chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Đại Sư Tông Khách Ba (1357-1419)

Je Tsongkhapa
 
Dịch giả: Thích Hằng Đạt Việt dịch

Mục Lục

Lời giới thiệu

Chương I: Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù

Chương II: Vị đại tỳ kheo nghiêm trì giới luật cẩn mật và đại hành giả lỗi lạc chân tu thật chứng có trí huệ quảng đại bác học đa văn

Chương III: Hóa độ vua chúa và tổ chức pháp hội cúng dường cầu nguyện

A. Hóa độ vua chúa.
B. Tổ chức pháp hội cúng dường cầu nguyện.

Chương IV: Nhà cách mạng tôn giáo vĩ đại ở Tây Tạng

A. Đề xướng việc nghiêm trì giới luật của ba thừa (Tiểu Thừa, Bồ Tát Thừa, Mật Thừa) thanh tịnh.
B. Cải cách và xiển dương đường hướng tu học Phật pháp bằng cách hợp nhất mọi giáo nghĩa Luật giáo Hiển giáo Mật giáo của tất cả tông phái ở Ấn Độ và Tây Tạng về nơi biển Phật pháp.

Chương V: Vị tổ sư của phái Hoàng giáo (dge-lugs; Cách Lỗ hay tân Ca Đương)

Chương VI: Hoàng giáo lan truyền khắp nơi

A. Sự truyền thừa của chùa Cách Đăng (Ganden).
B. Sự truyền thừa của chùa Triết Bang (Drepung).
C. Sự truyền thừa của chùa Sắc Nhạ (Sera).
D. Sự truyền thừa ở chùa Trát Thập Luân Bố (Tashi Lhupo).
E. Sự hoằng pháp tại vùng A Lý.
G. Sự hoằng truyền tại vùng Từ Thị Châu ở Xương Đô.
H. Sự hoằng pháp tại vùng A Đa.
I. Sự hoằng pháp ở Hậu Tạng.
L. Danh tánh của các vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma.

i. Đạt Lai Lạt Ma và sự chuyển sanh.
ii. Ban Thiền Lạt Ma (hay Ban Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni).

Chương VII: Lược thuật về những tông phái chính ở Tây Tạng

A. Phái Ninh Mã (Nyingma; Hồng giáo).
B. Phái Ca Nhĩ Cư (Kagyudpa, Cát Cử, hay phái Bạch Giáo).
C. Phái Tát Ca (Sakya; hay phái Đa Sắc).

Chương VIII: Kết luận

Chú Thích.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.663
Pháp Âm: 28.264
Đang truy cập
Hôm qua: 15273
Tổng truy cập: 10.704.609
Số người đang online: 770

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả