chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Nghi thức khai thị vong linh và sám hối ba nghiệp

Để góp vào phần sám văn dùng trong các khóa lễ hộ niệm, trợ tiến vong linh những khi hữu sự tại địa phương (Chùa Phật Đà - Hà Tiên), đồng thời (với thiển ý) hạn chế phần nào nỗi sầu thảm, tóc tang khiến thân quyến và vong linh bi lụy
 

 
Vấn vương làm ảnh hưởng không tốt đến tiến trình siêu thoát của người mất, vào tháng 10/2002, chúng tôi đã biên soạn quyển Nghi thức Khai Thị Vong Linh và Sám Hối Ba Nghiệp.

Trong đó, các bài Khai Thị Vong Linh, Sám Hối Ba Nghiệp và Văn Sám Nguyện là sự đúc kết những lời Phật dạy mà trong quá trình tu học, chúng tôi đã thu thập được từ các kinh luận và qua những lời dạy của Chư Tôn Đức. Còn các phần khác là những nghi thức chung mà chúng tôi trích lại từ các nghi khóa thiền môn, kinh tụng hàng ngày.

Hôm nay, với tâm nguyện được chia sẻ những ý tưởng này đến cùng pháp lữ, mong đem chút hương vị lợi lạc (nếu có) đến cho nhiều người, chúng tôi không ngại mình tài hèn đức mọn, câu chữ, nghĩa lý thô thiển, gập ghềnh mà lưu hành rộng rãi quyển nghi thức này.

Trong khi hiệu đính để phổ biến, chúng tôi có sưu tập thêm các bài Sám hối và những lời dạy của Hòa thượng Thích Thanh Từ để chúng ta có thêm phương tiện cùng tham cứu, ứng dụng thọ trì.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng rất nhiều, song vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ngưỡng mong quý độc giả hoan hỉ lượng thứ cho.

Con xin chân thành đón nhận sự chỉ giáo của chư Tôn Đức và sự góp ý của chư thiện hữu.

Cuối cùng, xin nguyện hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, hết thảy mọi người đều đồng tâm bỏ dữ, đồng chí làm lành, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo.

Chùa Phước Duyên, TP.HCM
Ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm,
19/02 Kỷ Sửu (15/03/2009)
Tâm Chơn
Kính bút.

 

NGUYỆN HƯƠNG

Xin cho khói trầm thơm
Kết thành mây năm sắc
Dâng lên khắp mười phương
Cúng dường vô lượng Phật
Vô lượng chư Bồ Tát
Cùng các Thánh hiền tăng
Nơi pháp giới dung thông
Kết đài sen rực rỡ
Nguyện làm kẻ đồng hành
Trên con đường giác ngộ
Xin mọi loài chúng sanh
Từ bỏ cõi lãng quên
Theo đường giới-định-tuệ
Quay về trong tỉnh thức. 0 (0 là đánh chuông)


Cầu Nguyện

Hôm nay, đệ tử chúng con kính dâng tấc lòng thành hướng về Tam Bảo, phát nguyện tụng kinh Sám hối - Khai thị vong linh. Nguyện cầu cho vong linh ………… nghe tiếng niệm kinh tỉnh  giấc mê trần, xa lìa đường dữ, không còn tham đắm theo cảnh sắc phàm, quay về nẻo đạo, quy y Tam Bảo, thoát khỏi u đồ, vãng sanh cõi tịnh.

Chúng con cũng nguyện cho tất cả muôn loài hiểu sâu lý tánh, dứt sạch oan khiên, lên bờ giác ngộ. Đời đời, kiếp kiếp sanh vào những nơi có Phật pháp, gặp được minh sư, chánh tín tu hành, hằng ngày sống an vui trong chánh niệm.  0

Hương giới, hương định cùng hương tuệ
Hương giải thoát, giải thoát tri kiến
Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  0

 

TÁN THÁN PHẬT

Đấng pháp vương vô thượng.
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.  0


QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.  0


ĐẢNH LỄ

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  0

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  0

- Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 lạy)  0

TÁN HƯƠNG 

Lò hương vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  0

KHAI KINH KỆ

Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì niệm.
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.  0

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)  0

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  0

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không liền qua hết thảy khổ ách.

Nầy Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Nầy Xá Lợi Phất! Tướng không của các pháp không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho nên trong tướng Không, không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có mắt tay mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát nhã Ba la mật đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh Niết bàn.

Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát nhã Ba la mật đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nên biết Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ chân thật không dối.

