chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Mục lục

CHƯƠNG XXVI: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN 1945

- Bối cảnh chính trị và văn hóa
- Hai nhà chí sĩ họ Phan 
- Nhu yếu duy tân
- Vài nét sơ lược về cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc vận động chấn hưng
- Những động cơ của cuộc chấn hưng
- Các hội Phật giáo đã thực hiện được những gì trong thời gian 1930-1945

CHƯƠNG XXVII: THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ĐỘNG Ở NAM KỲ

- Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
- Các thiền sư Bích Liên và Liên Tôn.
- Hội Lưỡng Xuyên Phật học
- Thiền sư Pháp Hải và Thiền sư Chí Thành
- Hội Phật Học Kiêm Tế và tạp chí Tiến Hóa
- Thiền sư Trí Thiền
- Thiền sư Thiện Chiếu
- Tạo chí Pháp Âm và hội tịnh Độ Cư sĩ
- Phật Học Tùng Thư

CHƯƠNG XXVIII: HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ

- Thiền sư Giác Tiên
- Cư sĩ Tâm Minh
- Chỉnh lý tăng chế và đào tạo tăng tài
- Thiền sư Mật Khế
- Khởi nguyên của phong trào Thanh Niên Phật Tử
- Con người và tư tưởng của Tâm Minh
- Các vị cao tăng làm rường cột cho phong trào chấn hưng
- Thiền sư Tâm Tịnh
- Thiền sư Huệ Pháp 
- Quốc sư Phước Huệ
- Thiền sư Phổ Huệ
- Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao
- Thiền sư Đắc Ân
- Thiền sư Phước Hậu
- Thiền sư Tịnh Hạnh
- Những Trung tâm chấn hưng
- Ni sư Diên Trường

CHƯƠNG XXIX: CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở BẮC KỲ

- Bắc kỳ Phật Giáo Hội
- Thiền sư Thanh Hạnh
- Công trình Phật Học 
- Nguyễn Trọng Thuật và chủ trương Nhân Gian Phật Giáo 
- Cư sĩ Thiều Chửu
- Công tác duy trì và phổ biến nền văn học Phật Giáo cổ điển
- Lệ Thần Trần Trọng Kim
- Ưu Thiên Bùi Kỷ
- Tăng sĩ và công tác xã hội
- Sơn môn Linh Quang và tạp chí Tiếng Chuông Sớm
- Thiền sư Thanh Tường
- Truyền thừa Tào Động theo bia chùa Hồng Phúc

CHƯƠNG XXX: SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

- Phật tử tham gia Cách Mạng
- Thiền sư Mật Thể
- Thanh niên Tăng và Cách Mạng
- Phật tử kêu gọi một tinh thần cởi mở và dung hợp
- Tăng sĩ và thanh niên Phật tử hy sinh

CHƯƠNG XXXI: XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ĐẠO

- Khuynh hướng tham gia kháng chiến của các tổ chức Phật giáo 
- Đạo Phật xoa dịu đau thương
- Phật tử đi tìm một con đường mới

CHƯƠNG XXXII: CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI Ở NAM VIỆT

- Phật Học Đường Nam Việt
- Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
- Thiền sư Thiện Hòa
- Thiền sư Hành Trụ
- Phật Học Đường Huệ Nghiêm
- Các Ni Viện Miền Nam
- Ni sư Diệu Tịnh
- Si sư Chí Kiên
- Ni sư Diệu Ninh
- Cư sĩ Chánh Trí và Hội Phật Học Nam Việt
- Lễ Cung Nghênh Xá Lợi Phật Tổ
- Tư tưởng Phật Học của Chánh Trí

CHƯƠNG XXXIII: CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT

- Chùa Linh Quang và Sơn Môn Tăng Già ở Trung Việt
- Thiền sư Mật Nguyện
- Cư sĩ Chơn An
- Giới tăng sĩ đứng ra đảm nhiệm guồng máy lãnh đạo 
- Phật Học Đường Báo Quốc
- Các Trường tư thục Bồ Đề
- Tổ chức Gia Đình Phật Tử 
- Các cơ sở Tăng Học
- Ni sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Đức
- Những tạp chí Phật Học
- Thiền sư Đôn Hậu.

