chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tiến cúng giác linh ni

NGHI CÚNG KIỀU ĐÀM DI MẪU
(Tiến cúng Giác Linh Ni).
 
1. PHẦN HƯƠNG: - Nghệ hương áng tiền. (Ban lễ đem hương lên)

- Hồ quì.

- Niệm hương. (Hiếu đồ lấy lư trầm xá 3 xá - trả lại Ban Lễ)

- Hiến hương. (Để lư trầm lên bàn Tổ)

- Phục vị.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
2. PHẦN HOA: (Đem hoa lên)

- Hồ quì.

- Hiến hoa. (Dâng hoa lên bàn Tổ)

- Phục vị.

* Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ tát. (3 lần)

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.

* CÁI VĂN: Hạnh nguyện lưu phương thế thế truyền, Tùy cơ cảm ứng tục miên viên. Kiều Đàm nhơn khởi ân lưu bố, Hỷ kiến công viên chiếu Đại Thiên. Nhuận trạch Ni lưu triêm đức hóa, Thanh lương Hải Chúng phát tâm điền. Cung thừa thoại khí Kiều Di Mẫu, Bất xã từ bi giáng pháp diên.
 
TÁN CHIÊN ĐÀN TỨ CÚ
 
 • CHIÊN á à ĐÀN a à HẢI a á á NGẠN a à  LƯ NHIỆT à a á  á a à DANH a à ạ  ạ á HƯƠNG.  

 • DA á à DU a à TỬ a á á MẪU a à  a à  LƯỠNG à a á  á a àa à ạ  ạ á ƯƠNG.

 • HỎA á NỘI á a à ĐẮC á a THANH a à  a à LƯƠNG ạ a á  á a à CHÍ  a à ạ  ạ á TÂM.

 • KIM á à TƯƠNG a à NHẤT a á á CHÚ á a a à  ạ a BIẾN à a á a  á a THẬP í i ì  i í i ì à  a á a  a a ạ  ạ a  PHƯƠNG.

 • (hời) NAM  MÔ HƯƠNG á VÂN á a CÁI à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à HƯƠNG VÂN CÁI  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


CHIÊN ĐÀN THIỀN
 
 • CHIÊN ĐÀN - HẢI - i - i í i i à - á a a á a a ạ - á a à NGẠN - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • - i ì à a á á á a à NHIỆT - i i ì ì ì - ạ a DANH - i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a HƯƠNG -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • DA - i ì à a á á á a à DU - i i ì ì ì - ạ a TỬ - i ì í í i a - MẪU - i i i ì - LƯỠNG - á a a a àa - í i i í i i ị - á a ƯƠNG - ì i í i a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • HỎA - i ì à a á á - NỘI - i i i ì - ĐẮC - á a a a àa THANH - i i i í i i ị - á a LƯƠNG - i i í ì a. (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • CHÍ - i ì à a á á á a à TÂM - i i ì ì ì - ạ a KIM -  i ì í í i a - á a a á a a à - ạ a TƯƠNG -  í i ì i ì - (chập chen 1, 2, 3, 4, 5)

 • a NHẤT - i ì í í i a - CHÚ - i i i ì - BIẾN - á a a a àa THẬP - í i i í i i ị - á a PHƯƠNG.

 • (hời) NAM  MÔ HƯƠNG á VÂN á a CÁI à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à HƯƠNG VÂN CÁI  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT. 


* PHỤC DĨ: Nhất thiết chư hành thị vô thường, Sanh tử hữu tận chí hà phương. Bất sanh bất tử qui khứ tốc, Tịch diệt vi lạc kiến Pháp Vương.

Ca Tỳ La quốc độ, đại tối thắng chủ nương, Liễu Ta Bà sanh tử, ngộ thế thái tang thương. Nhơn sanh năng kỷ hà, thế thượng chỉ như thử, Đầu Phật nguyện xuất gia.

Chuyên thân phụng thỉnh, phục vọng lai lâm, Ni Chúng thành tâm thượng hương bái thỉnh.

* HƯƠNG HOA THỈNH:

* Nhứt tâm phụng thỉnh: Thích Ca quí tộc, Hiệu viết Mâu Ni. Xả ái tài phát nguyện Quy y, Ngộ thế đạo phát tâm học đạo.

CUNG DUY:

- Nam mô Kiều Đàm Di Mẫu Bồ Tát ma ha tát.

- Duy Nguyện: Đại tâm, đại hạnh, đại nguyện, đại từ. Thỉnh giáng hương diên, chứng minh công đức.

* HƯƠNG HOA THỈNH:

* Nhứt tâm phụng thỉnh: Pháp Hoa hải hội, Phật thuyết nhơn duyên. Ái đạo Tỳ Kheo Ni hiện tiền, Vị lai chúng sanh hỷ kiến Phật.

