chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi thức tụng rước vong

(Đứng nơi cần rước Vong, vài người cầm Nhang, Hoa, Quả. Thầy Chủ Lễ đứng giữa, Tăng Ni đứng hai bên phía sau, Phật Tử đứng kế theo đó)
 
THẦY CHỦ LỄ NIỆM HƯƠNG CẦU TAM BẢO GIA HỘ

- Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lần) 
- Nam mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)
- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.  (3 lần) 
- Nam mô Quan Âm Hóa Thân Tiêu Diện Hộ Pháp Bồ Tát. (3 lần)
 
Kính lạy mười phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Xin gia hộ chúng Con
Được nương thần lực Phật
Để đưa các Vong Linh
Vất vưởng tại chốn này
Về an trú Già Lam
Tu hành chờ siêu thoát
Nguyện trên Chư Hộ Pháp
Dẫn dắt và chở che
Khiến cho các Hương Linh
Được thấm nhuần pháp Phật
Nguyện Phật lực vô biên
Với Từ Bi vô tận
Khiến tâm các Hương Linh
Được hiền lành mát mẻ
Xin mười phương Chư Phật
Giúp cho các Hương Linh
Từ bỏ sự buồn phiền
Tham lam hay thù hận
Xin cho các Hương Linh
Biết thương yêu mọi loài
Biết sám hối tội khiên
Để thiện căn tăng trưởng

* Nam mô Quán Âm Hóa Thân Tiêu Diện Hộ Pháp Bồ Tát. (10 Lần)
 
THỈNH VONG

Hỡi Chư Vị Hương Linh
Đang quanh quẩn nơi này
Xin hãy lắng lòng nghe
Lời gọi mời thân ái
Kể từ khi bỏ xác
Chư vị rất não phiền
Nghiệp lạnh đói triền miên
Hồn lang thang vất vưởng
Không ai người thân thích
Đủ công đức trợ duyên
Nên từ bấy lâu nay
Tâm hoang mang bất định.
Nay nhân duyên đã đủ
Chùa bày tỏ tâm thành
Thỉnh Chư Vị Hương Linh
Về ở Chùa tu tập
Hãy kính tin Chư Phật
Lòng từ ái vô biên
Cha lành của chúng sinh
Thầy hiền khắp ba cõi.
Hãy lắng nghe Kinh Kệ
Lời giáo huấn nhiệm mầu
Có năng lực sâu xa
Giải trừ đi đau khổ.
Hãy lìa xa buồn giận
Bỏ ác tâm hại người
Trừ ích kỷ tham lam
Quên kiêu căng tật đố.
Hãy khởi tâm từ ái
Thương tất cả chúng sinh
Kính tất cả Thánh Hiền
Khiêm cung như cây cỏ
Chùa là dòng suối mát
Tắt ngọn lửa khổ đau
Tăng là bóng cây cao
Chở che đời cô độc
Thế gian nhiều tội lỗi
Có gì đáng vấn vương
Bụi trần lắm đau thương
Có gì nên quyến luyến.
Từ đây về với Phật
Tâm tĩnh hối Tu Hành
Vun bồi lại thiện căn
Đắp xây nền công đức
Từ đây về công quả
Lo gìn giữ Chùa Chiền
Ủng hộ chốn Già Lam
Giúp Người yên tu tập
Như vậy là thoát khổ
Hết lạnh đói từng ngày
Cơm áo được đủ đầy
Lòng an nhiên thư thái
Khi công viên quả mãn
Sẽ sinh về một nơi
Sang quý giữa Trời Người
Hộ trì cho Chánh Pháp

* Nam mô Tiếp Dẫn Hương Linh quy hướng Già Lam Quán Âm Bồ Tát.
(Niệm mãi cho đến khi về đến Chùa vào nhà Thờ Linh)
 
THỈNH HỘ PHÁP NHIẾP HOÁ CHƯ HƯƠNG LINH

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Cúi xin Chư Hộ Pháp
Cùng Chư Vị Thiện Thần
Thường thủ hộ Già Lam
Hãy thương tưởng chúng sinh
Mà thọ trì nhiếp hoá
Nay chúng Con triệu thỉnh
Hương Linh ở các nơi
Về tu tập tại Chùa
Được nghe Kinh thọ thực
Xin Chư vị Hộ Pháp
Dạy dỗ các Hương Linh
Tuân thủ các Giới Điều
Sống trong vòng khuôn phép.
Dạy Hương Linh điều thiện
Tin Nhân Quả - Nghiệp Duyên
Rõ báo ứng công bình
Nên không làm điều ác
Dạy Hương Linh ích kỷ
Là gốc của khổ sầu
Chỉ nên sống vị tha
Để vượt ra đau khổ
Dạy Hương Linh kín đáo
Không bộc lộ hình hài
Làm người khác động tâm
Kẻo bị nhiều khổ báo
Hương Linh không xâm nhập
Vào thân của mọi Người
Làm rối loạn cuộc đời
Kiếp sau thành điên loạn
Dạy Hương Linh công quả
Bằng cách giữ cho Chùa
Không ác tặc nhiễu xâm
Được bình an tu tập
Cúi xin Chư Hộ Pháp
Nhiếp hoá các Hương Linh
Để họ được tiến tu
Đến một ngày siêu thoát.

* Nam mô Nhiếp Hoá Hương Linh Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. (10 lần)
 
TAM QUY Y
 
- Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

- Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí-huệ như hải.

- Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. 

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.102
Số người đang online: 509
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re