chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám nguyện cầu siêu

MỤC LỤC

Quy mạng lễ mười phương Tam bảo,
Khắp ba đời chánh đạo Bồ đề.
Nay con thành kính hướng về,
Chí tâm sám nguyện tư vì hương linh.
Chúng con bởi vô minh bất giác,
Nên tử sanh trôi dạt luân hồi.
Ðể cho nghiệp lực cuốn lôi,
Ðẩy đưa ràng buộc từ đời xưa xa.
Nhờ chút niệm nên đà sanh được,
Làm thân người trong kiếp sống này.
Trải qua những tháng năm dài,
Chung quy rồi cũng đến ngày tử vong.
Tất cả những điều trong cuộc thế,
Ðã sống theo những lẽ phàm tình.
Chỉ vì nghĩ đến thân mình,
Mà gây tạo tác muôn nghìn oán ân.
Ðem trọn cả cái THÂN, MIỆNG, Ý,
Quay cuồng nơi tục lụy hồng trần.
Bởi con chẳng rõ VỌNG CHÂN,
Lại không tri kiến định phân chánh tà.
Lầm chấp vào “CÁI TA” hư ngụy,
Lấy “VỌNG TÂM PHÀM Ý” làm mình.
Cho nên tư tưởng tánh tình,
Dẫy đầy tà ác VÔ MINH mê lầm.
Những cái gì thuận lòng hợp dạ,
Thì thích, THAM MUỐN cả không ngơi.
Còn khi bị nghịch ý rồi,
Căm tức, SÂN HẬN tạo thời ác duyên.
Tánh tình trở thành PHIỀN NÃO chướng,
Làm cội nguồn ý tưởng nảy sanh,
Chẳng rõ xấu ác, tốt lành,
Chỉ biết phải trái theo mình nghĩ thôi.
Bị danh lợi, tình đời thúc đẩy,
Tạo gây nên đầy dẫy ác nhân,
Nào là những nghiệp nơi THÂN :
Sát sanh trộm cướp, tà dâm, rượu chè.
Cùng bao thứ đam mê đọa lạc,
Khiến thành người bạo ác, xấu xa,
Nào từ LỜI NÓI thốt ra :
Những điều dối trá, điêu ngoa, ngang tàng.
Hoặc đâm thọc, khoe khoang, khêu gợi,
Khinh khi và chửi bới hỗn hào,
Càng ngày tội lỗi càng cao,
Thế mà con vẫn có nào biết đâu.
Ðã vậy tánh hiểm sâu xảo quyệt,
Khiến cho con chỉ biết lợi mình,
Mặc cho tổn hại chúng sinh,
Miễn sao thỏa ý thích tình thì thôi.
Bởi thế nên một đời tạo nghiệp,
Ðành trải thân nhiều kiếp khổ mê,
Bao nhiêu tội chướng nặng nề,
Bao nhiều phiền não, sở tri chất chồng.
Ðều tích lũy vào trong TẠNG THỨC,
Kết tạo thành nghiệp lực buộc ràng,
Tùy theo nhân tố đã làm,
Ðẩy đưa dắt dẫn đôi đàng đọa thăng.
Theo cái sự vận hành nhân quả,
Tà ác thì sa đọa đắm chìm,
Ðịa ngục, ngạ quỉ, súc sanh,
Khổ đau, đói khát, ngục hình tối tăm.
Trải bao kiếp khó mong thoát khỏi,
Bởi đấy là cảnh giới đọa đầy,
Ðể đền trả nghiệp đã gây,
Cho nên rất đỗi lâu dài khổ nguy.
Hoặc lúc sống thường thì làm thiện,
Tạo phúc lành tinh tiến huân tu,
Thể hiện đức hạnh nhân từ,
Hóa sanh thiên giới thường cư lâu dài.
Hay sẽ được tái lai trần cảnh,
Tùy nhân xưa thọ lành phúc phần,
Hay sanh cảnh giới quỷ thần,
Ðều do nghiệp lực chuyển vần đẩy đưa.
Chúng con từ xa xưa vô thủy,
Quanh quẩn trong tục lụy luân hồi,
Sáu đường, ba cõi nổi trôi
Bởi chưa giác ngộ để hồi lại tâm.
Nay nhờ lượng hồng ân Tam Bảo,
Mà được nương theo đạo Bồ đề,
Khiến con giải bớt khổ mê,
Khiến con thức tỉnh hướng về nẻo chân.
Xin thành khẩn ân cần sám hối,
Những mê lầm, tội lỗi ác tà,
Kể từ những kiếp xưa xa,
Cho đến hiện tại cùng là hậu lai.
Những nghiệp chướng tự tay gây tạo,
Hoặc cố tình xúi bảo người làm,
Hoặc do vô ý vương mang,
Hoặc cùng kẻ khác tính toan thực hành.
Nay nương vào nguyện lành chư Phật,
Và quang minh pháp lực oai thần,
Khiến cho nghiệp chướng giảm lần,
Khiến cho phước huệ được phần phát sanh.
Ðể tâm thức thiện lành trong sáng,
Mà tỏ ngộ được ánh đạo mầu,
Bao nhiêu phiền não nặng sâu,
Bao nhiêu oan trái cũng mau giải trừ.
Nhờ Pháp Bảo Dược Sư Quán Ðảnh,
Và bổn nguyện siêu thắng vô lường,
Của đấng Vô thượng Y vương,
Cũng là oai đức mười phương độ trì.
Nguyện Tam Bảo thường thì gia hộ,
Ðến chúng sanh mê khổ trầm luân,
Thảy đều thọ lãnh hồng ân,
Thảy đều giải thoát khỏi dòng sông mê.
Lại thành kính nguyện về tất cả,
Chư Bồ Tát hỷ xả, từ bi,
Dùng mọi phương tiện huyền vi,
Ứng hóa gia hộ độ trì chúng sanh.
Ðồng được ánh quang lành nhuần thấm,
Giải tan dần mê vọng vô minh,
Khiến cho trí sáng phát sinh,
Khiến cho nghiệp chướng tội tình nhẹ vơi.
Việc xấu ác đồng thời xa lánh,
Ðiều tốt lành cố gắng huân tu,
Giữ tâm trong sạch hòa nhu,
Nương theo Chánh pháp công phu hành trì.
Thể hiện lòng đại bi đại xả,
Hằng rộng làm tất cả việc lành,
Nguyện cho lục đạo chúng sanh,
Thảy đều giác ngộ phát tâm Bồ đề.
Ðạo giải thoát thẳng về tới chốn,
Không ai còn lăn lộn tử sanh,
Vô thượng Chánh giác chóng thành,
Nguyện xin chư Phật mười phương gia trì.
Nay chúng con đã vì vong giả,
Mà sám nguyện với cả lòng thành,
Ðược bao phước lực phát sinh,
Xin hồi hướng đến hương linh đủ đầy.
Và nhờ Pháp bảo này hộ niệm,
Nguyện mười phương ứng hiện oai thần,
Phóng quang tiếp dẫn hương linh,
Nương công đức lực siêu sinh cõi lành.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.980
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15741
Tổng truy cập: 10.742.191
Số người đang online: 726