chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi cúng ngọ

(Nguyện hương):
 
 • Nam mô Tây phương thế giới giáo chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

 • Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

 • Nam mô Đao lợi thiên cung thọ Phật chúc lụy Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát ma ha tát, tác đại chứng minh.


- Thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa hàm sơn xuyên chi tú lệ, tức giới, tức định, tức tuệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên thâu lai tại nhất vi trần, trán khứ phổ châu sa giới, ngã kim nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dường thập phương thường trú Tam bảo, sát hải vạn linh tất trượng chơn hương, đồng quy chơn tế.

- Ư kim … niên … nguyệt … nhật, tấu vì… Việt Nam quốc … tư Gia cư phụng Phật tu hương thiết lập đàn tràng Ngọ cúng bạch Phật tấu sớ hồi hướng cầu siêu sự Kim trai chủ … đồng gia quyến đại tiểu chúng đẳng báo hiếu phục - vì quá vãng hương linh … nguyện hương linh qui chí đàn tiền thính Pháp văn Kinh, tốc thoát u đồ tảo đăng Phật quốc.

Giới hương, định hương dữ huệ hương, Giải thoát, giải thoát tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới, Cúng dường Thập phương Tam Bảo tiền.

- Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát ma ha tát. (3 lần). 

(Xướng)
Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly,
Phật diện du như mãn nguyệt huy,
Phật tại thế gian thường cứu khổ,
Phật tâm vô xứ bất từ bi.

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-chủ đương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

(Vịnh):
 
 • VẠN … ị a … ĐỨC i …TRANG á … à NGHIÊM i í a TƯỚNG HẢO ì ị á á ĐOAN.

 • TỬ a …  a á á aí  á a a à BẠCH NGỌC TRẤN í a … ĐÀN ì ì ì á á TRÀNG.

 • VÕ HUÊ a ĐỘNG ì á ĐỊA á á a TAM THIÊN ì ị á GIỚI i a

 • THAM … a á á a LỄ ì  …  á a a à  TỲ LÔ ị í a.

 • ĐẠI - i ì à a á á á a à  PHÁP - i i ì i í á a VƯƠNG - i i i i.


TÁN THIÊN TRÙ

- THIÊN - i - à a á a a  - TRÙ - í i ì ị - ạ - CÚNG - í i i ì i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- THUẦN - i ì à a á á  á a à ĐÀ - i i ì ì i - ạ a TỐI - à - ạ - à HẬU - í i  i i ì ị - á a LAI - i ì í i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- - i - a à á á á  á a à SAN - í i i ì - á a MA - à a á á  á a à MẠCH - í i i ì - ạ a SUNG à - ạ - à- í i i i ì ị - á a ĐẠI - i ì í i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- THIÊN - i - a à á á á  á a à NHƠN - í i i ì - á a HỰU - à a á á  á a à HIẾN - í i i ì - ạ a TRAI à - ạ - à THỰC - í i i i ì ị - á a TẠI - i ì í i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- SONG - i - a à á á á  á a à SONG - í i i ì - á a MỤC - à a á á  á a à NỮ - í i i ì - ạ a HIẾN à - ạ - à HƯƠNG - í i i i ì ị - á a MỄ - i ì í i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- TỨ - á á THIÊN - a à VƯƠNG - á a  BỔNG - i i ì á a BÁT - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- DIỆU - i ì à a á á  á a à VỌNG - i i ì ì i - ạ a LINH - à - ạ - à SƠN - í i i i ì ị - á a BÁI - i ì í i a. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- TỨ - á á THIÊN - a à VƯƠNG - á a  BỔNG - i i ì á a BÁT - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- DIỆU - i ì à a á á  á a à VỌNG - i i ì ì i - ạ a LINH - à a á a  á a SƠN í i ì  i í i ì à  a á a  a a ạ  ạ BÁI -

-
(hời) NAM  MÔ HƯƠNG á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
à HƯƠNG CÚNG DƯỜNG  BỒ á a a TÁT ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT. 

(Hoặc bài)

- GIỚI á à HƯƠNG a à ĐỊNH a á á HƯƠNG a à  a à DỮ à a á  á a à HUỆ a à ạ  ạ á HƯƠNG.  

