Nguyên đành gạt nước mắt ra đi. Một thời gian sau, Ngài đang ở trong một cái cốc thì nghe thấy một thầy Tỳ kheo ở thất kế bên tụng kinh Phổ Môn: “Muốn làm thân nam thì hiện tướng thân nam, muốn làm thân nữ thì hiện tướng thân nữ”. Ngay lúc đó Ngài triệt ngộ. Tùy duyên biến ra các pháp chứ nó không cố định nên không phải nói là sanh, không phải nói là tử. Sau khi ngộ rồi, Ngài ra ngoài sân, lập bàn hương án, hướng về phía thầy mình xin sám hối vì lúc này Ngài Đạo Ngộ đã tịch rồi.

Qua phần này nói rất rõ, hết thảy các pháp cũng đều như thế, không có tướng cố định thì chuyển làm sao? Tùy duyên thành nam, tùy duyên thành nữ, biết tùy duyên rồi thì cái gì biết được tùy duyên đó? Đó chính là tánh bất động.

Lại tiếp tục câu chuyện trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm Quán Chúng Sanh:

Nói đoạn, Thiên nữ dùng thần lực biến Ngài Xá Lợi Phất thành thiên nữ và ngược lại, Thiên nữ tự hóa thân thành Xá Lợi Phất, rồi hỏi:

- Sao Ngài không chuyển đổi thân nữ đó đi?

Xá Lợi Phất trong hình tướng Thiên nữ đáp:

- Tôi ở đây không biết do chuyển cái gì mà thành thân nữ?

Thiên nữ đáp:

- Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu Ngài có thể chuyển đổi thân nữ đó thì hết thảy người nữ cũng có thể chuyển. Cũng như Xá Lợi Phất chẳng phải nữ mà hiện thân người nữ, tất cả người nữ cũng vậy, dù họ hiện thân nữ nhưng không phải là nữ.

Tánh biết không phải là nam cũng không phải là nữ mà tánh biết là vô phân biệt, dù cho có hiện ra thân nữ mà không phải là người nữ. Cho nên Phật dạy: “Các pháp chẳng phải nam, cũng chẳng phải nữ” Như vậy thì chuyển ở chỗ nào? Cho nên mình chỉ có một con đường là tu học thôi, tu học để chuyển cái tâm chứ không phải chuyển cái tướng. Nhưng chuyển cái tâm thì đòi hỏi phải dụng công phu sâu mới được.

Nói xong Thiên nữ rút lại, dùng phép thần thông khiến Xá Lợi Phất trở lại tướng ban đầu rồi hỏi:

- Sắc tướng thân nữ nay đâu rồi?

Xá Lợi Phất đáp:

- Sắc tướng thân nữ không tại đó, cũng không không tại đó.

Thiên nữ mới nói:

- Cũng vậy, hết thảy pháp không ở tại đó, nhưng không hề không ở tại đó.Và này, không tại đó cũng không không tại đó, đó là Phật thuyết như vậy.

Qua phần này, quý vị thấy tính chất của các pháp là do duyên khởi chứ không có tự tánh, vì các pháp do duyên khởi không có tự tánh, không cố định nên chúng ta có thể chuyển được.

Như vậy chúng ta thấy, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán muốn bỏ thân nữ ấy mà hễ nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương rồi thì tất cả đều được chuyển từ thân nữ thành thân nam, có đủ hình tướng trượng phu, tức là khi đó ngộ được tánh biết, mà khi ngộ được rồi thì xuyên suốt các pháp nên không có nam, cũng không có nữ.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 21.070
Pháp Âm: 32.943
Đang truy cập
Hôm qua: 21011
Tổng truy cập: 2.158.145
Số người đang online: 589
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re