chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Văn cúng tổ tiên

MỤC LỤC

Ðốt nén hương thơm,
Chí tâm bái thỉnh:
Trời đẻ, đất nuôi,
Ðức che chở lấy gì lường kịp;
Nước nguồn, cây gốc,
Công bón vun biết sánh chi tầy.
Ðây nền nhân, đây nền nghĩa,
Do Tổ tiên gây dựng mà nên;
Nọ lá ngọc, nọ cành vàng,
Bởi công đức chất chồng mới có.
- Hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi;
Rõ nguồn cơn sẽ chẳng xa đâu.
- Dù âm dương, u hiểm khác nhau
Nhưng Phật pháp đề huề thật dễ.
- Xin nguyện Tổ tiên chư linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
- Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Công Tổ tiên non cao biển rộng,
Phận cháu con phải cúng phải thờ;
Nén hương nghi ngút khói đưa,
Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.
Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng
Chút tâm thành nhất hướng kính dâng,
Trượng thừa Tam Bảo gia ân,
Hộ trì tiếp dẫn dự phần trai nghi.
Xin nguyện chư linh:
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.980
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 15741
Tổng truy cập: 10.742.715
Số người đang online: 927