- GIẢI
á à THOÁT a à GIẢI a á á THOÁT a à  a à  TRI à a á  á a à KIẾN a à ạ  ạ á HƯƠNG.

- QUANG
á MINH á a à VÂN á a ĐÀI a à  a à BIẾN ạ a á  á a à PHÁP  a à ạ  ạ á GIỚI.

- CÚNG
á à DƯỜNG a à THẬP a á á PHƯƠNG á a a à  ạ a TAM à a á a  á a BẢO í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  TIỀN.

-
(hời) NAM  MÔ HƯƠNG á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
à HƯƠNG CÚNG DƯỜNG  BỒ á a a TÁT ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.

(Tụng Lăng Nghiêm hoặc Bát Nhã) 
 
- THIÊN - a - - á a a ỨC - á a HÓA -  i ì ị - a à THÂN - i i í i i à - á a a a à a à - TRUNG - i - à a á a a a à THIÊN - i í i i ị - á a GIÁO - à a á á á a a CHỦ - í i i ì - a à THÍCH - à a á á á a à CA - i i ì i í - á a TÔN - i i i i. (chập cheng 1 2 3 4 5).
 
- ạ a- í i ì i - - NGÃ - á á a a à á a TƯỚNG  - i ì ì ì - - - NHƠN - i ị - á a TƯỚNG - i ì ì ì - - - CHÚNG - SANH - á a - TƯỚNG - i ì ì ì - - a - a a à a - ạ a NAM - á à á á á -- í i i ì - a à THÍCH - à a á á á a à CA - í i i ì - ạ a MÂU - à a á a a a ạ NI - - i - i ị í i a - í i i a - á a a ạ á a á a PHẬT -
 
- (hời) NAM  MÔ THÍCH á CA á a MÂU à  à  ị i à  ạ á a a NI a a í i i à  á a a ạ à  ời  PHẬT.
 
- à BỔN SƯ THÍCH  á a a CA  ới MÂU  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời NI  i i í i i à  a á a  a  a ạ  a á PHẬT. 

(Hoặc bài)
 

- LỤC á à NIÊN a à KHỔ a á á HẠNH a à  a à THÍCH à a á  á a à CA a à ạ  ạ á TÔN.  

- CA á à DIẾP a à HÂN a á á HOAN a à  a à  DIỆU à a á  á a àa à ạ  ạ á CHƠN.

- TÙNG á THỬ á a à LINH á a SƠN a à  a à ĐĂNG ạ a á  á a à BỈ  a à ạ  ạ á NGẠN.

- NHẤT á à CHI a à NGŨ a á á DIỆP á a a à  ạ a LỢI à a á a  á a NHƠN í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a THIÊN.

- (hời) NAM  MÔ THÍCH á CA á a MÂU à  à  ị i à  ạ á a a NI a a í i i à  á a a ạ à  ời  PHẬT.

- à BỔN SƯ THÍCH á a a CA ới MÂU  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời NI  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  PHẬT. 


(Xướng Sớ - Đọc Sớ xong)

(Tiếp đọc bài cúng dường).

 
 • Nam mô thường trụ thập phương Phật.

 • Nam mô thường trụ thập phương Pháp.

 • Nam mô thường trụ thập phương Tăng.

 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

 • Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

 • Nam mô thập phương tam thế nhứt thiết Chư Phật.

 • Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

 • Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.

 • Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.

 • Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát.

 • Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.

 • Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát.

 • Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát.

 • Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.

 • Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật, Bồ Tát.

- Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng(3 lần).

- Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng Chư hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Đắc vô lượng ba la mật.
Tam đức lục vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.

- Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).


- TIẾP - i - à a á a a - THỌ - i ì a HOA  - - - HƯƠNG - ĐĂNG - á ĐỒ QUẢ - i i i  í i i ì à - á a a  a à a à á a à NHẠO - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- DUY - i - à a á a a - PHÂN - i i ì à - THIỂU - i - à a á a a - CUNG i i ì í i - i i i í i i ì à - á a a  a à a à á a à DƯỜNG -

- (hời) NAM  MÔ PHỔ á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

- à PHỔ CÚNG DƯỜNG  BỒ  á a a TÁT ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT. 


