chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi thức dẫn nhập

MỤC LỤC

1. Nguyện Hương
2. Ca Ngợi Phật và Quán Tưởng
3. Đảnh Lễ Tam Bảo
4. Tán Hương
5. Phát Nguyện Trì Kinh
6. Tán Dương Giáo Pháp

1. NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ lễ quì ngay thẳng, dâng ba nén hương lên ngang trán và xướng bài Nguyện Hương. Đại chúng cùng chắp tay thành kính mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện)

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni PhậtO

Xin cho khói trầm hương
Kết thành mây năm sắc
Dâng lên khắp mười phương
Cúng dường vô lượng Phật
Vô lượng các Bồ-tát
Cùng các Thánh Hiền Tăng
Nơi pháp giới dung thông
Kết đài sen rực rỡ
Nguyện làm người đồng hành
Trên con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sanh
Từ bỏ cõi u mê
Theo đường giới định huệ
Quay về trong tỉnh thức
Tu hành Ba-la-mật.O

Giờ này chúng con dâng hết lòng thành hướng về Ba Ngôi Báu, phát nguyện thọ trì Pháp Bảo. Nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui, tự tại.O

Lại nguyện người người từ bỏ tham giận, si mê; tưới tẩm từ bi, hạnh phúc; làm lành lánh dữ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau; thế giới dứt nghiệp binh đao; muôn loài an vui giải thoát. O

Chúng con nguyện đời đời kiếp kiếp thường làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì Tam Bảo ở mãi thế gian, sống trọnđời trong an vui tự tại. Từ nay, sạch hết não phiền, thoát vòng mê muội. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh đều chứng thành quả Phật.O

Giới định huệ hương
Giải thoát tri kiến quý khôn lường
Ngào ngạt khắp muôn phương
Ba nén tâm hương
Chúng con nguyện cúng dường.O
Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát.(3 lần) OOO

(Chủ lễ xá 3 xá rồi cắm nhang vào lư hương)

2. CA NGỢI PHẬT VÀ QUÁN TƯỞNG
(Đại chúng đứng chắp tay, hướng về Phật, cùng tụng)

Đấng Pháp Vương vô thượng,
Ba cõi chẳng ai bằng,
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Nay con nguyện quy y,
Diệt trừ vô lượng tội,
Dâng lên lời tán thán,
Ức kiếp vẫn không cùng.(1 xá)O

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng,
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời.
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 xá) O

3. ĐẢNH LỄ TAM BẢO
(Đại chúng đứng chắp tay, cung kính hướng về Phật, xướng lạy)

Chí tâm đảnh lễtất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)O

Chí tâm đảnh lễtất cả Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương.(1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễtất cả Hiền Thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)OOO

4. TÁN HƯƠNG
(Đại chúng ngồi thẳng lưng theo tư thế hoa sen. Duy-na và Duyệt Chúng khai chuông mõ. Từ đây cho đến phần Xướng Lễ, chủ lễ xướng và đại chúng cùng tụng theo)

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát.(3 lần)OOO

5. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH

Lạy đấng Thầy ba cõi,
Quy mạng Phật mười phương.
Con nay phát nguyện lớn,
Thọ trì tạng Pháp Bảo,
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ-đề,
Sống an vui giải thoát.O
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) OOO

6. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

Pháp Phật cao siêu, vi diệu thay!
Trăm ngàn muôn kiếp khó cơ may,
Thực hành con quyết khi nghe gặp,
Nguyện hiểu nghĩa mầu của Như Lai.
Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.(3 lần) OOO
 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.125
Đang truy cập
Hôm qua: 14964
Tổng truy cập: 10.024.847
Số người đang online: 534