chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

 1. The Buddha’s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964.
 2. Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994.
 3. Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996.
 4. The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987.
 5. The Holy Teaching of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976.
 6. Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992.
 7. The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 1987.
 8. The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960.
 9. The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995.
 10. Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950.
 11. Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, USA, 2009. Trích trong Chương 48, Tập III, và Chương 96, Tập V, bộ Phật Pháp Căn Bản của cùng tác giả.
 12. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961.
 13. Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964.
 14. Trung A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
 15. Trung Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
 16. Trường A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
 17. Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991.
 18. Trường Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
 19. Tương Ưng Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993.
 20. Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007.
 21. Từ Điển Phật Học Việt-Anh—Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005.
 22. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.532
Pháp Âm: 26.269
Đang truy cập
Hôm qua: 16146
Tổng truy cập: 10.691.407
Số người đang online: 613