chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám tán chuẩn đề

MỤC LỤC

(Sám tụng chư Bồ tát I)
 
Chuẩn Ðề Vương phép mầu linh hiển,
Kim thân Ngài biến hiện nhiều tay,
Tả biên hữu dực đủ đầy,
Mỗi bên xuất hiện chín tay đàng hoàng.
Cứ mỗi tay đều mang bảo vật,
Ðể trừ tà cứu vớt chúng sanh,
Từ bi Ngài sẵn lòng lành,
Muốn độ muôn loại đắc thành quả cao.
Ngài chứng quả ở vào quá khứ,
Chưa chuyển sanh xuống trụ nhơn gian,
Riêng nơi cõi Phật nghiêm trang,
Chưởng quản chốn ấy an nhàn thảnh thơi.
Ngài xem thấy người đời khổ sở,
Lòng từ bi chẳng nỡ bỏ qua,
Sự thương rộng lớn chan hòa,
Như lòng người mẹ thật thà thương con.
Bởi vì thế suy tôn Phật mẫu,
Thất Cu Chi ấy báu hiệu Ngài,
Ðà La Ni kinh thuyết khai,
Cầu cho hết thảy trong ngoài thế gian.
Ðều tỉnh ngộ hân hoan tu tập,
Ðể mau mau vượt cấp kim giai,
Chú thần linh hiển ít bài,
Pháp môn quán tưởng của Ngài thật hay.
Thương chúng sanh quá đầy phiền não,
Lập pháp mầu chánh đạo độ tha,
Thiện tín, xuất gia, tại gia,
Tín tâm tưởng niệm, ắt là độ ngay.
Phải trai giới hằng ngày soi xét,
Cứ mỗi đêm y phép tham thiền,
Hành giả tăng ích phước điền,
Bổn tâm thanh tịnh nghiệp duyên tiêu mòn.
Thường tin tưởng lòng son kiên cố,
Công tu hành tiến bộ chẳng sai,
Ba la mật địa quả bày,
Bồ đề chánh giác kim đài thưởng công.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Ðại Thánh Chuẩn Ðề Vương Bồ Tát. 
 
- Trích "Liên Hoàn Sám nguyện" - Thích Thiện Tâm Sađéc 1961.
- Ðối chiếu "Nghi thức Tụng Niệm" - Thích Thiện Huệ Sàigon 1974.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.980
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15741
Tổng truy cập: 10.742.036
Số người đang online: 768