chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi thức khai mộ (Mở cửa mả) - 2 nghi

I. Chuẩn bị: Các thức cúng gồm:

1. Một cái thang bằng bẹ chuối (Nam 7 bậc, Nữ 9 bậc), một Cây Mía Lao để cả ngọn, một ít tiền Vàng Mã

2. Hai Bình Bông, hai đĩa Trái Cây (1 cúng Đất Đai, 1 cúng Vong)

3. Ba ống Trúc dài khoảng bốn tấc vót nhọn một đầu: 1 đựng Muối, 1 đựng Gạo, 1 đựng Nước - bịt lại bằng Nilon trên đầu

4. Bốn cây Đèn Cầy, một bó Nhang lớn, 3 cây Nhang trung (Cở ngón tay út)

5. Năm thứ Đậu (100 gram chung cho 5 thứ), năm Thẻ Tre dài 4 tấc vót nhọn 1 đầu (Để làm Bài Vị cúng Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần)
6. Sáu Chén Chè, hai Đĩa Xôi, một bộ Tam Sênh (Trứng, Thịt, Tôm)

7. Bảy cái Chung, một bình Trà, một xị Rượu

8. Mười tám con Chim để phóng sanh (Thay cho Gà)

* Lưu ý: Nên sử dụng chén, đĩa.. bằng nhựa dùng một lần - Cúng xong để lại tại Mộ luôn không dọn về.

- Khi đi ra mộ Gia Quyến nhớ mặc Đồ Tang, mang theo cái Bài Vị.

- Chuẩn bị sẵn Ba Mâm Cơm Canh để về nhà Cúng An Linh
 
II. Sắp đặt lễ cúng:

- Cắm ba ống Trúc có Gạo, Muối, Nước dưới Chân Mộ, dựa cái thang vào 3 ống Trúc, đằng sau phía Trên để cái Bài Vị.

- Bày hai mâm lễ cúng có Chè, Xôi, Bông, Trái Cây, chung cúng Trà Rượu, Giấy Tiền Vàng Mã, một mâm trước Mộ (Dưới chân) để cúng Vong và một mâm ở một nơi sạch sẽ gần đó để cúng Thần.

- Cắm Năm Thẻ Tre đã được dán Bài Vị Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần ở bốn góc và giữa Mộ.

- Thắp nhang trước Mộ, mâm cúng Thần và các Bài Vị Tôn Thần cũng như ở các ngôi Mộ xung quanh.

- Để Cây Mía và Lồng Chim phía bên phải ngôi Mộ.
 
III. Nghi thức cúng:

- Thắp nhang khấn xin Chư Vị Tôn Thần dẫn dắt Linh Hồn người chết về nghe Kinh, chứng minh Lễ Khai Mộ.

- Thầy tụng Kinh thỉnh Chư Vị Tôn Thần và triệu Linh, làm phép Sái Tịnh

- Gia đình chia nhau mỗi người một ít Đậu, một người đại diện cầm Cây Mía, Lồng Chim theo Thầy đi quanh mộ vừa niệm Phật, vừa rải Đậu.

- Sau khi đi đủ ba vòng trở lại vị trí cũ, phóng sanh Chim, đốt Giấy Tiền Vàng Mã, lạy tạ Tôn Thần và dẫn Vong trở về nhà cúng An Linh.
 
NGHI THỨC KHAI MỘ (1)

(Dọn 2 mâm cúng, mỗi mâm có đèn nhang riêng để cúng Vong và Thần Mả; sắm 5 ống tre: 1 ống đựng Mè, 1 ống đựng Đậu, 1 ống đựng Gạo, 1 ống đựng Muối, 1 ống đựng Nước, đầu ống bịt vải cột dây, đuôi ống vót nhọn để cắm ngang đầu Mả; 1 cây Mía Lau cột chân một con Gà Giò; 5 cây Thẻ sơn vôi trắng có vẽ Bùa Trấn Mả cắm bốn góc Mả và giữa núm Mả; 1 cây Thang ba nấc bằng cọng chuối dựng vô đầu Mả; 1 gói năm thứ Đậu để Sư rải quanh Mả ).

