chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Tổng quan về Nghiệp

Tổng Quan Về Nghiệp - bià sách

TUỆ SỸ
TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP

Ban Báo chí và Xuất Bàn:
Hội Đồng Hoằng Pháp
Ấn hành lần thứ nhất, 2021 
Biên tập: NGUYÊN ĐẠO
Dò lỗi chính tả tiếng Tây Tạng: TSEWANG DORJE (GESHE)
Dò lỗi chính tả tiếng Sanskrit: THÍCH THANH AN
Dò lỗi chính tả tiếng Việt: THANH PHI
Kỹ thuật: Bodhi & Lotus Media 

TỰA

Tập sách này nguyên là phần giới thiệu tổng quát cho phẩm IV "Phân biệt nghiệp" luận A-tì-đạt-ma Câu-xá, bản dịch Việt, Hương tích đã ấn hành nhiều lần, lần đầu 2015 và gần đây vào 2019; nay tách thành một tác phẩm riêng biệt. Tiên khởi, vì chỉ là phần giới thiệu tổng quát cho phẩm Nghiệp của Câu-xá nên các vấn đề cũng chỉ giới hạn trong các biện luận của các bộ phái A-tì-đàm.

Nhưng nói về nghiệp thì không thể không biết đến các luận điểm của Đại thừa, trong đó phải kể đến hệ Du-già hành (Yogacāra), thường được biết đến với tên gọi Duy thức tông hay Pháp tướng tông. Nghiên cứu riêng về nghiệp trong tông phái này không thể ngắn hơn nghiên cứu trong các hệ A-tì-đàm, với khối lượng tác phẩm đồ sộ phần lớn tồn tại trong các bản Hán dịch và những sớ giải từ các bản dịch này. Trong khi chờ đợi những khảo cứu sâu rộng từ hệ phái này, ở đây cũng cần có cái nhìn sơ lược về nó, tất nhiên vấn đề quan trọng là quá trình sau khi tạo tác được tích lũy và tồn tại, nghiệp tồn tại như thế nào để cho quả trong nhiều đời sau.

Để bổ túc cho các luận giải A-tì-đàm, sau phần chính với những vấn đề chính như được thấy trong Câu-xá, trong đây cũng thêm hai bản Phụ luận, và một Phụ lục văn bản Đại thừa Thành nghiệp luận dịch Việt bởi Tuệ Sỹ và Tâm Nhãn.

Mặc dù phần chính đã được ấn hành nhiều lần, nhưng những lỗi chính tả trong đó còn tương đối không ít. Những phần khác như thư mục tham khảo, ngữ vựng Phạn-Tạng-Hán, sách dẫn, cũng không thể thiếu trong một tác phẩm nghiên cứu. Những phần này do đạo hữu Nguyên Đạo Văn Công Tuấn bổ sung và hoàn tất. Nơi đây tác giả chân thành ghi nhận công đức vô lượng của đạo hữu đã đóng góp cho tác phẩm này được hoàn chỉnh để xứng đáng là một tác phẩm nghiên cứu.

Một tác phẩm nghiên cứu Phật học không thể không biết đến các văn hệ Phạn-Tạng-Hán, và thêm vào đó là văn hệ Pāli được xem là gần với nguyên thủy Phật thuyết. Những từ cú của các hệ ngôn ngữ được trích dẫn trong sách này mà tránh được những sai sót, đó là nhờ công đức của Thượng Tọa Hạnh Tấn, Geshe Tsewang Dorje, Đại Đức Thanh An và đạo hữu Thanh Phi. Tác giả chân thành ghi nhận công đức hỗ trợ của chư vị.

Ngoài ra, để cho một công trình nghiên cứu được hoàn chỉnh trong một giới hạn nào đó, cũng phải kể đến sự đóng góp của nhiều đạo hữu khác về mặt kỹ thuật. Nơi đây cũng xin chân thành ghi nhận công đức của chư vị. Nguyện hồi hướng công đức này đến mọi loài chúng sanh cho được sự tăng ích an lạc.

Mùa An Cư PL. 2565 (DL. 2021)
Tuệ Sỹ


MỤC LỤC:
TỰA.

PHẦN MỘT: NGHIỆP LUẬN NGOÀI PHẬT GIÁO. 

CHƯƠNG I: NGHIỆP PHỔ THÔNG - NGHIỆP KHOA HỌC.

1. Nghiệp Đông nghiệp Tây.
2. Nghiệp - Vật lý cổ điển.
3. Nghiệp - Cơ học lượng tử.
4. Tâm phân học và Khoa học não.

a. Ba tầng tâm thức. 
b. Nghiệp: Vô thức tập thể.
c. Thiền và Não.
d. Đồng bộ não: Nhận thức không chủ thể.
e. Tư nghiệp: Ý chí tự do.
f. Ý thức: Tác nghiệp không tác giả. 


CHƯƠNG II: NGHIỆP TRONG TRIẾT HỌC-TÔN GIÁO ẤN ĐỘ.

I. ẤN ĐỘ GIÁO.

1. Veda - Upanishad.
2. Tiền-Mīmāṃsā.
3. Vedānta-Bhagavadgītā.


II. LỤC SƯ NGOẠI ĐẠO.

1. Pūraṇa Kassapa.
2. Makkhali Gosāla. 
3. Ajita Kesakambala.
4. Pakudha Kaccāyana.
5. Nigaṇṭha Nātaputta.
6. Sañjaya Belaṭṭhaputta. 


III. NI-KIỀN THÂN TỬ VÀ KỲ-NA GIÁO.


PHẦN HAI: NGHIỆP LUẬN PHẬT GIÁO.