Vì vậy nói chú Bát nhã Ba la mật đa, liền nói chú rằng:

“Yết đế yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. (3 lần)  0

KHAI THỊ VONG LINH

Vong linh ơi!

Ta Bà cõi tạm, nơi gởi thân sanh tử trăm năm, Cực Lạc quê hương, chốn an mạng Niết Bàn muôn thuở. Vong linh hỡi! Hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nấm.

Hôm nay, vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên như ngày có tối sáng, có đến ắt có đi. Mong vong linh đừng luyến lưu chi trần cảnh.

Cũng như cái xác thân tứ đại: Đất, nước, gió, lửa này chỉ là cái giả thân do tinh cha huyết mẹ hợp thành; còn gia đình, thân quyến … cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên, đừng vương vấn mà đoạ vào cảnh khổ.

Định luật vô thường vong linh hãy nhớ. Muôn việc hồng trần đều ở mấy tất hơi. Hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta còn không giữ được thì có sá gì của cải, tài vật, gia đình.

Khuyên vong linh hãy mau mau niệm Phật, niệm kinh, giữ định tâm quán chiếu cuộc đời, hướng lòng thành tưởng Phật không lơi, hầu siêu thoát, vãng sanh tịnh độ.  0

Xướng:

Hỡi vong linh……………… thức tâm tỉnh giác nhận ra rằng:

Tụng:

Cuộc trần thế là trò dâu bể
Họp rồi tan như thể gió mây
Bất thường, biến chuyển, vần xoay
Hôm qua còn đó mà nay đâu rồi?
Bởi mạng sống tất hơi yếu ớt
Kiếp nhân sinh thoáng một giấc mơ
Trăm năm thay đổi ván cờ
Sấm vang, chớp giật, tựa hồ chiêm bao.
Vong linh hỡi! Trần lao nghiệp chướng
Lò oan khiên thiêu nướng con người
Luân hồi sanh tử không thôi
Xuống lên ba cõi, say mê sáu đường.
Thêm nỗi bệnh tai ương hoạn nạn
Thuở thai nhi đến mãn cuộc đời
Mấy người sống vẹn yên vui
Giữa vòng trần thế chơi vơi biển sầu.
Dù là kẻ sang giàu quyền tước
Hay nghèo hèn mạt nhược như nhau
Đều cùng chung một nỗi đau
Vì duyên, vì nợ xiết bao buộc ràng.
Đời đã vậy thở than chẳng được
Bởi gieo nhơn nhiễm trước vọng tình
Trót mê tài, sắc, lợi, danh
Lu mờ tâm trí, đua tranh hận thù.
Nên ngàn kiếp lu bu không dứt
Bả vinh hoa nô nức bước vào
Mặc cơn sóng dậy ba đào
Ôm mùi phú quí lộn nhào tử sanh.
Vong linh hỡi! Cái thân còn mất
Thì có gì bền chắc mà ham
Rõ ràng muôn việc cõi trần
Chết rồi tay trắng có mang được gì?
Vậy giờ đây hãy suy nghĩ lại
Quyết vượt qua cửa ải trầm luân
Một lòng theo Phật tu thân
Rèn tâm sửa tánh lần lần thoát ra.
Cõi Ta Bà chỉ là quán trọ
Chúng sanh là lữ khách bộ hành
Theo dòng sanh tử lộn quanh
Bỏ quên xứ sở an thân Niết bàn.
Vong linh hỡi! Nay nhân duyên mãn
Thì xin đừng ngao ngán đường về
Dù trải bao cảnh khiếp ghê
Dù bao đe doạ bốn bề hang sâu.
Xả tâm tưởng gom thâu từ trước
Diệt tham sân si bước lỡ lầm
Chuyên lòng niệm Phật định tâm
Quê hương Cực lạc vững chân đường về.
Vong linh hỡi! Xa rời luyến tiếc
Cái giả thân, tài vật, gia đình
Đừng gây thêm khổ cho mình
Vì âm dương đã chia hình cách xa.
Hãy gấp niệm Di Đà Phật hiệu
Định tâm thần quán chiếu đừng quên
Bồ đề quả Phật quyết lên
An vui vĩnh kiếp giác tâm tròn đầy.

Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  0

SÁM HỐI BA NGHIỆP

Khai Thị:

Vong linh ơi!

Đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Hạt giống Bồ Đề đều sẵn có trong mỗi chúng sanh. Nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm tạo gây nghiệp tội.