- XƯỚNG: Tựu vị - Niệm hương - Lễ tam bái - Bình thân quỳ.

- TÁN: Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát  ma ha tát. (3 lần)

- ĐỒNG DẪN: Hương đăng thỉnh, hương đăng triệu thỉnh.

- DẪN: Nhứt tâm triệu thỉnh: Đương sơn bổn xứ, Thổ Địa chánh thần, Ngũ Phương Mộ Trạch sứ giả, lai đáo chứng tri, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ.

- DUY NGUYỆN: Thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, khai Mộ dẫn Vong, nguyện thùy chứng giám.

- ĐỒNG DẪN: Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

- DẪN: Nhứt tâm triệu thỉnh, Thượng Hạ truy hồn tam sứ giả, Đông Tây thủ mạng nhị Thần Quan, tiếp dẫn phục vì Vong, tánh ... nhứt vị Thần (Nữ: Chánh) Hồn. Lai phó Mộ phần, thọ tài hưởng thực.

- DUY NGUYỆN: Tam đồ lộ viễn, thích triệu lai lâm, thính Pháp văn Kinh, siêu thăng Lạc Quốc.

- DẪN: Thiết dĩ: Diêm, mễ, thủy thạnh tam đồng, tiểu trúc giá chủng nhứt chi, ức Phụ Mẫu dưỡng nhi chi lao khổ.

- DẪN: Thần thê đăng Tam Cấp, niệm Tam Cang, xuất Tam giới vãng Lạc Bang.

- DẪN: Thiết dĩ: Ngũ chủng đậu tượng Ngũ Thường chi lý, phối Đại Thừa chủng trí chi duyên, tiền Phật Gia tứ chủng ư Tây Thiên, Chư Tôn Giả chủng vu Đông Độ, tung thử Thiền Gia vi Tổ, chủng miêu căn xứ xứ tục truyền, tế độ chư Phật Tử hữu duyên, tiếp dẫn chúng sơ đăng Giác Lộ. Ngô kim phụng pháp, sái đậu thanh miêu. (Hốt đậu rải bốn phía nấm Mộ).
 
 • Nhứt sái đậu Hương Hồn siêu Tịnh  Độ.

 • Nhì sái đậu Hương Hồn vãng Tây Phương.

 • Tam sái đậu đồng kiết diệp miêu căn, hộ Tang Chủ tăng long phước thọ.


- DẪN: Thiết dĩ: Kê thinh ốc ốc, sầu thất mẫu, thống lạc quần, hốt đại minh Khai Mộ chi môn, nguyện Vong Giả Thần Hồn định tĩnh.

- DẪN: Kim kê thăng giáng, thần đức ngũ thông, tiếp dẫn Hương Hồn, giải trừ quỷ mị, hung thần tốc xuất, kiết địa tân khai, Thổ Thần ủng hộ hình hài, Vong Giả đắc an ninh Siêu Độ.

- TỤNG: (Sư đi trước, Chủ Tang cầm cây Mía có cột Con Gà nơi gốc Mía kéo đi theo Sư quanh mộ 3 vòng, Sư vừa đi vừa tụng):

* Công đức bảo sơn thần chú: Nam mô Phật đà da, Nam mô Đạt mạ da, Nam mô Tăng già da, Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, yết rị bà, tất đạt rị, bố rô rị, ta bà ha (3 lần).

- XƯỚNG: (Thả gà) Án, linh linh tốc xuất hồng hồng tá ha. (Bạt tai cho con Gà chu chéo lên rồi thả ra).

- TỤNG: Biến thực biến thủy chơn ngôn, cẩn đương trì tụng:
 • Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng(3 lần).

- XƯỚNG: Trà châm - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.

- TỤNG:
 
 • Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

- XƯỚNG: Tái hiến trà châm - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.

- TỤNG:
 
 • Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).

- XƯỚNG: Chung hiến trà châm - Lễ nhị bái - Bình thân quỳ.

TỤNG CHÚ VÃNG SANH 

- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.

- TÁN: Ngũ phương Đồng Tử khai minh lộ, Thần Kê linh hiển dẫn Hồn quy, kim thời sái Đậu Hồn siêu thoát, Khai Mộ giải Tà vĩnh an ninh.

- Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát ma ha tát. (3 lần)

- XƯỚNG: Khai Mộ Môn sự tất, Tang Chủ kiền thiềng lễ tứ bái.
 
NGHI KHAI MỘ (2)

- Tang chủ tựu vì. Lễ tam ... bái. Bình thân giai quì.

- Ngũ phương Tôn Thần lai văn triệu thỉnh lai lâm.

I). HƯƠNG HUÊ THỈNH:

* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Đương Sơn bổn Xứ phước Đức chánh thần. Ngũ Phương mộ trạch sứ giả Tôn Thần, lai đáo Đàn Tiền chứng minh pháp sự. Thọ thử cúng dường thùy từ gia hộ, tiếp triệu phục vì Vong chánh …

- Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn. Vong Linh lai đáo Mộ Phần, thính Pháp văn Kinh, thọ tài hưởng thực.

- Kiềng thiềng tửu châm sơ tuần. Lễ nhị … bái.
 
II). HƯƠNG HUÊ THỈNH:

* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Thượng Hạ Truy Hồn tam sứ giả, Đông Tây thủ mạng nhị Thần Quan. Tiếp độ phục vì Vong chánh …

- Duy nguyện: Tam đồ lộ viễn, tiếp triệu lai lâm. Vong Linh lai đáo Đàn Tiền, thính Pháp văn Kinh, thọ tài hưởng thực.

- Kiềng thiềng tửu châm nhị tuần. Lễ nhị … bái.
 
III). HƯƠNG HUÊ THỈNH:

* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Ngũ Phương Ngũ Đế, Chúa Ngung Phương Thần, cập tùng Bộ Hạ lai đáo Đàn Tiền chứng minh pháp sự, thọ thử cúng dường, thùy từ gia hộ. Tiếp triệu phục vì Vong Chánh … . Lai đáo Mộ Phần, thính Pháp văn Kinh, thọ tài hưởng thực.

- Kiềng thiềng tửu châm tam tuần. Lễ nhị … bái.

* Giáo hữu biến thực biến thủy chơn ngôn:
 
 • Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng(3 lần).

 • Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

 • Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).


- Nhất đích thanh lương thủy, năng trừ cơ khát tai.

- Kiềng thiềng trà châm bảo mãn. Lễ nhị … bái.
 
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
 
 • Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần)

 • Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

 • Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

 • Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

 • Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)


(Vừa niệm Phật vừa dẫn Gia Đình kéo Gà đi quanh Mộ).
 
- Kim Kê thăng giáng, thần thức linh thông. Tiếp dẫn Vong Linh, giải trừ Quỉ Mị. Hung thần tốc xuất, kiết địa tân khai. Thổ Thần ủng hộ hình hài. Vong Giả tiêu diêu tự tại. (Cho Gà leo thang)
 • Thần Kê nhất thượng từng đàng Chư Phật chứng minh.

 • Thần Kê nhì thượng từng đàng Vong Giả siêu sanh Tịnh Độ.

 • Thần Kê tam thượng từng đàng Tang Chủ phước thọ tăng long.


(Cho Gà ăn đậu, uống rượu. Thả gà)

* Tụng Chú Táng Sa: (Rải đậu, Mè)

- Án a mộ già vĩ lô tả nẵng, ma ha mẫu nại ra ma nễ, bát nạp ma, nhập phạ lã, bát ra mạt đá dã hồng. (3 lần)
 
- Kiềng thiềng dĩ kim ngân phần hóa.

TỤNG CHÚ VÃNG SANH 

- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha. (3 biến )

- Khai Mộ dẫn Vong sự tất. Tang Chủ kiềng thiềng lễ tất tứ … bái.

(Lấy 3 cây Nhang cắm vào Bài Vị).

- Thỉnh Vong về nhà.

- Qui khứ lai hề qui khứ lai.

Tây phương Tịnh độ bạch liên khai.

Nhứt trận hương phong xuy hốt đáo,

Hương hồn thừa thử bộ kim giai.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.504
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 14073
Tổng truy cập: 9.709.907
Số người đang online: 533