chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Hồng Danh Bửu Sám - (Dịch âm)

Nghi thức

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh,
Đại hỉ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.
Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư.
Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhơn thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa Chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật.

- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp.

- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng.

- Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.
 
 • Nam mô Phổ Quang Phật.

 • Nam mô Phổ Minh Phật.

 • Nam mô Phổ Tịnh Phật.

 • Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

 • Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.

 • Nam mô Ma Ni Tràng Phật.

 • Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

 • Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

 • Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.

 • Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.

 • Nam mô Huệ Đức Quang Minh Phật.

 • Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

 • Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

 • Nam mô Đại Bi Quang Phật.

 • Nam mô Từ Lực Vương Phật.

 • Nam mô Từ Tạng Phật.

 • Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

 • Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

 • Nam mô Thiện Ý Phật.

 • Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

 • Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

 • Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

 • Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

 • Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

 • Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật.

 • Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.

 • Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

 • Nam mô Tài Quang Minh Phật.

 • Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.

 • Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

 • Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

 • Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.

 • Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

 • Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật.

 • Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật.

 • Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

 • Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

 • Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.

 • Nam mô Thường Quang Tràng Phật.

 • Nam mô Quang Thế Đăng Phật.

 • Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

 • Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.

 • Nam mô Tu Di Quang Phật.

 • Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

 • Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

 • Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.

 • Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật.

 • Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật.

 • Nam mô Tài Quang Phật.

 • Nam mô Kim Hải Quang Phật.

 • Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

 • Nam mô Đại Thông Quang Phật.

 • Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

 • Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

 • Nam mô Bảo Quang Phật.

 • Nam mô Long Tôn Vương Phật.

 • Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

 • Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

 • Nam mô Bảo Hỏa Phật.

 • Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

 • Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.

 • Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

 • Nam mô Vô Cấu Phật.

 • Nam mô Ly Cấu Phật.

 • Nam mô Dõng Thí Phật.

 • Nam mô Thanh Tịnh Phật.

 • Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

 • Nam mô Ta Lưu Na Phật.

 • Nam mô Thủy Thiên Phật.

 • Nam mô Kiên Đức Phật.

 • Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

 • Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

 • Nam mô Quang Đức Phật.

 • Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

 • Nam mô Na La Diên Phật.

 • Nam mô Công Đức Hoa Phật.

 • Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

 • Nam mô Tài Công Đức Phật.

 • Nam mô Đức Niệm Phật.

 • Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

 • Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

 • Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

 • Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

 • Nam mô Thiện Du Bộ Phật.

 • Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

 • Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

 • Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

 • Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Như thị đẳng, nhứt thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn, thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã! Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ. Nhược Tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương Tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỉ.

Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ.

Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ.

Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, chư dư ác thú, biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối.

Kim Chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư Chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị ngôn: Nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sanh, nhứt đoàn chi tự, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thành tựu chúng sanh, sở hữu thiện căn, tu hạnh bồ đề, sở hữu thiện căn, cập vô thượng trí, sở hữu thiện căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề; như quá khứ, vị lai, hiện tại Chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phước tận tùy hỉ, cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí.

Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim qui mạng lễ.

Sở hữu thập phương thế giới trung,
Tam thế nhứt thiết Nhơn Sư Tử,
Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý
Nhứt thiết biến lễ tận vô dư,
Phổ Hiền hạnh nguyện oai thần lực,
Phổ hiện nhứt thiết Như Lai tiền,
Nhứt thân phục hiện sát trần thân,
Nhứt nhứt biến lễ sát trần Phật.
Ư nhứt trần trung trần số Phật,
Các xử Bồ Tát chúng hội trung,
Vô tận pháp giới trần diệc nhiên,
Thâm tín Chư Phật giai sung mãn.
Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải
Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,
Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,
Tán Phật thậm thâm công đức hải.
Dĩ chư tối thắng diệu hoa man
Kỷ nhạc đồ hương cập tán cái
Như thị tối thắng trang nghiêm cụ,
Ngã dĩ cúng dường Chư Như Lai,
Tối thắng y phục tối thắng hương,
Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc,
Nhứt nhứt giai như diệu cao tụ,
Ngã tất cúng dường Chư Như Lai,
Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,
Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật,
Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,
Phổ biến cúng dường Chư Như Lai.
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.
Thập phương nhứt thiết chư chúng sanh,
Nhị thừa hữu học cập vô học,
Nhứt thiết Như Lai dữ Bồ Tát,
Sở hữu công đức giai tùy hỉ.
Thập phương sở hữu thế gian đăng,
Tối sơ thành tựu bồ đề giả,
Ngã kim nhứt thiết giai khuyến thỉnh,
Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân.
Chư Phật nhược dục thị Niết Bàn,
Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh,
Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp,
Lợi lạc nhứt thiết chư chúng sanh.
Sở hữu lễ tán cúng dường phước,
Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân,
Tùy hỉ, sám hối chư thiện căn,
Hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo.
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới,
Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng già,
Nhị đế dung thông tam muội ấn,
Như thị vô lượng công đức hải,
Ngã kim giai tất tận hồi hướng,
Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý,
Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,
Như thị nhứt thiết chư nghiệp chướng
Tất giai tiêu diệt tận vô dư,
Niệm niệm trí châu ư pháp giới,
Quảng độ chúng sanh giai bất thối,
Nãi chí hư không thế giới tận,
Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận,
Như thị tứ pháp quảng vô biên,
Nguyện kim hồi hướng diệc như thị.


- Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền bồ tát. (3 lần)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.222
Số người đang online: 502
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re