CUNG DUY:

- Nam mô Kiều Đàm Di Mẫu Bồ Tát ma ha tát.

- Duy Nguyện: Đại tâm, đại hạnh, đại nguyện, đại từ, Thỉnh giáng hương diên, chứng minh công đức.

* HƯƠNG HOA THỈNH:

* Nhứt tâm phụng thỉnh: Phổ hội giảng đường Cao đài Lan Nhã, Bất kham nhậm kiến Phật diệt độ đảnh lễ. Thâu thần nhập hỏa quang.

CUNG DUY:

- Nam mô Kiều Đàm Di Mẫu Bồ Tát ma ha tát.

- Duy Nguyện: Đại tâm, đại hạnh, đại nguyện, đại từ, Thỉnh giáng hương diên, chứng minh công đức.

HƯƠNG HOA í a  á a á à a THỈNH.
 
 • NGƯỠNG á à MONG a à TÔN a á á GIẢ a à  a à GIÁNG à a á  á a à ĐẠO a à ạ  ạ á TRÀNG.  

 • THỌ á à THỬ a à HƯƠNG a á á HOA a à  a à  PHỔ à a á  á a à CÚNG a à ạ  ạ á DƯỜNG.

 • BẤT á XẢ á a à TỪ á a BI a à  a à AI ạ a á  á a à NHIẾP  a à ạ  ạ á THỌ.

 • OAI á à QUANG a à LÃNG a á á DIỆU á a a à  ạ a MỘC à a á a  á a QUẦN í i ì  i í i ì à  a á a  a  a ạ  ạ a PHƯƠNG.

 • (hời) NAM  MÔ VÂN á LAI á a TẬP à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à VÂN LAI TẬP  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a  TÁT. 


XƯỚNG: Sơ thời Di Mẫu tối thượng duyên, Quy mạng Như Lai ý diệu huyền. Xả tục xuất gia Vô Thượng Đạo, Hội trung thế phát vĩnh lưu truyền.

3. TẤN TRÀ. (Đem trà lên)

- Hồ quì.

- Điểm trà

- Hiến trà.

- Phục vị.
 • NAM  MÔ CAM á LỘ á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à CAM LỘ VƯƠNG  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.


- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
XƯỚNG: Duyên duyên tùy thuận xã, Pháp pháp tổng quy không. Bồ Đề bổn viên tịch, Hương Tích chúng sanh đồng.
 
4. TẤN PHẠN.

- Hồ quì.

- Điểm phạn.

- Hiến phạn.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 • NAM  MÔ PHỔ á CÚNG á a DƯỜNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à PHỔ CÚNG DƯỜNG BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.


- Phổ hội Đạo Tràng Phật phóng quang, Cao đài Lan Nhã hiện Nê Hoàn. Xá di ngũ bách an Thiền Định, Ái Đạo thâu thần nhập hỏa quang.
 
5. TẤN TRÀ. (Đem trà lên)

- Hồ quì.

- Điểm trà

- Hiến trà.

- Phục vị.
 • NAM  MÔ CAM á LỘ á a VƯƠNG à  à  ị i à  ạ á a a BỒ a a í i i à  á a a ạ à  ời  TÁT.

 • à CAM LỘ VƯƠNG  BỒ  á a a TÁT  ới MA  à  ạ  ị i á á  a á a a ạ ời HA  i i í i i à  a á a  a  a ạ  ạ a TÁT.


- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
6. TẤN BỈNH QUẢ.

- Hồ quì.

- Điểm bỉnh quả.

- Hiến bỉnh quả.

- Phục vị.

- Hiếu đồ khởi thân đảnh lễ tam … bái. Hồ quì.
 
(Đại Chúng tụng TÂM KINH).

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát bà ha.

* Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

- PHỤC NGUYỆN: Kỳ Viên khải thỉnh Thế Tôn từ mẫn độ Nữ Nhơn, phổ hội Đạo Tràng đảnh lễ …

Như Lai an Thiền Định, ngũ bách xá di.

Thanh tịnh Kiều Đàm Di Mẫu bi tâm, bất kham nhậm kiến Phật Niết Bàn, nhập Tam Muội thâu thần diệt độ.

- PHỔ NGUYỆN: Ni lưu xã tứ khổ, tu lục độ Ba La, trường ngự, bạch ngư xa, chúng thành, vô thượng đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.
 
* TỤNG: Nguyện chư thế giới thường an ổn, Vô biên phước trí nhuận quần sanh. Bồ Đề quả thục tự viên thành, Tùy sở trụ xứ thường an lạc.

- Ni Chúng đảnh lễ thoái ban.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 22.918
Pháp Âm: 28.011
Đang truy cập
Hôm qua: 18985
Tổng truy cập: 4.628.090
Số người đang online: 580
hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re