Để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu nẻo, lên xuống lộn lạo nơi ba đường, mà cội nguồn sanh tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát, an lạc, Niết bàn thì phải tu hạnh viễn ly, xa rời năm trần cấu. Tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không đắm mê, dính mắc dục trần, giữ tâm chánh định, rỗng rang không dấy niệm. Vì có niệm là có khổ. Huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy, vong linh chớ sanh tâm luyến lưu, vương vấn.

Ngược lại, phải luôn quán chiếu để thấy rằng “thân nầy không phải là tôi. Tài sản, gia đình, thân quyến không phải là của tôi. Tôi không bị kẹt vào những thứ ấy. Mà tôi có đây là do các duyên hợp lại tạo thành”.

Cũng như muôn sự muôn vật trên thế gian nầy đều chỉ là duyên sanh giả hiệp. Nó có đó mà không thật. Cho nên, sống không phải là còn, chết không phải là hết. Mà sống chết là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu bể.

Cổ đức có câu:

“Sanh như đắp chăn đông
Tử như cởi áo hạ”.


Hay:

“Tử sanh là cửa ngỏ ra vào,
Tử sanh là trò chơi cút bắt”.


Cho nên, chúng ta hãy mỉm cười mà bước qua nhịp cầu sanh tử để nhận ra rằng “tôi chưa bao giờ sanh cũng chưa bao giờ từng diệt. Và tôi cũng đã thấy rằng thật tướng các pháp vốn vô thường, khổ, không, vô ngã. Tôi muôn đời vẫn tự do”.

Tuy nhiên, cái thân vật chất nầy dù đã mất nhưng nghiệp thức vẫn còn. Và chính dòng nghiệp thức nầy sẽ dẫn dắt chúng ta luân hồi tái sanh trong sáu nẻo.

Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho mình hành trang thiện nghiệp, vốn liếng viễn ly, để khi vô thường bất ngờ ập đến chúng ta không hoảng sợ kinh hoàng và sẽ không bị đọa vào trong cảnh khổ.

Thế nhưng, từ vô thuỷ kiếp cho đến ngày nay, do tham-sân-si mà chúng ta tạo biết bao tội nghiệp về thân khẩu ý. Đến lúc mất thân nầy rồi thì duyên nghiệp ấy vẫn phải đeo mang và quả báo ứng hẳn là gánh chịu.

Vậy nên giờ đây, chúng ta hãy một lòng hướng về Tam Bảo, phát tâm thành sám hối tội chướng trong nhiều đời. Sống quay về nương tựa Phật-Pháp-Tăng. Nhờ oai lực nhiệm mầu của chư Phật  mà bao oan khiên nghiệp báo sớm được tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, tinh tấn tu hành, chóng thành đạo quả.

Vậy khuyên vong linh nên một lòng phát lồ sám hối.  0

Xướng:

Hỡi vong linh ……… thức tâm tỉnh giác chí thành sám hối:

Tụng:

Thành kính lạy mười phương chư Phật
Chứng minh lòng chân thật chúng con
Giờ nầy quỳ trước Thế Tôn
Phát lồ sám hối tám muôn tội tình.  0
Từ vô thuỷ vô minh lầm lỗi
Tham-sân-si  nguồn cội tạo gây
Bằng thân-miệng-ý dựng xây
Oan khiên nghiệp báo nối dây luân hồi.
Con đã giết các loài sanh chúng
Lòng chẳng thương hờ hững mặc tình
Miễn sao có lợi cho mình
Nhẫn tâm mưu hại, sát sinh vật người.
Lại khi thấy của người thèm muốn
Sinh lòng tham cắp trộm gian tà
Cướp về làm của riêng ta
Không hề khởi chút xót xa dùm người.
Còn dâm tà lôi thôi loạn phép
Mê dục tình mang nghiệp vào thân
Dửng  dưng đạo lý nghĩa nhân
Làm mất hạnh phúc nát tan gia đình.
Chỉ muốn được phần mình lợi lạc
Nói những điều dối gạt chẳng lành
Vọng ngôn, lưỡng thiệt chia phân
Dệt thêu, ác khẩu xa gần hơn thua.
Thêm lắm chuyện say sưa chè rượu
Phạm lỗi lầm do tửu nhập tâm
Để cho mê muội tinh thần
Suy đồi đạo đức hư thân ương hèn.
Tham lam chỉ muốn riêng mình được
Mưu tính toan sang đoạt của người
Bạc tiền đầy ắp chưa thôi
Túi tham không đáy mãi đòi kiếm thêm.
Cũng nơi đó khởi liền sân hận
Lửa hung hăng oán giận tuôn trào
Buông lời sát phạt hại nhau
Không phân già trẻ ân sâu tình người.
Ôi! Cũng bởi si mê đần độn
Mà tử sanh lăn lộn sáu đường
Chánh tà thiện ác không tường
Nhân quả chẳng rõ vọng buông nhiễm tình.
Khinh thần thánh không tin Tam Bảo
Chạy cuồng theo điên đảo quỷ ma
Xem thường Phật pháp cao xa
Thấy người hiền đức, râm ra chê cười.
Phạm giới cấm và mười điều thiện
Âu cũng từ thân-miệng-ý lòng
Buông lung mê đắm dục trần
Chẳng màng tội lỗi nghìn lần nhân lên.
Nào  phải trái, não phiền, đố kỵ
Thói gian manh ích kỷ nhỏ nhoi
Đấu tranh hơn thiệt với người
La cà tửu điếm, chợ đời giao du.
Cùng hết thảy điều hư tật xấu
Từ kiếp xưa nung nấu đến nay
Tội con như núi chất đầy
Một lòng hối cải từ rày ăn năn.  0