CHƯƠNG III: CĂN BẢN GIÁO NGHĨA VÀ BỘ PHÁI. 

I. GIÁO NGHĨA A-HÀM - NIKĀYA.

1. Phân biệt nghiệp báo.
2. Nghiệp đen-trắng. 
3. Nghi vấn về thọ nghiệp.

i. Định và Bất định nghiệp. 
ii. Tà kiến không ác hành.
iii. Tà kiến không diệu hành.
iv. Quan điểm có ác hành. 
v. Quan điểm có diệu hành.
vi. Chánh kiến nghiệp báo.
vii. Thuận thọ nghiệp.
viii. Bốn hạng người.


4. Bản chất nghiệp. 

i. Nghiệp & Định mệnh. 
ii. Nghiệp & Vô ngã.
iii. Đệ nhất thiện. 
iv. Nghiệp & Đệ nhất nghĩa Không.


II. BỘ PHÁI LUẬN THUYẾT NGHIỆP.

1. Tổng quan các bộ phái.
2. Nhiếp nghĩa luận.
3. Luận sự (Kathāvatthu).
4. Dị bộ. 
5. Xá-lợi-phất A-tì-đàm.
6. Thành thật luận.


PHẦN BA: NGHIỆP LUẬN A-TÌ-ĐẠT-MA. 

CHƯƠNG IV: THỂ TÍNH CỦA NGHIỆP.

I. BIỂU SẮC - BIỂU NGHIỆP.

1. Một nghiệp hay hai nghiệp.
2. Thân-ngữ biểu.


II. VÔ BIỂU SẮC - VÔ BIỂU NGHIỆP.

1. Vô biểu trong các luận thư.
2. Phước tăng trưởng.
3. Mệnh lệnh sát sanh.
4. Giới như bờ đê.


III. PHÁT KHỞI VÀ TỒN TẠI.

1. Hai động lực. 
3. Tồn tại và hủy.


CHƯƠNG V: LUẬT NGHI VÀ NGHIỆP ĐẠO.

I. BIỆT GIẢI THOÁT LUẬT NGHI.

1. Luật nghi - Vô biểu sắc.
2. Biệt giải thoát luật nghi.
3. Thọ giới và đắc giới.
4. Căn bản nghiệp đạo. 
5. Trụ luật nghi. 
6. Giới tùy tâm chuyển.


II. BẤT LUẬT NGHI VÀ XỬ TRUNG LUẬT NGHI.

1. Bất thiện nghiệp đạo.
2. Bất luật nghi.
3. Vô biểu xử trung.


CHƯƠNG VI: NGHIỆP VÀ NGHIỆP QUẢ.

SINH TỬ LƯU CHUYỂN.

1. Nghiệp - Duyên khởi chi. 
2. Nghiệp tích lũy.
3. Nghiệp dị thục.
4. Cộng nghiệp.


PHỤ LUẬN.

PHỤ LUẬN I: KÝ ỨC VÀ NGHIỆP.

I. KÝ ỨC VÀ THỜI GIAN.

1. Tri giác thời gian.
2. Tam thế thực hữu.
3. Thời gian và ký ức.


II. CHỦ THỂ LUÂN HỒI.

1. Ký ức và tự ngã.
2. Quá trình huân tập tự ngã: Ba loại tập khí.
3. Chủng tử - Chuỗi tương tục.


PHỤ LUẬN II: GIỚI THIỆU
"ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN".

1. Vấn đề dẫn khởi.
2. Phê phán biểu nghiệp 
3. Nghiệp và nghiệp quả 


PHỤ LỤC VĂN BẢN.
大乘成業論.
ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP LUẬN.

TIẾT I. TỔNG THUYẾT.
TIẾT II. BIỂU.

I. HỮU BỘ TÌ-BÀ-SA.

1. Quan điểm.
2. Phê bình.
3. Kinh bộ. 


II. ĐỘC TỬ BỘ VÀ CHÁNH LƯỢNG BỘ. 

1. Quan điểm.
2. Phê bình.


III. NHẬT XUẤT LUẬN GIẢ.

1. Quan điểm.
2. Phê bình.


TIẾT III. VÔ BIỂU.
TIẾT IV. NGHIỆP QUẢ TRONG BA THỜI.
TIẾT V. PHÁP BẤT THẤT.

I. TÌ-BÀ-SA.

1. Quan điểm.
2. Phê bình.


II. KINH BỘ.

1. Quan điểm.
2. Biện minh.


TIẾT VI. KẾT SANH TƯƠNG TỤC.

I. VÔ TÂM ĐỊNH.

1. Nạn vấn.
2. Kinh bộ sư.
3. Sắc tâm chủng tử.


II. HỮU TÂM LUẬN.

1. Hữu tâm vị.
2. Ý thức.


TIẾT VII. SINH TỬ LƯU CHUYỂN.

I. DỊ THỤC THỨC.

1. Vi tế tâm.
2. Chứng lý thức dị thục.
3. Dị danh của dị thục. 
4. Sở duyên và hành tướng. 
5. Mật ý thuyết.


II. A-LẠI-DA.

1. A-lại-da và sáu thức.
2. A-lại-da và Tự ngã.


TIẾT VIII. BA NGHIỆP.


QUAN ĐIỂM CỦA THẾ THÂN...
THAM KHẢO.
NGỮ VỰNG STV.
SÁCH DẪN / INDEX.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.144
Pháp Âm: 25.751
Đang truy cập
Hôm qua: 17553
Tổng truy cập: 8.743.716
Số người đang online: 518

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả