chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Kinh Tỳ Kheo Na TiênCàn Long Đại Tạng Kinh Quyển 108, trang 706-753
Thiện Nhựt phỏng dịch và tìm hiểu

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

Vài cảm nghĩ về Kinh Tì-kheo Na-Tiên
A. Bản Phỏng dịch
B. Tìm hiểu Nghĩa Chữ
C. Tìm hiểu Nghĩa Ý
D. Bản Phiên Âm

(Mục Lục Chi Tiết Xem Bên Dưới)

Nội-dung tập sách nầy gồm có:

A. Bản Phỏng-dịch từ chánh-văn trong Đại-Tạng, còn thiếu tên tác-giả chữ Phạn và dịch-giả chữ Hán;
B. Phần Tìm hiểu Nghĩa Chữ: Từ-ngữ Phật-học được tra Từ-điển và giải-thích gọn, theo thứ-tự A, B, C;
C. Phần Tìm hiểu Nghĩa Ý: Các câu vấn-đáp xếp lại thành 10 vấn-đề: 9 về giáo-lý, 1 về linh-tinh.
D. Bản Phiên-âm Hán-Việt

Thân-kính tặng Quí-Vị Đạo-hữu Tổ-đình Từ-Quang và Thiền-viện Linh-Sơn, để nhớ các buổi trưa nói chuyện Đạo vào dịp cuối tuần,

Thiện-Nhựt
Huỳnh-Hữu-Hồng

MỤC LỤC CHI TIẾT

A. Bản Phỏng-dịch: Quyển Thượng

001. Đức Phật vào rừng tòng
002. Tượng-vương vào rừng tòng gặp Đức Phật
003. Tượng-vương đến chùa nghe Kinh
004. Tiền-kiếp của Tì-kheo Na-Tiên và Vua Di-Lan
005. Na-Tiên xuất-gia cầu Đạo với Lâu-Hán
006. Na-Tiên đến chùa Hoà-Thiền-Tự
007. Na-Tiên bị Sư Ca-Duy-Viết trục-xuất, liền đi vào rừng ẩn-tu và đắc quả-vị A-la-hán
008. Na-Tiên đi hành-đạo trong dân-gian
009. Vua Di-Lan cai-trị nước Xá-Kiệt
010. Vua Di-Lan hỏi bí tu-sĩ Dã-Hoà-La
011. Vua Di-Lan thỉnh Na-Tiên
012. Vua Di-Lan vừa gặp Na-Tiên
013. Ai là Na-Tiên? Xe là gì? Người là gì?
014. Thái-độ đứng-đắn khi thảo-luận
015. Câu hỏi rất khó: Chẳng nghe hỏi, mà đã có đáp rồi
016. Thỉnh Na-Tiên, mời thêm bao nhiêu vị sa-môn
017 Dọc đường, Na-Tiên khai-ngộ cho Triêm-Di-Lợi
018. Bàn về điều tinh-yếu: Tại sao làm sa-môn?
019. Tại sao phải sanh trở lại? Trí-huệ giúp được gì?
020. Thiện là gì? Thành-tín là gì?
021. Năm điều ác là những gì?
022. Tinh-tấn là làm sao?
023. Hiếu-thuận ở đây là tuân theo 37 Phẩm Trợ-Đạo
024. Thế nào là bốn sự dừng-ý (= Tứ-niệm-xứ)
025. Thế nào là bốn sự đoạn-ý?
026. Thế nào là bốn niệm thần-túc?
027. Năm căn là những gì?
028. Năm lực gồm có những gì?
029. Thế nào là bảy giác-ý?
030. Tám đạo-hạnh (Bát-Chánh-Đạo) là những gì?
031. Lấy Bát-Chánh-Đạo làm căn-bản tu-hành
032. Tinh-tấn là gì?
033. Năm điều thiện là phải làm sao?
034. Thế nào gọi là nhứt-tâm?
035. Trí-huệ là như thế nào?
036. Các loại Kinh-điển đều dạy điều thiện để tận-diệt các điều ác.
037. Người tái-sanh lại thì dùng thân cũ hay thân mới?
038. Người hết tái-sanh lại có biết trước mình chẳng sanh lại nữa chăng?
039. Khả-năng của Trí-huệ lộ bày ra sao?
040. Năm điều thiện là những gì?
041. Vì sao bực đã đắc đạo còn sống lại phải chịu khổ?

