chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi tiến sư

- Tông Môn Hiếu Đồ tựu vì.

- Điểm đăng - Niệm hương - Hiến hương.

- Chí tâm đảnh lễ: … tam bái. Hồ quì.

- Ban lễ tấn ban: Khởi thân đảnh lễ … Tam bái. Phục vị.
 
1. PHẦN HƯƠNG: - Nghệ hương áng tiền. (Ban lễ đem hương lên)

- Hồ quì.

- Niệm hương. (Hiếu đồ lấy Lư trầm xá 3 xá - trả lại Ban Lễ)

- Hiến hương. (Để Lư trầm lên bàn Tổ)

-  Phục vị.

* Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần)

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
2. PHẦN HOA: (Đem hoa lên)

- Hồ quì.

- Hiến hoa. (Dâng hoa lên bàn Tổ)

- Phục vị.

* Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ tát. (3 lần)

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
* CÁI VĂN: Lai du trần thế kỷ đa niên, Nhứt điểm linh quang bổn tự nhiên, Mạc quái phiên thân qui khứ tốc, Tu tính hồ trung biệt hữu thiên, Lạc diệp hữu từ kha, Nhơn sanh năng kỷ hà, Thế sự chỉ như thử phù sanh vân nại hà, Dục tiến Giác Linh sanh Tịnh Độ, Tiếp bằng Tứ Chúng niệm Giác Huê.
 
TÁN CHIÊN ĐÀN TỨ CÚ
 • CHIÊN á à ĐÀN a à HẢI a á á NGẠN a à  LƯ NHIỆT à a á  á a à DANH a à ạ  ạ á HƯƠNG.  

 • DA á à DU a à TỬ a á á MẪU a à  a à  LƯỠNG à a á  á a àa à ạ  ạ á ƯƠNG.

 • HỎA á NỘI á a à ĐẮC á a THANH a à  a à LƯƠNG ạ a á  á a à CHÍ  a à ạ  ạ á TÂM.

 • KIM á à TƯƠNG a à NHẤT a á á CHÚ á a a à  ạ a BIẾN à a á a  á a THẬP í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a  PHƯƠNG.

 • (hời) NAM  MÔ HƯƠNG á VÂN á a CÁI à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à HƯƠNG VÂN CÁI  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


CHIÊN ĐÀN THIỀN
 • CHIÊN ĐÀN - HẢI - i - i í i i à - á a a á a a ạ - á a à NGẠN - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • - i ì à a á á á a à NHIỆT - i i ì ì ì - ạ a DANH - i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a HƯƠNG -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • DA - i ì à a á á á a à DU - i i ì ì ì - ạ a TỬ - i ì í í i a - MẪU - i i i ì - LƯỠNG - á a a a à ạ a - í i i í i i ị - á a ƯƠNG - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • HỎA - i ì à a á á - NỘI - i i i ì - ĐẮC - á a a a à ạ a THANH - i i i í i i ị - á a LƯƠNG - i i í ì a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • CHÍ - i ì à a á á á a à TÂM - i i ì ì ì - ạ a KIM -  i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a TƯƠNG -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • ạ a NHẤT - i ì í í i a - CHÚ - i i i ì - BIẾN - á a a a à ạ a THẬP - í i i í i i ị - á a PHƯƠNG.

 • (hời) NAM  MÔ HƯƠNG á VÂN á a CÁI à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à HƯƠNG VÂN CÁI  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


- DUY NA XƯỚNG: Phù duyên tâm, Lạc Quốc phổ biến thập phương. Tự tánh Di Đà viên dung nhất trí, Diệu ứng ư sắc thinh chi cảnh. Lưu quang ư tâm mục chi gian, Tựu trung phản vọng quy chơn, Trực hạ bội trần hiệp giác.

Chuyên thân bái thỉnh, phục vọng lai lâm. Môn Đồ Pháp Quyến chúng đẳng kiền thành, thượng hương bái thỉnh.

