chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi cúng vong linh - Bài 2

- Tang chủ tựu vì. Tự lập phần hương, khởi thân đảnh lễ tam …bái.

DƯƠNG CHI TỨ CÚ
 
 • DƯƠNG á à CHI a à TỊNH a á á THỦY a à  BIẾN SÁI à a á  á a à TAM a à ạ  ạ á THIÊN.  

 • TÁNH á à KHÔNG a à BÁT a á á ĐỨC a à  a à  LỢI à a á  á a à NHƠN a à ạ  ạ á THIÊN.

 • PHÁP á GIỚI á a à QUẢNG á a TĂNG a à  a à DIÊN ạ a á  á a à DIỆT  a à ạ  ạ á TỘI.

 • TIÊU á à KHIÊN a à HÓA a á á DIỆM á a a à  ạ a HÓA à a á a  á a HỒNG í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a LIÊN.

 • (hời) NAM  MÔ THANH á LƯƠNG á a ĐỊA à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à THANH LƯƠNG ĐỊA  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT. 


DƯƠNG CHI THIỀN
 
 • DƯƠNG CHI - TỊNH - i - i í i i à - á a a á a a ạ - á a à THỦY - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • BIẾN - i ì à a á á á a à SÁI - i i ì ì ì - ạ a TAM - i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a THIÊN -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • TÁNH - i ì à a á á á a à KHÔNG - i i ì ì ì - ạ a BÁT - i ì í í i a - ĐỨC - i i i ì - LỢI - á a a a àa NHƠN - í i i í i i ị - á a THIÊN - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • PHÁP - i ì à a á á - GIỚI - i i i ì - QUẢN - á a a a àa TĂNG - i i i í i i ị - á a DIÊN - i i í ì a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • DIỆT - i ì à a á á á a à TỘI - i i ì ì ì - ạ a TIÊU -  i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a KHIÊN -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • a HỎA - i ì í í i a - DIỆM - i i i ì - HÓA - á a a a àa HỒNG - í i i í i i ị - á a LIÊN

 • (hời) NAM  MÔ THANH á LƯƠNG á a ĐỊA à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à THANH LƯƠNG ĐỊA  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT.


- VÂN LAI TẬP à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
(hời) NAM  MÔ VÂN á LAI á a TẬP à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

-
à VÂN LAI TẬP  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.
 
BÀI TÁN VONG HỒN
 
 • VONG - a à á á á á a HỒN - ị ì à - á a VĂN - í i ì i - - á a a á a a à - ạ a TRIỆU - i í ì ì - - VĂN - a a TRIỆU - ạ a a THỈNH - i i ì ì à - - á - á a à a - ạ a LAI i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a LÂM - i i - i i i

* HƯƠNG HUÊ THỈNH.

- Nam mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh: Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật. Đại bi, đại nguyện Đại thánh đại từ bổn tôn. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát. Tiếp độ phục vì quá vãng hương linh … nhất vị linh hồn.

- Duy nguyện: Thần đăng an dưỡng, nghiệp toạ trần lao, liễu sanh tử chi mê đồ, chứng Niết Bàn chi diệu, dứt sạch nghiệp trần lao, Tang chủ thượng hương, cẩn đương bái thỉnh.

* HƯƠNG HUÊ THỈNH.

- Nam mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh: Thủ kình phan cái, thân quải hoa mang, đạo chúng sanh quy Cực Lạc chi bang, dẫn hương hồn phó đạo tràng chi hội, U minh lộ thượng dẫn hồn vương Bồ tát, tiếp triệu  phục vì quá vãng hương linh … nhất vị linh hồn.

Duy nguyện: Chơn linh bất muội giác tánh thường minh, văn ngọc kệ dĩ ưu du, thính kim kinh nhi giải thoát, văn kim tái thỉnh nguyện phú linh diên.

* HƯƠNG HUÊ THỈNH.

- Nam mô Nhất Tâm Phụng Thỉnh: Thượng hạ truy hồn tam xứ giả, Đông Tây thủ mạng nhị vị thần quan, Tả giám linh thủ mạng thần quan, Hữu giám linh thủ mạng thần quan, tiếp triệu phục vì vong … nhất vị linh hồn.

- Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực trượng bí mật ngôn, thử nhật kim thời, quan lâm pháp hội.

HƯƠNG HOA í a  á a á à a THỈNH.
 
 • TAM á à THỈNH a à HƯƠNG a á á LINH a à  a àà a á  á a à LAI a à ạ  ạ á LÂM.  

 • THỌ á à THỬ a à HƯƠNG a á á HOA a à  a à  PHỔ à a á  á a à CÚNG a à ạ  ạ á DƯỜNG.

 • HƯƠNG á LINH á a à TỰ á a TẠI a à  a à THÍNH ạ a á  á a à KINH  a à ạ  ạ á VĂN.