Quyển Trung

042. Ba loại cảm-thọ: Vui, khổ, chẳng vui chẳng khổ
043. Khi chết rồi, ai sanh trở lại?
044. Vua hỏi, Na-Tiên còn sanh trở lại?
045. Danh Thân nghĩa là gì?
046. Thời-gian
047. Thời-gian cùng với Danh Thân triển-chuyển:
048. Người ''Có gốc'' nghĩa là gì?
049. Cái ''Gốc sanh-tử'' là gì?
050. Thế-gian chẳng hề có việc tự-nhiên mà sanh ra
051. Cái gì là ''Người''?
052. Mắt và tâm cùng thấy
053. Giác-quan và tâm phối-hiệp
054. Vui-sướng nghĩa là gì?
055. Giác-tri là gì?
056. Sở-niệm là gì?
057. Thế nào là nội-động?
058. Các tâm-niệm phối-hợp nhau rồi vhẳng tách ra riêng từ món đìợc
059. Vị của muối
060. Năm giác-quan
061. Tại sao có sự bất-bình-đẳng giữa loài người?
062. Phải làm điều lành từ trước
063. ''Lộc riêng'' phải chăng là Nghiệp-lực?
064. Bốn đại (Bốn nguyên-tố) nương vào nhau
065. Đạo Niết-bàn là gì?
066. Đắc đạo Niết-bàn
067. Dầu chưa đắc Niết-bàn, cũng biết Niết-bàn là vui-sướng
068. Chẳng từng thấy Phật, đâu có nghĩa là chẳng hề có Đức Phật

Quyển Hạ

069. Chẳng ai thắng nổi Đức Phật
070. Khi tái-sanh, con người thọ thân mới
071. Thân mới mang theo nghiệp của thân cũ
072. Chỗ đã làm thiện-ác trước, nay ở vào đâu?
073. Người phải tái-sanh, tự biết điều đó
074. Có Niết-bàn chăng?
075. Sa-môn giữ-gìn thân, chớ chẳng mến-thương thân
076. Thân-tướng trang-nghiêm của Đức Phật
077. Đức Phật đâu phải là đệ-tử của Đại-Phạm-Thiên
078. Đức Phật tự biết lấy Kinh-kệ và Giới-luật
079. Khóc cha mẹ chết và khóc khi nghe Kinh
080. Bực đắc đạo và kẻ chưa đắc đạo, khác nhau
081. Trí nhớ của con người
082. Mười sáu cách để nhớ lại việc cũ
083. Đức Phật biết tất cả, sao chẳng dạy hết một lần?
084. Lỡ làm ác, biết niệm Phật, chết khỏi sa địa-ngục
085. Sa-môn học đạo vì muốn thoát mọi khổ về sau
086. Bực La-hán bay lên Trời nhanh như duỗi cánh tay
087. Chết cùng lúc thì đến nơi tái-sanh cùng lúc
088. Dùng bảy việc để học biết Đạo
089. Lỡ làm điều ác, biết hối-cải, tội giảm dần đi
090. Người trí, kẻ ngu cùng làm ác, ai nặng tội hơn?
091. Sức thần-túc
092. Có thể ngưng hơi thở ra vào được chăng?
093. Biển và nước biển
094. Tư-duy đến các sự-việc cao-thâm
095. Tinh-thần, Trí-huệ và Tự-nhiên
096. Phân-tách kỹ thân-tâm ra, đó là vô-ngã chăng?
097. Luận-bàn Giáo-Pháp, Vương và Na-Tiên đều vui.

B. Phần Tìm hiểu Nghĩa Chữ

C. Phần Tìm hiểu Nghĩa Ý

098. Xuất-xứ của quyển ''Tỳ-kheo Na-Tiên''
099. Bố-cục của quyển ''Tỳ-kheo Na-Tiên''
100. Tóm-lược về tiền-kiếp của Na-Tiên và Di-Lan
101. Na-Tiên đắc quả A-la-hán
102. Sa-môn Dã-Hoà-La bị Vua Di-Lan hỏi bí
103. Vua Di-Lan thử-thách Tì-kheo Na-Tiên
104. Thái-độ trong khi bàn-luận Giáo-Pháp
105. Dọc đường Triêm-Di-Lợi được Na-Tiên khai-ngộ
106. Sắp-xếp lại các loại câu hỏi về Giáo-Pháp

I. Vấn-đề: Đi tu làm Sa-môn

107. Tại sao đi tu làm sa-môn?
108. Có mấy hạng Sa-môn?

II. Vấn-đề: Tái-sanh Luân-hồi

109. Vấn-đề Tái-sanh được nêu lên nhiều lần trong quyển ''Tỳ-kheo Na-Tiên''
110. Thắc-mắc lớn: Chết rồi, đi về đâu?
111. Có hiện-tượng Tái-sanh hay không?
112. Cái gì mất, cái gì còn, khi chết đi?
113. Tại sao phải tái-sanh lại? Ai phải tái-sanh lại, còn ai chẳng phải tái-sanh trở lại?
114. Người hết tái-sanh lại có tự-biết điều đó chăng?
115. Vua hỏi Na-Tiên có biết mình còn phải tái-sanh nữa không?
116. Khi tái-sanh, dùng thân cũ hay có thân mới?
117. Chỗ đã làm thiện, ác nay đi về đâu và thân mới có mang theo nghiệp cũ không?
118. Thế nào là Danh-Sắc triển-chuyển qua thời-gian tòng theo các nguyên-nhân dây chuyền?
119. Đối-chiếu lập-luận của Na-Tiên với Lý Mười-hai Nhân-Duyên trong Giáo-lý
120. Cái ''Gốc sanh-tử'' của chúng-sanh là gì?
121. Hai người chết cùng lúc, có tái-sanh cùng một lúc ở hai nơi xa gần khác nhau không?
122. Chẳng hề có việc tự-nhiên mà sanh ra
123. Vấn-đề Tái-sanh Luân-hồi: Tin hay chẳng tin?

III.- Vấn-đề: Phân-biệt các điều thiện ác.

124. Năm điều thiện và năm điều ác là những gì?
125. Kinh Thập-Thiện kể mười điều thiện cụ-thể hơn
126. Phải làm điều thiện từ trước
127. Trót gây điều ác, nay phải làm gì?

IV. Vấn-đề: Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo

128. Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo gồm có những gì?
129. Bốn lãnh-vực để giữ chánh-niệm
130. Bốn sự đoạn-ý chẳng phải là Tứ-Chánh-cần
131. Phải chăng Bốn Niệm Thần-Túc là Tứ Như-ý-túc?
132. Năm căn và năm lực là những gì?
133. Bảy giác-ý hay là Bảy giác-chi?
134. Bát-Chánh-Đạo là những gì?
135. Lấy tám loại đạo-hạnh (Bát-Chánh-Đạo) làm căn-bản tu-hành.

V.- Vấn-đề: Trí-Huệ

136. Vấn-đề Trí-huệ được đặt ra ở đây như thế nào?
137. Thế nào là Trí-Huệ?
138. Trí-huệ với Bản-năng và Nghiệp-lực
139. Trí nhớ và các cách nhớ lại của con người

VI. Vấn-đề: Các loại cảm-thọ.

140. Ba loại cảm-thọ: Lạc-thọ, khổ-thọ và xả-thọ

VII. Vấn-đề: Đắc Đạo và cõi Niết-bàn.

141. Vấn-đề đắc Đạo trong quyển ''Tì-kheo Na-Tiên''
142. Làm cách nào để học biết Đạo?
143. Bực đắc Đạo khác với kẻ chưa đắc Đạo ở điểm nào?
144. Bực đắc Đạo có những khả-năng nào?
145. Bực đắc Đạo suy-tư đến các điều cao-thâm
146. Niết-bàn là gì?
147. Sống đến bao giờ mới ''Nhập Niết-bàn''?

VIII. Vấn-đề: Phật.

148. 32 tướng trang-nghiêm trên thân Phật
149. Khả-năng siêu-việt của Đức Phật

IX. Vấn-đề: Con người và thuyết Vô-ngã

150. Thế-gian chẳng có ''Người''
151. Từ nhãn-thức đến ý-thức
152. Giác-quan và tâm phối-hiệp sanh ra sướng-khổ
153. Các tâm-sở đã phối-hiệp rồi chẳng tách ra được
154. Vai trò của các giác-quan
155. Sự bất-bình-đẳng nơi loài người
156. ''Lộc riêng'' hay là chính đó là Nghiệp lực?
157. Nên có thái-độ nào đối với thân-tâm nầy?
158. Thân-tâm nầy, khi phân-tách kỹ ra, là vô-ngã

X- Vấn-đề: Các câu hỏi linh-tinh về kiến-thức tổng-quát

159. Muối, nước biển và biển
160. Tứ-đại là gì?
161. Khóc
162. Tâm-trạng của Vua Di-Lan và Tì-kheo Na-Tiên sau cuộc đàm-luận về Đạo-pháp

Vài lời xin thưa nốt...

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.490
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 16907
Tổng truy cập: 9.678.606
Số người đang online: 603

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả