chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Mục lục

Lời đầu sách
Lời giới thiệu

Mục lục


PHẦN 1 ( 201-240)
201. Tín Hạnh Nguyện
202. Tứ Thánh Hành
203. Tứ Hoằng Thệ Nguyện
204. Mười Nguyện Bồ Tát
205. Bát Thức
206. Ngoại Cảnh
207. Nội Cảnh
208. Vô Thức
209. Trung Đạo
210. Hàng Phục Phiền Não
211. Phiền Não Tức Bồ Đề
212. Bồ Đề Tâm
213. Phát Bồ Đề Tâm
214. Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề
215. Tám Cách Phát Bồ Đề Tâm
216. Mười Cách Phát Bồ Đề Tâm của Chư Bồ Tát
217. Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm
218. Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Đạo Phật
219. Kinh Hạnh Phúc
220. Hạnh Phúc theo Kinh Tam Bảo
221. Bốn Cách Đạt Được Hạnh Phúc
222. Tứ Hạnh
223. Tứ Gia Hạnh
224. Tín
225. Nguyện
226. Vũ Trụ Quan Phật Giáo
227. Nhân Sinh Quan của Đạo Phật
228. Duyên Khởi Luận
229. Thật Tướng Luận trong Phật Giáo
230. Tam Tụ Tịnh Giới
231. Tam Độc
232. Ngũ Trược
233. Năm Phiền Trược Chưa Được Đoạn Tận
234. Thất Độc
235. Thập Độc
236. Bốn Con Rắn Độc
237. Lực
238. Tâm Lực
239. Tam Giới
240. Tam Giới Như Hỏa Trạch

PHẦN 2 (241-280)
241. Sự Chết Là Chắc Chắn và Tự Nhiên
242. Cửu Hoạnh Tử
243. Tái Sanh
244. Thức Tái Sanh
245. Hữu Luân
246. Lục Điểm Tái Sanh
247. Tám Loại Thí Sanh
248. Thân Tiền Hữu
249. Thân Trung Hữu
250. Thập Y Pháp
251. Từ Bi
252. Lòng Từ và Lòng Bi Mẫn
253. Lục Độ Ba La Mật
254. Bố Thí
255. Bố Thí Ba La Mật
256. Trì Giới
257. Tinh Tấn
258. Nhẫn Nhục
259. Nhẫn Nhục Ba La Mật
260. Kham Nhẫn và Điều Hòa
261. Tinh Tấn Ba La Mật
262. Trí Huệ Ba La Mật
263. Thiền Định Ba La Mật
264. Quả Báo
265. Lục Báo
266. Bồ Tát Giới
267. Cống Cao Ngã Mạn
268. Chân Như
269. Kiêu Mạn
270. Tự Chủ
271. Tự Tánh
272. Khổ Hạnh
273. Sức Mạnh Tâm Linh Hay Thần Thông Biến Hóa?
274. Khả Năng Vô Ngại
275. Trí Tuệ
276. Bốn Cửa Đi Vào Tri Kiến Phật
277. Bốn Trí Lực Vô Ngại
278. Lý Sự
279. Lý Sự Tương Tức
280. Lý Sự Viên Dung

PHẦN 3 (281-320)
281. Nghiệp Không Bao Giờ Mất
282. Năm Trường Hợp Đi Chùa Bất Đắc Dĩ
283. Năm Thứ Chi Tiêu của người Phật Tử Tại Gia
284. Chúng Sanh Nơi Cõi Trời
285. Thanh Văn
286. Độc Giác Phật
287. Bồ Tát
288. Nguồn Gốc của Lý Tưởng Bồ Tát
289. Sự Mâu Thuẫn giữa Trí Tuệ và Từ Bi
290. Bồ Tát Có Thể Được Xem Như Chư Thiên Hay Không?
291. Bồ Tát là Ai?
292. Tứ Thánh
293. A La Hán
294. Ngũ Tịnh Cư Thiên
295. Lục Dục Thiên
296. Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng
297. Thiên Long Bát Bộ
298. Tứ Thiền Thiên
299. Tứ Thiền Vô Sắc
300. Tứ Thiên Vương
301. Thập Thiện Nghiệp và Thiên Đạo
302. Đạo
303. Tam Đạo
304. Đạt Đạo
305. Thông Đạt Phật Đạo
306. Đạo Tràng
307. Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa
308. Đặc Tính Của Chư Bồ Tát
309. Tu Tập Thân Hành Niệm
310. Tam Thế Gian
311. Thân-Khẩu-Ý Cần Được Điều Phục
312. Mười Pháp Tu Hành
313. Trụ Xứ Của Người Phật Tử
314. Tu Là Chuyển Nghiệp
315. Mười Ba La Mật
316. Bước Đường Tu Tập
317. Tinh Tấn Tu Hành
318. Thanh Tịnh Hắc Nghiệp
319. Từ Chối Phương Tiện Sống Hay Từ Chối Lạc Thú?
320. Vô Thủy-Vô Chung Theo Quan Điểm Phật Giáo

