chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám khể thủ quy y Phổ Am Sư

MỤC LỤC

(Sám tụng chư Bồ Tát 12)
 
Nam Hải Quan Âm hóa hiện thân,
Long Thọ đắc đạo truyền chánh pháp,
Thiên Long nham nội giảng Hoa Nghiêm,
Ðịnh quan sát tiên truyền mật ngữ.
 
Từ hóa khai sơn cứu độ nhơn,
Khẩn Na La vương hiện thần thông,
Hổ Giá La vương trấn oai linh,
Ngũ thông đắc đạo thần tiên chúng.
 
Thích Chi, La Hớn tổng lai lâm,
Thiên Bồng, Thiên Hiến đại nguyên soái,
Tâm Ðàn hốt hoả đại tướng quân,
Tứ thiên môn vương, tứ yết đế.
 
Nhị thập tứ vị chư thiên binh,
Vô số Thiên Long, Bát bộ chúng,
Bá vạn quá thử Kim Cang thần,
Ðô Thiên lục tý Tôn vương Phật.
 
An ninh Ðức thắng đại chơn quân,
Hộ Pháp, Quan Thánh đại thiền sư,
Long Hổ nhị thiên tả hữu phân,
Lăng Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát.
 
Ðại bi, Lăng Nghiêm, Dược xoa thần,
Phục quỉ thâu ma chư thiên tướng,
Tác hải vi sơn tứ mục quan,
Tiên truyền hậu giáo chư Phật Tổ.
Ðiển mẫu, Lôi công thích lịch thần,
Thiên, Long nham nội hàng ma tướng,
Tế thế tham trì nhứt bộ hành,
Trì xa kình sử đà thiết tả.
Tràng phan sanh tuyết chỉnh như vân.
Ðộng diệu, Kim Linh sơn nhạc chấn,
Tận giai vân tập sào yên khí,
Chư quỉ hiện hình đầu phấn tý.
Hắc thinh biến hóa nhập vi trần,
Chư thượng thiện nhơn cư vân tập,
Tiên truyền hậu quá cập tiền thân,
Văn kinh phúng tụng thích đàm chương.
Vũ ủng Vân phi giáng đạo trường,
Chí tâm xưng niệm vô tà tưởng,
Thiên hạ tà thân bất cảm đương,
Hoặc dạ hành hề, hoặc tảo khứ.
Sơn Lâm vọng lượng hữu tinh mị,
Chí tâm qui y Phổ Am sư,
Tứ hải Long thần lai hộ vệ,
Hổ lang văn tri bôn cao sơn.
Long ngư, thính trước qui hải thủy,
Phá tháp miễu đàn vô đạo nhơn,
Khê động nham thai thạch ải quỉ,
Xà thương hổ giảo trùng độc hại.
Lạc thủy đọa thai tinh tự ái,
Ỷ thảo phụ thọ mộc thạch tinh,
Bất chánh tà thần nan hồi tỵ,
Nhược bất thuận ngộ đại đạo tâm.
Thiên Long Thích Lịch dữ phấn tý,
Năng cứu nhơn gian bát nạn khổ,
Năng giải nhơn gian sanh tử uế,
Thập sanh cửu hữu bệnh nhơn hôn.
Năng niệm chơn ngôn trì tịnh thủy,
Ðà La Ni chú giải oan gia,
Ðại bi thần chú năng an húy,
Thành Hoàng xả lịnh Thổ địa thần.
Ủng hộ tham trì thính như sử,
Ngũ phương tà khí tận tiêu trừ,
Tử giả hoàn hồn tăng phước huệ,
Thần hôn phúng tụng thích đàm chương.
Phật đạo quan việt an thần vị,
Gia đường trừ táo tất an ninh,
Thổ địa Long thần vô cấm kỵ,
Tổ tiên tam đại cập nhơn thân.
Văn thinh tân đắc siêu thăng lộ,
Thiên tinh địa vị các hội cung,
Tiêu tai giáng phước bất tư nghì,
Duy nguyện Cổ Phật giáng lai lâm.
Tức thuyết thích đàm chơn cứu khổ,
Phổ Am Ðại đức Thiền sư chơn chú.
 
Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
- Trích xuất từ “Nghi Thức Tụng Niệm” tr.334-338, chùa Niệm Phật, Bình Dương, 1974

- Ðây là bài sám tụng tán thán chú Phổ Am, tụng trước khi vào chú, giống như chú Lăng Nghiêm, cũng có bài sám thỉnh và năm đệ chú, ít phổ biến trong Phật tử. Bài nầy chỉ dùng cho các đàn tràng, lễ hội trai đàn có lễ sái đàn, do các chư Tăng chuyên gia trì, hoặc các vị bên ứng phú đạo tràng (thầy cúng) dùng làm nghi sái đàn cho thanh tịnh trước khi gia trì tụng niệm.

- Ðây là bài theo thể loại sám tụng và sám tán, vì khi sử dụng có cả lễ nhạc hòa theo. Nếu là ở đàn tràng bình thường không có lễ nhạc thì sám tụng chậm rãi theo nhịp mõ hòa chúng.

- Sao lục bài sám này, người biên tập chỉ có mục đích làm tư liệu tham khảo trong nhóm sám văn âm chữ Hán. Vì bài chỉ sử dụng cho những vị hành nghi mà thôi, không phải là bài sám phổ biến rộng rãi cho cư sĩ Phật tử đọc tụng.

- Nguyên tác của Ngài Phổ Am Tổ sư, một vị Mật Giáo Bồ Tát ở Tây Tạng hay Trung Quốc chưa rõ xuất xứ. Chú Phổ Am theo chân các vị sư Trung Quốc du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ XVI.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.980
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15741
Tổng truy cập: 10.742.401
Số người đang online: 797