- HƯƠNG HOA THỈNH:

- Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh …

- Ngũ âm vị thoát, tứ tướng nan đào, ký thuận thế dĩ vô thường, hoạch quy căn nhi hữu địa. Tư thời Phụng vì cung tiến Tôn Sư Từ lâm tế chánh tông … thập … thế. Húy … Thượng … Hạ. Hiệu … công Hòa Thượng Giác Linh.

- Duy Nguyện: Vị đăng thượng phẩm, quả chứng nhị nghiêm. Ngộ sắc không bất dị sắc không, Liễu sanh diệt diệc phi sanh diệt. Văn kim sơ thỉnh phục vọng lai lâm, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.

- HƯƠNG HOA THỈNH:

- Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh …

- Từ dung yểm hóa Sư giáo du tồn, xứ phi diệt ư chơn thừa dụng trang nghiêm ư Giác lộ. Tư thời Phụng vì cung tiến Tôn Sư Từ lâm tế chánh tông … thập … thế. Húy … Thượng … Hạ. Hiệu … công Hòa Thượng Giác Linh.

- Duy Nguyện: Hoát khai Bảo Tạng, khám phá Huyền Quang. Tảo chứng vô thượng Bồ Đề, cảnh vãng chơn không diệu vực. Văn kim tái thỉnh phục vọng lai lâm, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.

- HƯƠNG HOA THỈNH:

- Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh …

- Liễu tâm phi cảnh ly vọng minh nhơn, hề cư trung đạo nhị biên. Vị nhập lục hòa Ngũ đức. Tư thời Phụng vì cung tiến Tôn Sư Từ lâm tế chánh tông … thập … thế. Húy … Thượng … Hạ. Hiệu … công Hòa Thượng Giác Linh.

- Duy Nguyện: Bát pháp đốn không, diệu dụng thần thông vô quái ngại. Nhập thân cụ túc, tịnh Thiên uế Địa nhậm ngao du. Văn kim tam thỉnh phục vọng lai lâm, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.

* HƯƠNG HOA í a  á a á à a THỈNH.
 • TAM á à THỈNH a à GIÁC a á á LINH a à  a àà a á  á a à LAI a à ạ  ạ á LÂM.  

 • THỌ á à THỬ a à HƯƠNG a á á HOA a à  a à  PHỔ à a á  á a à CÚNG a à ạ  ạ á DƯỜNG.

 • GIÁC á LINH á a à TỰ á a TẠI a à  a à THÍNH ạ a á  á a à KINH  a à ạ  ạ á VĂN.

 • DIỄN á à KINH VĂN BỒ TÁT á a a à  ạ a MA à a á a  á a HA í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
3. TẤN TRÀ. (Đem trà lên)

- Hồ quì.

- Điểm trà

- Hiến trà.

- Phục vị.
 • NAM  MÔ CAM á LỘ á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à CAM LỘ VƯƠNG  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
4. TẤN PHẠN.

- Hồ quì.

- Điểm phạn.

- Hiến phạn.

“Xuân nữ”.

* Lá rụng về cội, nước chảy ra khơi, Sống gởi thân sanh tử một đời. Thác về chốn Niết Bàn muôn thuở, Kính bạch Giác Linh Thầy: Thầy ơi! Ta Bà một thuở ra đi, Cân bình gửi gắm Tây quy nhẹ nhàng. Rừng Thiền vắng bóng Hạc vàng, biển trần vượt cõi muôn ngàn phong ba. Người đi dấu vết chưa nhòa, Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng. Tam sanh hẹn kiếp tương phùng, Tông Phong Tổ Ấn gởi cùng non sông.
 
* Thầy ơi! Nhớ lại năm nào cũng độ này, Ân Sư quải gót trở về Tây. Kể từ đó ba ngàn thế giới mờ vắng bóng, Tám vạn trần lao hóa khói mây. Phật quốc hóa sen quên trở lại, Ta Bà ứng cúng nguyện về đây. Hôm nay nhớ lại ngày quy khứ, Đốt nén hương lòng hiến cúng Thầy.
  
* Thầy ơi! Giờ này nơi Lạc Quốc hoa khai, Đài sen thêm hoan hỷ. Thầy vui vầy nơi Pháp Hội, Lễ Phật nghe Kinh bạn cùng Bồ Tát. Có biết chăng một đàn thơ dại, Đang ngẩn ngơ giữa buổi Thu về. Than ôi! Thiếp thiếp hữu hình rơi lại đó, Con thuyền xưa cũ vội đi đâu?
 
* Than ôi! Sữa Pháp mất rồi lòng Con đói mãi, Biết cậy ai ngày khuyên đêm nhắc. Biết nương ai sớm dắt tối dìu, Biết nhờ ai mở trí nguyên thần, Biết nương ai nuôi Thân Huệ Mạng. Nương náu một mình nơi cố quận, Đau đớn buồn vì nỗi mất Ân Sư. Đường về ngàn dặm lối tha hương, Thẩn thơ những mong chừng gặp lại. Giờ này Môn Nhơn Pháp Tử, Quì trước Linh Đài kính cẩn dâng lên. Hương ngũ phẩm ba phen, Nước mát trong một chén.

Cơm Hương Tích dám khoe mùi Thiền vị, Rau Tào Khê tín diệu dạ thâm tình. Trước Linh Đài ngửa mặt dâng lên, Dưới chiếu cỏ cúi đầu lạy xuống.
 
* Kính bạch Giác Linh Thầy: Thầy ơi! Chúng Con nhớ năm xưa nơi vườn Ta La Song Thọ, Đức Thế Tôn nhập vào Đại định Niết Bàn thì hôm nay nơi trụ thế này đây. Thầy đã an nhiên thâu thần về cõi Phật.

Mây Bát Nhã kết bầu Trời xanh dấu, Hoa Ưu Đàm vẫn dư hương còn đó. Hôm nay đây tuy nhục thân Thầy không còn chốn Phật đường, nhưng Diệu Giác Thầy nêu gương thiện trí.

* Thầy ơi! Nhớ lúc xưa Thầy căn trần thanh tịnh, Sớm lìa cõi tục xuất gia từ lúc tuổi còn xanh. Xông tỏa mùi Thiền Vị, nhập Thất từ khi đầu mới bạc. Những tưởng trăm năm Vũ Trụ cho thỏa nguyện độ sanh, nào ngờ đâu Thuyền Bát Nhã thảnh thơi, một phút hồi quy đã xa vĩnh biệt.

* Ôi! Thuyền đại nguyện đã trở về bến Giác, đủ duyên lành lướt sóng độ quần mê. Dung nghi Thầy khuất dạng kể từ đây, Nơi Bổn Tự ra vào không thấy bóng.

Rồi bỗng chốc thân tùng suy yếu, Giả hợp nào chẳng đến ngày tan!. Người dự tri ngày về cõi Phật, Viết Tâm Thư khuyến chúng hợp đoàn. Chim gần chết hót giọng bi thiết, Người sắp xa nói lời chân thành. Sáu mươi năm chuông đồng triêu mộ, Gõ vào lòng từng nhịp pháp âm. Lặng lẽ nở cánh hoa liễu ngộ, Nay cuối đời gióng tiếng chuông tâm. Tiếng chuông xa xúc động Bốn Chúng, Lệ thành dòng khóc thẹn hồi âm. Như tin tưởng lời nguyền hậu bối, Người an lòng buông xả báo thân.
 
* Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi, Hạc vàng cất cánh  chốn chân Trời. Bóng nhạn đã khuất nơi trần thế, Kẻ ở người đi luống ngậm ngùi. Nước khuya soi bóng ngàn sao lạnh, Ngọn cỏ hây hây tiễn Nguyệt tà.
 
