chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi cúng ngọ

TÁN HƯƠNG.

Hương tài nhiệt,
Lư phần bảo đảnh trung,
Chiên đàn trầm nhũ chơn kham cúng,
Hương yên liêu nhiễu liên hoa động,
Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung,
Thiên thai sơn La Hán,
Lai thọ nhơn gian cúng. (3 lần).

- Nam mô Hương Vân Cái bồ tát. (3 lần).

• TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH.

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật,
Thập phương thế giới diệc vô tỷ.
Thế gian sở hữu ngã tận kiến,
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).

(Tiếp đọc bài cúng dường).
 
 • Nam mô thường trụ thập phương Phật.

 • Nam mô thường trụ thập phương Pháp.

 • Nam mô thường trụ thập phương Tăng.

 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

 • Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

 • Nam mô thập phương tam thế nhứt thiết Chư Phật.

 • Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

 • Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 • Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát.

 • Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.

 • Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát.

 • Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát.

 • Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

 • Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật, Bồ Tát.

- Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần).

- Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).
 
Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng Chư hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Đắc vô lượng ba la mật.
Tam đức lục vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.

- Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).

BÀI TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG.

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị,
Lượng đẳng tu di vô quá thượng,
Sắc hương mỹ vị biến hư không,
Duy nguyện từ bi ai nạp thọ.
- Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần).
 
- Tứ sanh, cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, Bát nạn, tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải.
­
Cúng Phật dĩ ngật,
Đương nguyện chúng sanh.
Sở tác giai biện,
Cụ Chư Phật Pháp.
 
TAM TỰ QUY Y
 
 • Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

 • Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

 • Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

(Xá rồi lui ra)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.627.874
Số người đang online: 515
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re