chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tài liệu tham khảo

- Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962.
- Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997.
- Bách Dụ Kinh, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957.
- Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958.
- Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992.
- The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980.
- Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005.
- The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by I.B. Horner: 1997.
- Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997.
- The Buddha’s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964.
- The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982.
- Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974.
- The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997.
- The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962.
- The Buddha and His Teachings, Narada: 1973.
- Buddhism, Clive Erricker, 1995.
- Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002.
- Buddhism, William R. LaFleur, 1988.
- Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003.
- Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973.
- Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951.
- Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976.
- The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903.
- The Dhammapada, Narada, 1963.
- Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980.
- Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970.
- The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991.
- Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982.
- Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962.
- The Buddhist Outlook, 2 vols., Francis Story, Sri Lanka 1973.
- A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992.
- Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978.
- Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986.
- Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962.
- Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn.
- The Chinese Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikaya, Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991.
- Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946.
- Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994.
- A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005.
- A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka, 1993.
- Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958.
- The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn Thiện, New Delhi, 1996.
- A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994.
- The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000.
- The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977.
- A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill & Lewis Hodous: 1934.
- Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981.
- Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958.
- Dược Sư Kinh, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949.
- Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949.
- Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990.
- Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999.
- Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996.
- Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994.
- Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953.
- Địa Tạng Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
- Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959.
- Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967.
- The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 1994.
- English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007.
- The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947.
- Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000.
- Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972.
- The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907.
- The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947.
- Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995.
- The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987.
- Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983.
- Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983.
- Giới Đàn Ni, T.T. Thích Minh Phát: 1988.
- Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968.
- A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937.
- The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961.
- The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 2000.
- The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette Hills, 2000.
- Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974.
- The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005.
- Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927.
- History of Theravada Buddhism in South East Asia, Kanai Lal Hazra, New Dehli, 1981.
- How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000.
- How to Overcome Your Difficulties: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. Nhuan Chau translated in 2005.
- Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994.
- Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960.
- In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964.
- Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965.
- Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935.
- Jataka (Stories Of The Buddha’s Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990.
- Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987.
- Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992.
- Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956.
- The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996.
- Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991.
- Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs.
- Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956.
- The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952.
- Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986.
- The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996.
- The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 1987.
- Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960.
- Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh.
- Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990.
- Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995.
- Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950.
- Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995.
- Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950.
- Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyền Huệ: 1996.
- Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963.
- Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969.
- A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956.
- A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992.
- Mi Tiên Vấn Đáp Kinh, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005.
- The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu
- Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995.
- Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 1964.
- Modern Buddhism, Alan & Jacqui James, 1987.
- Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994
- Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970.
- Nagarjuna’s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975.
- Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960.
- Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950.
- Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 1997.
- The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by Bhikkhu Nanamoli: 1956.
- Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, Singapore, 1966.
- Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991.
- Phật Bản Hạnh Tập Kinh, Hòa Thượng Thích Trung Quán.
- Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 1950.
- Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964.
- Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929
- Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953.
- Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963.
- Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996.
- Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes).
- Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964.
- Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965.
- Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes).
- Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973.
- Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964.
- Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, USA, 2009.
- Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936.
- Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ Nhuận, 1951.
- Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957.
- Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956.
- The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahir, New Delhi 1989.
- A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984.
- Prayers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated into
- Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005.
- The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963.
- Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961.
- Rebirth as Doctrine and Experience, Francis Story, 1975.
- Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thich Nguyên Tạng Việt dịch 2006.
- A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James Legge, 1965.
- Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983.
- Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950.
- The Sacred East, Scott Littleton, 1996.
- Sakyamuni’s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981.
- Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003.
- The Seeker’s Glossary: Buddhism: 1998.
- Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984.
- The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991.
- Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978.
- The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, Sri Lanka, 1991.
- The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978.
- Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961.
- Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950.
- Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957.
- Talks on Dharma, Volumes I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 1980.
- Tam Bảo Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970.
- Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
- Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954.
- Tạp A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993.
- Tăng Chi Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996.
- Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515.
- Tâm Địa Quán Kinh, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959.
- Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu.
- Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông.
- Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006.
- Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957.
- Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961.
- Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990.
- Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948.
- Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964.
- Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998.
- The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 1975.
- The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992.
- Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962.
- Trung A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
- Trung Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
- Trường A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
- Trường Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
- Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951.
- Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991.
- Tương Ưng Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993.
- Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959
- Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997.
- Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957.
- Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh.
- Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998.
- Viên Giác Kinh, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958.
- Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977.
- Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943.
- Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005.
- Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004.
- What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959.
- What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987.
- World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.663
Pháp Âm: 28.264
Đang truy cập
Hôm qua: 15273
Tổng truy cập: 10.704.441
Số người đang online: 866