Cầu Tam Bảo hồng ân tế độ
Muôn lỗi lầm lớn, nhỏ, cạn, sâu
Đều nương thần lực nhiệm mầu
Chơn như thanh tịnh sạch làu từ đây.  0

Những tội lỗi tự gây túc trái
Hoặc bảo người hay thấy người làm
Sinh lòng vui thích mừng ham
Thảy đều sám hối một lần trọn xong.
Tội hoặc nhớ hay bằng chẳng nhớ
Tội hoặc nghi hay cũng chẳng nghi
Hoặc là biết rõ-quên đi
Hoặc là che dấu hay khi tỏ bày…
Xin sám nguyện thảy đều thanh tịnh.  0

Mở lòng thương sanh chúng vạn loài
Dắt dìu nhau bước thảnh thơi
Đi trong chánh niệm nương về Tăng thân.
Mong được chút hồng ân Tam Bảo
Gieo căn lành quả chứng Bồ đề
Đường tà nẻo ác xa rời
Đời đời theo Phật làm người chân tu.
Không gây tạo cho dù lỗi nhỏ
Phát tâm lành chẳng có ngại ngần
Thứ tha giúp kẻ sa chân
Đem tình thương đến thế nhân khắp miền.
Xin cúi lạy hiện tiền Tam Bảo.  0

Con dốc lòng giữ đạo tu tâm
Từ-bi-hỷ-xả gìn lòng
Quay về tìm lại nguồn tâm ban đầu.
Nguyện hết thảy đâu đâu đều được
Thoát khỏi vòng trói buộc vô minh
Vẹn tròn lý đạo kính tin
Mười phương chư Phật ngưỡng xin nương nhờ.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)  0

Xướng lễ:

Nhứt tâm đảnh lễ:

- Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật.  0

- Nam mô Hiện Tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  0

- Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.  0

- Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.  0

- Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát .  0

- Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát .  0

- Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát.  0

- Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.  0

- Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.  0

- Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát.  0

NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

Thế Tôn lời dạy tỏ tường
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra
Ta đây phải có sự già
Thế nào tránh khỏi lúc qua tai nàn
Ta đây bệnh tật phải mang
Thế nào tránh khỏi đặng an mạnh lành
Ta đây sự chết sẵn dành
Thế nào tránh khỏi tử sanh đến kỳ
Ta đây phải chịu phân ly
Nhơn vật quý mến ta đi biệt mà
Ta đi với nghiệp của ta
Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình
Theo ta như bóng theo hình

Ta thọ quả báo phân minh kiết tường.  0

KỆ SÁM HỐI

Xướng:


Con xưa vốn tạo các nghiệp ác
Đều do vô thỉ tham-sân-si
Từ thân-miệng-ý phát sinh ra
Hết thảy con nay xin sám hối.  0

VĂN SÁM NGUYỆN

Cúi lạy đức Thích Ca từ phụ
A Di Đà vô lượng thọ-quang
Thinh Văn, Bồ Tát các hàng
Khắp mười phương cõi Thánh Tăng chứng lòng.  0