CHƯƠNG XXXIV: CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT

- Hội Tăng Ni Chính Lý Bắc Việt
- Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc
- Thiền sư Tuệ Tạng
- Hội Phật Tử Việt Nam
- Thiền sư Tố Liên
- Thiền sư Trí Độ
- Thiền sư Trí Hải
- Các Ni Viện Miền Bắc
- Si sư Đàm Soạn

CHƯƠNG XXXV: CON ĐƯỜNG THỐNG NHẤT

- Tổng Hội Phật Giáo
- Vận Động Thống Nhất Thật Sự
- Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
- Con Đường Bất Bạo Động đi tới Hòa Bình, Độc Lập và Thống Nhất.
- Thiền sư Huệ Quang
- Thiền sư Khánh Anh
- Phật sự 1956-1960

CHƯƠNG XXXVI: THẾ ĐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

- Thái độ bất hợp tác của Phật giáo và Đạo Dụ số 10
- Ông Ngô Đình Diệm chấp chính
- Con đường độc lập đối với các thế lực chính trị tranh chấp

CHƯƠNG XXXVII: NHỮNG NGUYÊN DO ĐƯA TỚI CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM

- Một cuộc vận động được toàn dân ủng hộ
- Về chế độ Ngô Đình Diệm

CHƯƠNG XXXVIII: CUỘC VẬN ĐỘNG CHỐNG ĐỐI CHẾ ĐỘ NGÔ ĐÌNH DIỆM

- Phật Học và Phật giáo 
- Bảo vệ lá cờ năm sắc
- Vụ tàn sát trước đài Phát Thanh Huế
- Hoạch định đường lối và phương pháp vận động
- Ủy Ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo
- Phát động cuộc vận động
- Chiến thuật của chính quyền
- Ủy Ban Liên Bộ
- Ngọn Lửa Quảng Đức
- Thông Cáo Chung
- Thông Cáo Chung không được thực thi

CHƯƠNG XXXIX: PHẬT TỬ ĐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG

- Cuộc tuyệt thực tại chùa Xá Lợi
- Biểu tình diễn hành
- Tăng Ni bị tạm giam
- Dư luận quốc tế chấn động
- Hệ thống thông tin của Ủy Ban Liên Phái
- Những thủ đoạn của chính quyền
- Ngọn lửa Nguyên Hương
- Kế hoạch nước lũ
- Ngọn lữa Thanh Tuệ
- Ngọn lửa Diệu Quang
- Lệnh Tổng Đình Công tại Huế
- Ngọn lửa Tiêu Diêu
- Giáo chức Đại Học từ chức
- Lễ Cầu Siêu tại chùa Xá Lợi
- Đòn ác liệt cuối của chính quyền

CHƯƠNG XXXX: CHÍNH QUYỀN NGÔ ĐÌNH DIỆM SỤP ĐỔ

- Sinh viên và Học sinh đứng dậy
- Phật giáo thuần túy
- Ngọn lửa Quảng Hương
- Phái đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc tới Sài Gòn 
- Ngọn lửa Thiện Mỹ
- Cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963
- Vai trò của những cấp chỉ huy trẻ trong quân đội
- Các tướng lãnh ngờ vực Hoa Kỳ
- Tiến trình của cuộc đảo chính
- Chiếc hầm bí mật dưới dinh Gia Long
- Số phận không may của Tổng thống và ông cố vấn
- Niềm vui của quần chúng sau ngày đảo chính
- Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập

CÁC PHỤ BẢN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG TRA CỨU

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.736
Đang truy cập
Hôm qua: 17068
Tổng truy cập: 8.712.582
Số người đang online: 594