chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám văn phát nguyện

MỤC LỤC

Ðệ tử kính lạy,
Ðức Phật Thích Ca,
Là ngôi giáo chủ cõi Ta Bà.
Ðức Phật A Di Ðà,
Là thầy dẫn đường về cõi Cực Lạc.
Mười phương chư Phật,
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thanh Hiền Tăng.
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật,
Từ bi gia hộ :
Thân không tật bịnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày yên vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu.
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt,
Ðến khi lâm chung.
Nhờ Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí.
Cùng mười phương chư Phật,
Vô lượng Bồ Tát,
Ðồng thời phóng đại hào quang.
Tiếp dẫn đệ tử,
Về thế giới Tây phương Cực Lạc,
Phật A Di Ðà.
Ðể đệ tử hằng ngày,
Hầu Phật nghe pháp.
Chứng quả Vô sanh,
Làm thân tự tại.
Rồi trở lại cõi nầy,
Và trong vô lượng thế giới khác,
Ðặng cứu độ các bậc Sư trưởng,
Cha mẹ, anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Ðồng thành Phật đạo.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.980
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15741
Tổng truy cập: 10.742.876
Số người đang online: 844