chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kinh tôn trọng các pháp môn - Thứ hai mươi ba

MỤC LỤC

Chính tôi được nghe, một hôm nọ, tôn giả Đại Thuần-đà gọi các Tỳ-kheo và nhắn nhủ rằng:O

- Thưa các hiền giả, có một số hành giả chuyên tâm tham cứu pháp, không ưa thích các hành giả tu thiền. Họ sử dụng nhiều ngôn từ, phương tiện bài bác thiền. Và thưa các hiền giả, cũng có một số hành giả chuyên tâm thiền định, không thích cáchành giảtham cứu pháp, nên đã chê bai, phê phán hành giả tham cứu pháp như những người chao động, lắm lời. Thế nên, cùng tu tập trong một cộng đồng Tăng, cùng là đệ tử của Đức Thế Tôn, họ đã trở thành những người sống không hài hòa và kích bác, làm thương tổn lẫn nhau. Sự kiện đó có thể được xem là mụt nhọt làm ung thư giáo hội, làm giảm đi tín tâm và không đem lại lợi ích, an lạc, giải thoát cho chư thiên và loài người.O

- Này các hiền giả, thông thường, các hiền giả chuyên tham cứu pháp chỉ tán thán những ai đồng sở hành với mình. Các hành giả tu thiền cũng vậy, họ chỉ tán thán những ai tu tập thiền định. Hành động và cách cư xử như vậy không phải là giải pháp tốt đẹp có khả năng đem lại sự lợi ích.O

- Này các hiền giả, chỉ khi nào mọi người ý thức sâu sắc và tâm niệm rằng: "Chúng ta là những người chuyên tâm khảo cứu về pháp, do đó, chúng ta cần phải tán thán thiền và những ai tu thiền, những sở hành mà chúng ta chưa đạt được. Cũng vậy, các hành giả tu thiền cần quan niệm sâu sắc rằng: "Chúng ta là những người tu thiền, thực nghiệm thiền, thiếu chuyên môn về pháp, do đó, chúng ta cần học hỏi, tán thán những ai chuyên tâm tham cứu pháp.O

- Thưa các hiền giả, đây mới chính là thái độ thực sự cần thiết của tất cả chúng ta, cùng chung một Bậc Đạo Sư, như nước hòa với sữa, sống hòa thuận, tán thán và tùy hỷ với hạnh tu đặc biệt của người khác, nhờ vậy chúng ta lớn mạnh trong chánh pháp.O

- Thưa các hiền giả, những hành giả nào sống được như vậy thật sự là những người vi diệu và đáng tôn kính ở đời. Những vị ấy đã bằng trí tuệ thể nhập, nhận chân được con đường thâm sâu, hướng đến đích an lạc, giải thoát cho bản thân và tất cả chúng sanh.

Khi nghe tôn giả Đại Thuần-đà phân tích, giảng giải như thế, các vị Tỳ-kheo đều hoan hỷ phụng hành và phát nguyện truyền bá rộng rãi tinh thần cao thượng đó, để làm chói sáng đạo Phật tại thế gian này. O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần, xá 3 xá) OOO

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.490
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 18791
Tổng truy cập: 9.676.209
Số người đang online: 670