* Đóa vô thường chợt đến chợt đi, Thôi rồi… tứ đại suy vi. Giọt sương ngọn cỏ… biệt ly nào ngờ. Tổ Đình thắp nén hương thơm, Tiễn Ngài về với quê xưa huy hoàng. Kể từ nay, Dẫu thân này trong vòng thay đổi, Cảnh phù hoa nay có mai không. Trong Con vẫn ngọn lửa hồng, Nhớ Ngài hóa đạo thong dong rất tình.

Mây Bát Nhã trên nền Trời không in dấu, Hoa Ưu Đàm rơi rụng vẫn dư hương. Ngày mai đây, Nhục thân Thầy sẽ rời chốn Phật Đường, Nhưng Giác Tánh hằng nêu gương bất diệt. Đôi lời tâm sự, một bức Ai Văn. Đệ Tử kiền thành, hòa nam bái bạch. Chúng Con kính nghe: Ta Bà cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc quê hương, chốn an mạng Niết Bàn muôn thuở. Tùy duyên vô ngại, đi ở khôn lường. Thiệt là: Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi, Hạc vàng cất cánh ngắm phương Trời, Huyễn thân bỏ lại nơi trần thế, Giã tạm hôm nay luống ngậm ngùi.
 
“Lớp Dựng”.

- Ôi thôi! Phật sự viên thành huyễn thân giả hợp, Biển Đại nguyện thênh thang qua lại. Nguồn Thiền chan chứa đức viên minh, Thời gian như tự tại ra vào. Mưa Pháp đượm nhuần ân thấm thiết, Kính dâng lên hương vị Đề Hồ, Cho thỏa tấm lòng Thiền duyệt.

- Nguyện cầu Phật Quốc hoa khai, Mong mỏi Giác Linh siêu diệt. Kính dâng lên hương vị Đề Hồ, Cho thỏa tấm lòng
 • NAM  MÔ THIỀN á DUYỆT á a TẠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à THIỀN DUYỆT TẠNG BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.


- Phục vị.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
5. TẤN BỈNH QUẢ.

- Hồ quì.

- Điểm bỉnh quả.

- Hiến bỉnh quả.

- Phục vị.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
6. TẤN TRÀ. (Đem trà lên)

- Hồ quì.

- Điểm trà

- Hiến trà.

- Phục vị.
 • NAM  MÔ CAM á LỘ á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à CAM LỘ VƯƠNG  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.


- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
7. TẤN PHÙ LAN DƯỢC.

- Hồ quì.

- Điểm Phù lan dược.

- Hiến Phù lan dược.

- Phục vị.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.

* Bát nhã.

* Vãng sanh. (Đốt Sớ)
 
* PHỤC NGUYỆN:

- Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền. Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên, Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới. Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ - Đề. Đặng xa lìa biển khổ sông mê, Đồng chứng đắc Liên-hoa Phật quả.

Kim thời môn đồ pháp quyến báo đức Ân Sư kỳ nguyện tân viên tịch …. Cao Đăng Phật Quốc.

- Phổ nguyện: Môn Đồ Tứ Chúng, tam thân tứ trí, lục độ tề tu, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu đắc vãng sanh A Di Đà Phật thọ ký. Âm siêu dương thạnh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.
 
* PHỤC NGUYỆN:

- Giác Linh cao đăng thượng phẩm, tái nguyện đàm quan. Trạo từ thoàn, Sanh tử thê ba. Tiến Giác Linh Bồ Đề bỉ ngạn, Từ Thiền tử ư Nam Sơn vĩnh chấn. Phụng Tổ Ấn Sư thế thượng tân quy, Nhơn nhơn đắc thoại vi thành. Cá cá hoặc triêm thần phước, Tồn vong lưỡng lợi sanh tử huân an. Thế xuất thế gian tề thành Phật Đạo.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái.

- Ban lễ thối ban.

* Hoàn mãn.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.331
Số người đang online: 591
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re