PHẦN 4 (321-360)
321. Bồ Tát và Phàm Phu
322. Tiết Độ Trong Tu Tập
323. Thấy Lỗi Người Thì Dễ
324. Đạo Lộ Diệt Khổ
325. Mười Điều Tâm Niệm
326. Xuất Gia Bồ Tát
327. Bồ Tát Đạo
328. Trì Thế Bồ Tát
329. Bồ Tát Hạnh
330. Bồ Tát Nguyện
331. Bồ Tát Lực
332. Yếu Tố và Động Lực Cần Thiết cho Sự Giác Ngộ
333. Tám Đặc Điểm Chính Của Giác Ngộ
334. Người Nữ theo Quan Điểm Phật Giáo
335. “Nhãn” Theo Quan Điểm Phật Giáo
336. Các Loại Thần Thông
337. Vô Lậu
338. Tự Nguyện Thọ Giới
339. Ngũ Cần Chi
340. Ngũ Tà Sư
341. Tam Bảo
342. Quy-Y Tam Bảo
343. Tự Tâm Quy Y Tự Tánh
344. Bồ Tát Địa
345. Lược Sử Các Bộ Phái Phật Giáo
346. Những Lời Di Giáo Cuối Cùng của Đức Phật
347. Năm Xứ Giải Thoát
348. Năm Giới Xuất Ly
349. Sáu Tu Tập Giải Thoát
350. Chuyển Pháp Luân
351. Bức Thông Điệp Vô Giá của Đức Phật
352. Năm Đệ Tử Đầu Tiên Của Đức Phật
353. Sáu Giai Đoạn Phát Triển Của Bồ Tát (Lục Tức Phật)
354. Tam Thời Pháp
355. Lục Hòa
356. Tứ Ân
357. Mười Thần Lực của Đức Như Lai
358. Phật Tánh
359. Như Lai
360. Như Lai Tạng

PHẦN 5 (361-400)
361. Bất Sanh Bất Diệt
362. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
363. Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc
364. Sắc và Tam Pháp Ấn
365. Mạn Đà La
366. Mật Giáo
367. Niết Bàn
368. Thiên Đàng Không Phải Là Niết Bàn
369. Phật Niết Bàn
370. Hữu Dư và Vô Dư Niết Bàn
371. Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận
372. Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả
373. Bát Đại Nhân Giác
374. Phàm Phu Tán Thán Như Lai ở Những Điều Nhỏ
375. Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Trung Giới
376. Phàm Phu Tán Thán Như Lai về Đại Giới
377. Sư Tử Thân Trung Trùng
378. An Lạc Hạnh
379. Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới
380. Học và Vô Học
381. Phương Tiện Thiện Xảo
382. Thuyết Pháp
383. Diệu Pháp Thậm Thâm
384. Vạn Vật Thuyết Pháp
385. Mười Bốn Điều Không Thể Thuyết Giảng Được
386. Tương Đối
387. Sự Đồng Nhất của Vạn Hữu
388. Tuyệt Đối
389. Kiến Thức Tuyệt Đối
390. Cõi Ta Bà
391. Kiếp
392. Những Khảo Đảo Trên Bước Đường Tu Tập
393. Người Cùng Đinh
394. Người Suy Đồi
395. Điên Đảo
396. Ba Cõi Luân Hồi
397. Bốn Cách Nhìn Về Pháp Giới
398. Mười Lý Do Vạn Hữu Hòa Điệu Trong Pháp Giới Duyên Khởi
399. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới
400. Mười Thánh Cư

Tài liệu tham khảo

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.125
Đang truy cập
Hôm qua: 14964
Tổng truy cập: 10.028.685
Số người đang online: 494