Đệ tử xin thành tâm sám nguyện
Trước Phật đài thân hiện ảnh hình
Nay con Sám hối tội mình
Từ vô thỉ kiếp vô minh lỗi lầm.
Gây điều ác gieo mầm đau khổ
Do thân lời ý chỗ tạo ra
Sát sinh chẳng chút xót xa
Gian tà trộm cắp tiêu pha của người
Đắm dâm dục buông lời dối trá
Nói hai lời, thô ác, chuốc trao
Tham lam, sân hận, cống cao
Si mê, phiền não bủa rào đảo điên
Khiến chúng con triền miên rong ruổi
Sống lênh đênh trôi nổi lạc lầm
May nhờ pháp Phật diệu thâm
Giúp con tỉnh thức sáng tâm trở về
Xa lìa khỏi sông mê bể khổ
Thoát trầm luân đỗ bến giác ngàn
Một lòng hối hận ăn năn
Cầu mong chư Phật phân thân hộ trì.  0

Phát chí nguyện khắc ghi tấc dạ
Xin chứng minh cả thảy lòng con
Dù bao gian khổ mỏi mòn
Niềm tin Tam Bảo sắt son một lòng.
Thân miệng ý sạch trong gìn giữ
Phòng sáu căn chẳng để dính trần
Trên đáp ơn Phật muôn phần
Dưới nguyền cứu độ chúng sanh các loài
Lấy oan trái luyện tôi ý chí
Nhận tai ương rèn khí tinh thần
Ra vào ba cõi chẳng lầm
Xuống lên sáu nẻo gian truân không sờn
Cùng đồng loại yêu thương hòa thuận
Dắt dìu nhau bất luận thân sơ
Lợi danh, quyền thế hững hờ
Tham sân si quyết đánh cho rã rời
Giữ chí nguyện sống đời thoát tục
Gìn thân tâm từng mỗi phút giây
Thức lòng chánh niệm hàng ngày
Kiên trì học đạo hăng say tu hành
Noi gương đấng cha lành tịch mặc
Bậc năng nhân đại lực, đại hùng
Từ-bi -hỷ-xả rộng cùng
Khắp trong sanh chúng không ngừng lợi tha.
Xin hồi hướng thiết tha muôn loại
Cùng chúng con thoát khỏi não phiền
Tịnh tâm thủ chí tu thiền
Sanh trung quốc gặp bạn hiền, minh sư
Được chánh tín xuất gia học đạo
Cõi Niết bàn quả Phật sớm lên
Chí thành kính lễ sám nguyền

Mười phương Tam Bảo hiện tiền chứng minh.  0

HỒI HƯỚNG

Sám hối là hạnh tốt lành
Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh
Nguyện cho tất cả hàm linh
Sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu huyền
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Cầu chơn trí tuệ phá xiềng vô minh
Nguyện trừ tội chướng điêu linh
Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm
Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm
Hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha
Hoa nở thấy Phật hiện ra
Vô sanh chứng ngộ bạn ta-thánh hiền
Nguyện đem công đức hiện tiền
Hướng về khắp cả các miền gần xa
Con và cha mẹ ông bà
Chúng sanh giác ngộ chan hoà pháp thân.  0

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Đệ tử chúng con hôm nay hướng về đức Thế Tôn một lòng chí thành cầu xin sám hối.

Ngưỡng nguyện mười phương chư Phật ba đời chứng minh công  đức, gia hộ cho vong linh ……………… nghe tiếng niệm kinh, sáng suốt tinh thần, nhẹ nhàng tâm thức, giác ngộ lý vô thường, thấu rõ nguồn tâm, sinh về cõi tịnh.

Chúng con cũng xin nguyện cầu cho Tam Bảo được trường tồn mãi ở thế gian để chúng sanh nương nhờ phúc lạc, phát tâm thiện lành, tránh đường mê muội, ra khỏi trần lao, quay về chánh đạo.

Nhà nhà được an lạc. Người người tin sâu Phật pháp, thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Khắp nguyện, người sống yên vui, kẻ mất siêu độ, tất cả chúng sanh đều thoát vòng khổ não, tinh tấn tu hành, sớm thành Phật đạo.  0

Nam mô A Di Đà Phật.  0

TỰ QUY Y

- Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sanh
Hiểu rõ đạo pháp
Phát tâm vô thượng.  0

- Tự quy y Pháp
Xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí tuệ như biển.  0

- Tự quy y Tăng
Xin nguyện chúng sanh
Tâm ý hoà hợp
Tất cả không ngại.  0

Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp muôn loại
Cùng phát tâm sám hối
Đồng chứng quả vô sanh.  0

Chùa Phật Đà
Hà Tiên, tháng 10/2002

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.046
Pháp Âm: 28.733
Đang truy cập
Hôm qua: 23195
Tổng truy cập: 6.846.088
Số người đang online: 643

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re