(Hoặc bài)
 

- SẮC á à HƯƠNG a à MỸ a á á VỊ a à  a à BIẾN à a á  á a à a à ạ  ạ á KHÔNG.  

- DUY á à NGUYỆN a à TỪ a á á BI á a a à  ạ a AI à a á a  á a NẠP í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  THỌ.

- (hời) NAM  MÔ PHỔ á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

- (hời) NAM  MÔ PHỔ á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 

- KHAI á à HÓA a à TAM a á á CHÂU a à  a à HƯNG à a á  á a à MẬT a à ạ  ạ á DỤNG.  

- TỒI á à a à PHỤ a á á CHÁNH á a a à  ạ a HỘ à a á a  á a ĐẠO í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  TRÀNG.

- (hời) NAM  MÔ PHỔ á HỘ á a NHÃN à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

- (hời) NAM  MÔ PHỔ á HỘ á a NHÃN à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 

- HỶ á à XẢ a à TỪ a á á BI a à  a à THƯỜNG à a á  á a à TẾ a à ạ  ạ á VẬT.  

- á à SA a à NGẠ a á á QUỶ á a a à  ạ a TẬN  à a á a  á a SIÊU í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  THĂNG.

- (hời) NAM  MÔ DIỆN á NHIÊN á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

- (hời) NAM  MÔ DIỆN á NHIÊN á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 

- TAM á à ĐỒ a à NGỤC a á á NỘI a à  a à BỐ à a á  á a à TỪ a à ạ  ạ á VÂN.  

- KHỔ á à THÚ a à BA a á á TRUNG á a a à  ạ a TRÌNH à a á a  á a CAO í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a TRẠO.

- (hời) NAM  MÔ ĐỊA á TẠNG á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

- (hời) NAM  MÔ ĐỊA á TẠNG á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 
(Hoặc bài)

- THỆ - a - NGUYỆN - á a a ĐỘ - á a CHÚNG - i ì ị - a à SANH - i i í i i à - á a a a à a à - U - i - à a á a a a à MINH - i í i i ị - á a GIÁO - à a á á á a a CHỦ - í i i ì - a à ĐỊA - à a á á á a à TẠNG - i i ì i í - á a VƯƠNG - i i i i. (chập cheng 1 2 3 4 5).

- ạ a CHƯỞNG - í i ì i - - BẢO - á á a a à á a CHÂU  - i ì ì ì - QUANG - BẤT - i ị - á a MUỘI - i ì ì ì - - KHAI - ĐỊA - NGỤC - á a - NỘI - i ì ì ì - - a - a a à a - ạ a NAM - á à á á á - - í i i ì - a à ĐỊA - à a á á á a à TẠNG - í i i ì - ạ a VƯƠNG - à a á a a a ạ BỒ - - i - i ị í a i - í i i a - á a a ạ á a á a TÁT -

- (hời) NAM  MÔ ĐỊA á TẠNG á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
(hời) NAM  MÔ ĐỊA á TẠNG á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TẤT.

- VONG á à HỒN a à TU a á á TRƯỢNG a à  a à NHƯ à a á  á a à LAI a à ạ  ạ á GIÁO.  

- NGUYỆN
á à BẰNG a à PHẬT a á á LỰC á a a à  ạ a GIÁNG à a á a  á a SANH í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a THIÊN.

-
(hời) NAM  MÔ THẬP MINH VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
(hời) NAM  MÔ THẬP MINH VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.
 
- HIỆN á à TIỀN a à ĐẠI a á á CHÚNG a à  a à ĐỒNG à a á  á a à XƯNG a à ạ  ạ á TÁN.  

- PHƯỚC
á à THỌ a à TĂNG a á á LONG á a a à  ạ a HƯỞNG à a á a  á a THÁI í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a BÌNH.

-
(hời) NAM  MÔ GIÁNG á KIẾT á a TƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
(hời) NAM  MÔ TĂNG á PHƯỚC á a THỌ à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.
 
