chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con ngườiHòa thượng Thích Minh Châu

...Đạo đức Phật giáo đã là một nếp sống hài hòa với thiên nhiên thời cũng là một nếp sống hài hòa với con người. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi được Dandapàni hỏi Ngài có quan điểm thế nào và giảng dạy những gì, Đức Phật đã trả lời: "Theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên, ác ma và phạm thiên, với các chúng sa môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, không có tranh luận với một ai ở đời" (Trung Bộ III, 109, 109A). Một câu tuyên bố nữa nói nên thái độ không tranh chấp của Đức Phật:

"Này các Tỷ-kheo, Ta không có tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với Ta. Này các Tỷ-kheo, Người nói pháp không tranh chấp với một ai ở đời" (Tương Ưng III, 165).

Đặc tính cuối cùng của đạo đức Phật giáo là một nếp sống vô ngã, một triết lý uyên thâm vi diệu, vừa giúp con người tự chủ, thoát ly sự chi phối của thân người và thế giới, vừa vượt qua được các khổ đau, sầu muộn, do tánh vô thường của tự ngã và thế giới gây ra, vừa là con đường đưa đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát.

MỤC LỤC

01. Mở đầu
02. Đạo đức Phật giáo
03. Đạo Phật và nền văn hóa Việt Nam
04. Đạo Phật thiết thực và hiện tại
05. Tiến trình giải thoát của Đức Phật khi Ngài thành đạo
06. Tiến trình tu tập đưa đến giải thoát không tranh chấp
07. Khất thực thanh tịnh hay an trú không tánh
08. Sống đạo đức là trách nhiệm của mỗi chúng ta
09. Kinh nghiệm tu tập của Đức Phật qua Kinh Thánh Cầu
10. Giá trị hạnh phúc qua Đại Kinh Ví Dụ Lõi cây
11. Tiếng rống con sư tử
12. Kinh nghiệm giác ngộ giải thoát của Đức Phật phát xuất từ các suy tầm thiện và ác
13. Một môi trường giáo dục tốt phải được khởi nguồn xây dựng bởi những người có ý thức và trách nhiệm
14. Ông Cấp Cô Độc trả lời các câu hỏi về các ý kiến của ngoại đạo
15. Pháp trí
16. Ý nghĩa Vu Lan
17. Chữ hiếu trong kinh tạng Pàli
18. Chữ hiếu trong kinh tạng Hán văn
19. Thừa tự pháp
20. Đại kinh ví dụ lõi cây
21. Năm hạ phần kiết sử hay đại kinh MALUNKYAPUTTA
22. Năm uẩn trong kinh xà dụ
23. Kinh sáu sáu
24. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết
25. Kinh bánh mật
26. Kinh đa giới
27. Kinh ví dụ tấm vải
28. Một nếp sống an lành
29. Kinh điềm lành tối thượng

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.959
Pháp Âm: 26.125
Đang truy cập
Hôm qua: 14964
Tổng truy cập: 10.024.413
Số người đang online: 556

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả