chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi thức phóng sanh - (2 nghi)

LỄ PHÓNG SANH (1)

(Chủ lễ ra nơi chồ thả Chim, Cá, v.v…, lấy Ly Nước và Bông đã làm phép Tịnh Thủy, vẽ hai chữ Án Lam rảy lên đầu Chim, Cá, v.v… để phóng sanh. Trước khi rảy nước, Chủ Lễ đọc bài Kệ Giải Nghiệp)
 
KỆ GIẢI NGHIỆP

Hữu tình chúng bây túc nghiệp đa
Bởi thế đời nay đọa võng la
May gặp thiện duyên công đức lớn
Quy y Tam Bảo tội tiêu ma
 
 • Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.

 • Nam mô Thi Khí Phật.

 • Nam mô Tỳ Xá Phù Phật.

 • Nam mô Câu Lưu Tôn Phật.

 • Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật.

 • Nam mô Ca Diếp Phật.

 • Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Nam mô A Di Đà Phật.

 • Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. (Đọc 3 lần)


(Kế đế Chủ Lễ bắt đầu rảy nước phép lên đầu Chim, Cá, v.v… phóng sanh, đồng thời đọc Chú)

* Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. (21 lần)
 
* Chú Vãng Sanh: Nam mô A di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, dà di nị dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. (21 lần)
 
* Tâm Chú Thủ Lăng Nghiêm: Ma ha tát đát đa bát đát ra. Án a lệ tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn, hổ hồng, đô lô ung phấn, ta bà ha, trí diêm phổ num. (21 lần)
 (Kế đến, Chủ Lễ đọc chú Phóng Sanh, đồng thời mở lồng thả Chim, Cá, v.v… ra)
 
CHÚ PHÓNG SANH

Thiên giá giá, địa giá giá,
La võng biến thất Phật Ca Sa,
Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:
Tứ đại yết đế hộ phóng tha.
Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,
Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.
Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,
Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.

- Án Linh Cảm Ứng Tóa Ha. (3 lần)
(Sau đó Chủ Lễ đọc tiếp bài kệ Công Đức Phóng Sanh)
 
CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Hỡi loài bay, lặn, túc nghiệp đa
May mắn nhân duyên gặp Chủ Gia
Nay thả để Ngươi được tự tại
Nguyện cho Tín Chủ phước hằng sa

- Nam mô Trường Thọ Vương Bồ Tát. (3 lần)
(Kế đến đọc bài Tán Phật và niệm Hồng danh A Di Đà và Thánh Chúng, thỉnh vân tập Đạo Tràng, phóng quang gia bị cho các vật được phóng sanh “Lần cuối”)
 
A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân
Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
 
- Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ đại bi A Di Đà Phật.

- Nam mô A Di Đà Phật. (10 lần)

- Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

- Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

- Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

- Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
 
HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công-đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng, 
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, 
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não, 
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung, 
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công-đức, 
Phổ cập ư nhứt thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh, 
Giai cộng thành Phật-đạo.
 
NGHI THỨC PHÓNG SANH (2).

DƯƠNG CHI 

Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên 
Tánh không bát đức lợi nhân thiên 
Pháp giới quãng tăng diên 
Diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên 


- Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

- Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)

- Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

- Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.


Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.
Quy y Phật lưỡng túc tôn,
Quy y Pháp ly dục tôn,
Quy y Tăng chúng trung tôn.
Quy y Phật bất đọa Địa Ngục,
Quy y Pháp bất đọa Ngạ Quỷ,
Quy y Tăng bất đọa Bàng Sanh.
Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh.
- Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ Tham, Sân, Si. Tùng Thân, Ngữ, Ý chi sở sanh. Nhất thiết chúng đẳng giai sám hối.

* Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
 
- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

- Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành.
 
- Tam đồ vĩnh tức thường ly khổ, lục thú hưu tỳ khốt một nhơn. Hằng sa hàm thức ngộ Chơn Như, vạn loại hữu tình đăng bỉ ngạn.

* Nam mô Phóng Sanh Vương Bồ Tát. (3 lần).
 
- Thiên giá giá, địa giá giá, La võng biến thất Phật ca sa. Thật bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ, tứ đại yết đế hộ phóng tha.

* Án, linh cảm hồng phấn tra.
 
 • Nam mô Đa Bảo Như Lai.

 • Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

 • Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

 • Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai.

 • Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

 • Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

 • Nam mô A Di Đà Như Lai.


* Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. (Vẽ chữ ÁN vào chung nước và rãi lên mình thú phóng sanh).
 
CHÚ VÃNG SANH 

- Nẳng mồ a di đá bà dạ, đá tha già đá dạ, đá địa dạ tha, a di lị đô bà tỳ, a di lỵ đá tất đam bà tỳ, a di lỵ đá tỳ ca lan đế, a di lỵ đá tỳ ca lan đá, già di nhị già già na, chỉ đá ca lệ ta bà ha.
 
HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công-đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng, 
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh, 
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não, 
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu, 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung, 
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công-đức, 
Phổ cập ư nhứt thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh, 
Giai cộng thành Phật-đạo.
 
* Lời Phật dạy:

- Thượng cầm Hạ thú cũng hồn linh, nhưng không đủ căn lành. Chúng Ngươi thường bị nạn sát sanh, nên khó giữ an toàn tính mạng. Nay may phước gặp người lành xứng đáng. Ông (Bà) ... phát tâm từ chuộc mạng phóng sanh. Vậy các Ngươi mau cải dữ làm lành, lo sám hối quy y Tam Bảo.

- Nam mô A Di Đà Phật, nguyện dĩ thử thắng công đức, hồi hướng Tây Phương, trang nghiêm Tịnh Độ.
 
- Thứ nguyện: Tứ sanh đăng ư Bửu Địa, tam hữu thoát hóa Liên Trì. Thượng cầm Hạ thú phát nguyện quy y, đắc phục Nhơn thân. Hồi đầu Phật Pháp, sanh sanh thế thế. Chứng ngộ Bồ Đề, thoát kiếp trần mê, vãng sanh Lạc Quốc.
 
- Phổ nguyện: Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.196
Số người đang online: 509
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re