chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Sám Qui Mạng - Hạnh Cơ

Duc_Phat_Thich_Ca (4)

SÁM QUI MẠNG
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch

PHIÊN ÂM


Qui mạng thập phương Điều Ngự Sư
Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp
Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng
Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ


Đệ tử chúng đẳng
Tự vi chân tánh
Uổng nhập mê lưu
Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm
Trục sắc thanh nhi tham nhiễm
Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân
Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội
Mê luân khổ hải
Thâm nịch tà đồ
Trước ngã đam nhơn
Cử uổng thố trực
Lũy sinh nghiệp chướng
Nhất thiết khiên vưu
Ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi
Lịch nhất tâm nhi sám hối
Sở nguyện Năng Nhân chẩn bạt
Thiện hữu đề huề
Xuất phiền não chi thâm uyên
Đáo bồ đề chi bỉ ngạn
Thử thế phước cơ mạng vị
Các nguyện xương long
Lai sinh trí chủng linh miêu
Đồng hi tăng tú
Sinh phùng trung quốc
Trưởng ngộ minh sư
Chánh tín xuất gia
Đồng chân nhập đạo
Lục căn thông lợi
Tam nghiệp thuần hòa
Bất nhiễm thế duyên
Thường tu phạm hạnh
Chấp trì cấm giới
Trần nghiệp bất xâm
Nghiêm hộ oai nghi
Quyên phi vô tổn
Bất phùng bát nạn
Bất khuyết tứ duyên
Bát nhã trí dĩ hiện tiền
Bồ đề tâm nhi bất thối
Tu tập chánh pháp
Liễu ngộ đại thừa
Khai lục độ chi hạnh môn
Việt tam kì chi kiếp hải
Kiến pháp tràng ư xứ xứ
Phá nghi võng ư trùng trùng
Hàng phục chúng ma
Thiệu long Tam Bảo
Thừa sự thập phương chư Phật
Vô hữu bì lao
Tu học nhất thiết pháp môn
Tất giai thông đạt
Quảng tác phước huệ
Phổ lợi trần sa
Đắc lục chủng chi thần thông
Viên nhất sinh chi Phật quả
Nhiên hậu bất xả pháp giới
Biến nhập trần lao
Đẳng Quán Âm chi từ tâm
Hành Phổ Hiền chi nguyện hải
Tha phương thử giới
Trục loại tùy hình
Ứng hiện sắc thân
Diễn dương diệu pháp
Nê lê khổ thú
Ngạ quỉ đạo trung
Hoặc phóng đại quang minh
Hoặc hiện chư thần biến
Kì hữu kiến ngã tướng
Nãi chí văn ngã danh
Giai phát bồ đề tâm
Vĩnh xuất luân hồi khổ
Hỏa hoạch băng hà chi địa biến tác hương lâm
Ẩm đồng thực thiết chi đồ hóa sanh tịnh độ
Phi mao đới giác
Phụ trái hàm oan
Tận bãi tân toan
Hàm triêm lợi lạc
Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo
Cứu liệu trầm kha
Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương
Tế chư bần nổi
Đản hữu lợi ích
Vô bất hưng sùng
Thứ kì lũy thế oan thân
Hiện tồn quyến thuộc
Xuất tứ sinh chi khốt một
Xả vạn kiếp chi ái triền
Đẳng dữ hàm sinh
Tề thành Phật đạo
Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình
Đồng viên chủng trí

DỊCH

Kính lạy chư Phật khắp mười phương
Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh
Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả
Rủ lòng từ bi xin chứng giám


Đệ tử chúng con
Từ đời vô thỉ
Xa rời chân tánh
Trôi giạt sông mê
Xuôi theo sinh tử để nổi chìm
Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm
Mười triền mười sử
Chứa thành hữu lậu nghiệp nhân
Sáu căn sáu trần
Gây nên vô biên tội cấu
Mê man bể khổ
Lún mãi đường tà
Chấp chặt ngã nhân
Bỏ ngay làm quấy
Bao đời nghiệp chướng
Chồng chất lỗi lầm
Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi
Chúng con tâm thành xin sám hối
Cúi mong đức Năng Nhân cứu vớt
Nhờ bạn lành dìu dắt dẫn đường
Ra khỏi vực thẳm mê lầm
Thẳng đến bến bờ giác ngộ
Đời này vun bồi phước đức
Huệ mạng un đúc cao dầy
Kiếp sau trở lại làm người
Dòng giống minh linh trí tuệ
Sinh ngay vùng trung châu đại quốc
Lớn lên được gặp bậc minh sư
Do tâm chánh tín xuất gia
Ở tuổi đồng chân vào Đạo
Sáu căn thông mẫn
Ba nghiệp thuần hòa
Không nhiễm chuyện đời
Thường tu phạm hạnh
Giữ gìn giới luật
Không dính nghiệp trần
Nghiêm cẩn oai nghi
Không hại sinh vật
Không gặp tám nạn
Không thiếu bốn duyên
Trí tuệ bát nhã hiện tiền
Tâm bồ đề không thối chuyển
Tu học Chánh pháp
Tỏ ngộ Đại thừa
Mở cửa sáu pháp qua bờ
Vượt qua a tăng kì kiếp
Dựng pháp tràng khắp chốn
Phá lớp lớp lưới nghi
Dẹp tan hết tà ma
Sáng ngời ngôi Tam Bảo
Phụng thờ mười phương chư Phật
Không mỏi mệt nản lòng
Tu học tất cả pháp môn
Nghĩa áo mầu thông suốt
Dùng phước đức trí tuệ
Làm lợi ích mọi loài
Chứng đủ sáu thần thông
Một đời tròn quả Phật
Rồi không bỏ lìa pháp giới
Hiện vào khắp cõi trần lao
Trải rộng lòng từ như đức Quán Âm
Theo gương đức Phổ Hiền hành đại nguyện
Phương này cõi nọ
Tùy loại theo hình
Ứng hiện sắc thân
Tuyên dương diệu pháp
Địa-ngục Ngạ-quỉ
Khổ sở triền miên
Hoặc chiếu ánh sáng tới nơi
Hoặc hiện phép thần biến hóa
Những ai thấy hình tướng
Hoặc nghe đến tên con
Đều phát tâm bồ đề
Thoát luân hồi bể khổ
Những nơi khô cằn, băng giá
Đều biến thành đất tốt rừng xanh
Các loài ăn sắt, uống đồng
Tất cả hóa sinh về Tịnh-độ
Vạn loại súc sinh ngu muội
Sát hại nhau do nợ, do oan
Đều dứt khổ đắng cay
Hưởng an vui lợi ích
Gặp buổi lan tràn tật dịch
Hiện thuốc thang cứu bệnh trầm kha
Gặp thời nạn đói hoành hành
Hóa thóc lúa giúp nơi khốn khổ
Việc lợi ích dù to hay nhỏ
Đều vì đời cứu tế ân cần
Nguyện nhiều kiếp kẻ oán người thân
Cùng hiện tiền bà con quyến thuộc
Thoát khỏi khổ bốn loài chìm nổi
Dứt dây ái muôn kiếp buộc ràng
Cả đến mọi loài
Đồng thành Phật đạo
Cõi hư không dù hết
Nguyện của con không cùng
Hữu tình và vô tình
Đồng tròn đầy tuệ giác

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 48.354
Pháp Âm: 28.394
Đang truy cập
Hôm qua: 8078
Tổng truy cập: 1.640.965
Số người đang online: 300

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re