- CÚNG - á a à PHẬT - a a à DĨ  - a á á NGẬT i à - ĐƯƠNG - NGUYỆN - à a á á á a à CHÚNG - í i - ì í i a á a SANH - i i - i i i.

- SỞ
- á a à TÁC - a a à GIAI - a á á BIỆN i à - CỤ -  CHƯ à a á a  á a PHẬT í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a PHÁP.
 
- KHỂ - i i i à SIỀU - KHỂ á a à á SIÊU - í i ì í i - a - á a à á QUÌ - i i i à Y - á a a a ạ á a á á à PHẬT - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- PHẬT - i í i i TẠI - KỲ - i ì á VIÊN - í i ì í i - a - á à á KỲ -á a VIÊN - THUYẾT í ì a PHÁP - THUYẾT PHÁP LỢI - NHƠN - i ì í THIÊN - i i i i ì NAM - á a a a à á a á a- i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- PHẬT - i í i a ĐÀ - PHẬT - ĐÀ DA - i í i i LƯỠNG - TÚC - i ị ì i - i i i í i i ì à - á a a a ạ á a á a TÔN - i ì í i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).
 
- KHỂ - i i i à SIỀU - KHỂ á a à á SIÊU - í i ì í i - a - á a à á QUÌ - i i i à Y - á a a a ạ á a á á à PHÁP - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- PHÁP - i í i i BẢO - LY - LONG i ì á CUNG - í i ì í i - a - á à á LONG - CUNG á a KHAI - BẢO í ì a TẠNG - BẢO TẠNG PHÚNG - LANG - i ì í HÀM - i i i i ì NAM - á a a a à á a á a- i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- ĐẠT - i í i a MẠ - ĐẠT - MẠ DA - i í i i LY - DỤC - i ị ì i - i i i í i i ì à - á a a a ạ á a á a TÔN - i ì í i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).
 
- KHỂ - i i i à SIỀU - KHỂ á a à á SIÊU - í i ì í i - a - á a à á QUÌ - i i i à Y - á a a a ạ á a á á à TĂNG - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- TĂNG - i í i i TÂM - TỢ - THỦY i ì á THANH - í i ì í i - a - á à á THỦY - THANH á a THU - NGUYỆT í ì a HIỆN - NGUYỆT HIỆN NHẤT - MINH - i ì í LUÂN - i i i i ì NAM - á a a a à á a á a - i i i i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5)

- TĂNG - i í i a ĐÀ - TĂNG - ĐÀ DA - i í i i CHÚNG - TRUNG - i ị ì i - i i i í i i ì à - á a a a ạ á a á a TÔN - i ì í i. (chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5. chập cheng 1, 2, 3, 4, 5).

- HỒI ĐẦU THIỆN NIỆM.

- BỔN
á SƯ THÍCH a CA MÂU á NI à PHẬT.

- NAM
-- BỔN SƯ THÍCH CA MÂU á NI à PHẬT.

- NAM
- - BỔN SƯ THÍCH CA MÂU á NI i í i i i PHẬT.
 
* TỰ  - á QUI - Y à à á PHẬT - í a

ĐƯƠNG - a NGUYỆN - CHÚNG - i ì á SANH - í a

THỂ - á GIẢI - ĐẠI à à á ĐẠO - í a

PHÁT - à - a THƯỢNG i i á TÂM - í a.
 
* TỰ  - á QUI - Y à à á PHÁP - í a

ĐƯƠNG - a NGUYỆN - CHÚNG - i ì á SANH - í a

THÂM - á NHẬP - KINH à à á TẠNG - í a

TRÍ - à HUỆ - a NHƯ i i á HẢI - í a.
 
* TỰ  - á QUI - Y à à á TĂNG - í a

ĐƯƠNG - a NGUYỆN - CHÚNG - i ì á SANH - í a

THỐNG - á- ĐẠI à à á CHÚNG - í a

NHẤT - à THIẾT - aà a á NGẠI. 
 
 • HÒA ì ị a á a a à NAM i ị í i -  THÁNH CHÚNG.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.627.904
Số người đang online: 464
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re