 • DIỄN á à KINH VĂN BỒ TÁT á a a à  ạ a MA à a á a  á a HA í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT. 


* Trà châm,  châm trà sơ tuần … Lễ nhị … bái.

- (Xuân nữ). Bình thân giai quỳ.

- Vong linh hôm nay ngày đại hạn, Trước áng tiền nhang vọng đèn chong, hiếu tử chén cơm thảo xin dâng hương linh về chứng giám, để đáp đền trọng tưởng công ơn, hương linh ơi những tưởng trăm năm trên cõi thế, người Cha (Mẹ) hiền sống mãi với chúng con, nào hay đâu trời Tây Phương sen vàng nở giờ đã có tên. Ôi đau đớn ngậm ngùi tình Phụ (Mẫu) tử biệt ly, xa con ở lại hương linh đi không về nữa.

* Trà châm, châm trà nhị tuần … Lễ nhị … bái. Bình thân giai quỳ.

- Cha Mẹ ân thâm tựa đất trời, Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi. Mở vòng tay lớn vì con trẻ, Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời.
 
- Chiều nay mây trắng vương vương tóc, Nhớ đến Mẹ già quá lao lung. Nghĩ đến tình đời nên con khóc, Nguyện Mẹ tiêu dao cõi vô cùng.
 
- Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do Tổ tiên gầy dựng mà nên!, Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mới có!, Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết, Rõ bà con thương tiếc biết bao. Âm dương xa cách đớn đau, Giờ nương Tam Bảo sớm mau an nhàn.
 
- Đây bát cơm đầy nặng ước mong, Hương linh ơi! Đây ngọc với đây lòng, Đây tình còn đọng trong tha thiết, Ân nghĩa sanh thành chưa trả xong!

- Chim loan phụng từ xưa hòa hợp, Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ. Âm dương xa cách đôi bờ, Bóng kia hình nọ, bây giờ tìm đâu?, Lòng thành kính ai cầu Phật Tổ, Phóng hào quang cứu khổ chơn linh, Về nơi An Dưỡng vô sinh, Hưởng ngôi Bất thối, vô minh sạch làu.

* Trà châm, châm trà tam tuần … Lễ nhị … bái. Bình thân giai quỳ.

* Thiết dĩ: Từ Thân Mẫu qui hồn Phật cảnh, như Mẹ hiền gan ruột tới tin, phận làm con báo hiếu cư tang, lập đàn nội. Mẹ ơi lập đàn nội kỳ siêu hồn Mẹ.

- Đò âm dương, Đò âm dương qua lại tuy thường, xong cái cảnh biệt ly đau lòng khó lấp. Xới cơm tay gắp đồ ăn, quỳ dâng ngang trán. Mẹ ơi quỳ dâng ngang trán con thỉnh hồn linh Mẹ về.

- Đây bát cơm đầy nặng ước mong, Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng. Đây tình còn đọng trong tha thiết, Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong.
 
 • Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng(3 lần).

 • Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

 • Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).


- Vậy ôi thôi là duyên số Ta Bà nay đã mãn, chốn Lạc Bang Tịnh Độ hoa khai, nguyện cầu Phật Tổ Như Lai, tiếp độ hồn Mẹ về Tây Phương Phật.

* Tang chủ kiềng thiềng trà châm hậu thực. Lễ nhị … bái.

- Phước lưu Tang chủ lợi cập Hương linh dĩ kim ngân phần hóa.

* TỤNG CHÚ VÃNG SANH 

- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.
 
* Tán: Bài Nguyện Sanh
 
 • NGUYỆN á à SANH a à TÂY a á á PHƯƠNG a à  a à TỊNH à a á  á a à ĐỘ a à ạ  ạ á TRUNG.  

 • CỬU á à PHẨM a à LIÊN a á á HOA a à  a à  VI à a á  á a à PHỤ a à ạ  ạ á MẪU.

 • HOA á KHAI á a à KIẾN á a PHẬT a à  a à NGỘ ạ a á  á a à  a à ạ  ạ á SANH.

 • BẤT á à THỐI a à BỒ a á á TÁT á a a à  ạ a VI à a á a  á a BẠN í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  LỮ.

 • (hời) NAM  MÔ SIÊU á LẠC á a ĐỘ à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à SIÊU LẠC  ĐỘ  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT.


- NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH á a ĐỘ TRUNG,

- CỬU PHẨM LIÊN HOA VI
á a PHỤ MẪU,

- HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ
à SANH.

- BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN
i í i i ì LỮ.

- NAM SIÊU LẠC ĐỘ - BỒ
í i i ì TÁT.

- NAM SIÊU LẠC ĐỘ - BỒ
í i i ì TÁT.

- SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT MA HA
i í i i ì TÁT.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.268
Số người đang online: 532
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re