chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm giảng ký觀世音菩薩普門品講記
演培老法師講述
釋寬嚴記


Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Diễn Bồi
Pháp sư Thích Khoan Nghiêm ghi.
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
(theo ấn bản của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, tháng 04, năm 2004)

MỤC LỤC
Dẫn Nhập
Tiểu sử lão pháp sư Thích Diễn Bồi
Lời Tựa

I. NHỮNG ĐIỀU KHÁI LƯỢC SƠ KHỞI
1. Nguyên quán của đức Quán Thế Âm Bồ Tát
2. Giới tính của Quán Âm Bồ
3. Ngàn mắt ngàn tay của Quán Âm
4. Nguyên nhân lưu truyền phẩm Phổ Môn
5. Giải thích sơ lược tựa đề của phẩm kinh này
6. Giải thích riêng chữ Phổ Môn
7. Những phẩm kinh chị em của Phổ Môn
8. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
9. Giới thiệu giản lược tiểu sử dịch giả

II. CHÁNH THÍCH KINH VĂN (PHẦN GIẢI THÍCH CHÍNH VÀO KINH VĂN)
1.2 Như Lai bị thị cảm ứng (Như Lai chỉ dạy đầy đủ về sự cảm ứng)
1.2.1 Cứu hỏa nạn (cứu nạn lửa)
1.2.2 Cứu thủy nạn (cứu nạn nước)
1.2.3 Cứu la-sát nạn
1.2.4 Kết đáp đắc danh nhân duyên
2.1.1 Quảng hiển xưng danh cảm ứng
2.1.2 Năng thoát quỷ nạn (thoát được nạn quỷ)
2.1.3 Năng thoát hình nạn (thoát được nạn tù ngục)
2.1.4 Năng thoát tặc nạn (thoát được nạn giặc)
3.1.1 Năng ly tam độc (Lìa khỏi ba độc)
3.1.2 Năng ứng nhị cầu (đáp ứng hai điều mong cầu)
3.1.3 Năng đắc đa phước (được nhiều phước)
3.2 Vấn đáp du hóa phương tiện (hỏi đáp về phương tiện du hóa)
3.2.2. Như Lai bị thị cảm ứng (Như Lai dạy rõ về sự cảm ứng)
3.2.3 Năng ứng lục thiên (ứng hiện sáu thân trời)
3.2.4 Năng ứng ngũ nhân (ứng hiện thân năm hạng người)
3.2.5 Năng ứng tứ chúng (ứng hiện thân tứ chúng)
3.2.6 Năng ứng chúng phụ (ứng hiện các thân phụ nữ)
3.2.7 Năng ứng nhị đồng (ứng hiện thân trẻ con hai giới
3.2.8 Năng ứng bát bộ (ứng hiện thân tám bộ quỷ thần)
3.2.9 Năng ứng lực sĩ (ứng hiện thân lực sĩ)
3.2.10 Kết đức khuyến cúng (tổng kết thánh đức, khuyên nên cúng dường)
4.1 Chánh đáp du ư Sa Bà (đáp thẳng vào việc du hóa cõi Sa Bà)
4.2 Năng cảm cúng dường (cảm thọ cúng dường)
4.3 Năng tu cúng dường (tu cúng dường)
4.4 Ứng vấn kết đáp (tổng kết lời đáp câu hỏi)
5. Kệ tụng hợp hiển (Hợp giải kệ tụng)
6. Văn phẩm hoạch ích (nghe phẩm kinh này được lợi ích)
6.2 Thời chúng phát tâm (đại chúng hiện diện trong lúc ấy phát tâm)

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.039
Pháp Âm: 28.637
Đang truy cập
Hôm qua: 15661
Tổng truy cập: 6.448.544
Số người đang online: 510

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re