chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Phật Học Phổ Thông - Khóa VI: Triết lý Đạo Phật hay là đại cương Kinh Lăng Nghiêm

Hình ảnh có liên quan

HT. THÍCH THIỆN HOA

LỜI NÓI ĐẦU

Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói "Đạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam thật là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên-nhân phức tạp: 

- Có người theo đạo Phật vì truyền-thống của ông cha (Ông Cha theo Đạo Phật, nên con cháu cũng theo). 

- Có người theo đạo Phật vì cảm-tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái Đạo đã chia sẽ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước. 

- Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con v.v... 

Ngày nay, vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số, nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu Đạo một cách nông cạn, hay sai lạc nói trên. 

Vì không hiểu một cách thấu đáo Đạo Phật, nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. 

Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được, nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc; *cả chi triết lý cao sâu của Đạo Phật cẫn còn nằm nguyên trong 3 tạng chữ Tàu, thử hỏi có mấy ai đọc được? Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của Đạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc được? 

Nóng lòng vì tình *cảm ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình "Phật Học Phổ Thông" này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của Đạo, để cho lòng tin được chơn chánh và vững bền. 

Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được gì. Chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. 

Chương trình "Phật Học Phổ Thông" có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ Thừa Phật Giáo làm nền tảng. 

Từ khóa thứ nhất đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật Giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi các khóa sau, chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật Giáo. Từ khóa thứ V đến khóa thứ XII, tín đồ sẽ tuần tự học về Đại cương kinh Lăng nghiêm, Viên giác, Duy thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh*. 

Chương trình này, chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật Học Phổ Thông thứ nhất cho đến tập Phật Học Phổ Thông thứ 12. 

Công việc trên đây là cả một gánh nặng, mà đường lại dài, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức Tăng Già cho đến các hàng Cư Sĩ, kẻ công người của tiếp sức với chúng tôi (hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh), cùng nhau xây dựng cho hoàn bộ một chương trình Hoằng Pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong Đạo Phật từ trước đến nay. 

Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì Đạo của quý vị độc giả xa gần. 

Thích Thiện Hoa 

MỤC LỤC

BÀI THỨ NHẤT

A. PHẦN DUYÊN KHỞI
B. PHẦN CHÁNH ĐỀ

I. Nguyên nhơn Phật nói kinh
II. A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ nhất.
III. Phần lược giải:

1. Định danh và giải nghĩa tên kinh.
2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm


BÀI THỨ HAI

BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

I. A-nan chấp tâm ở trong thân
II. A-nan chấp tâm ở ngoài thân
III. A-nan chấp tâm ẩn trong con mắt
IV. A-nan chấp lại tâm ở trong thân
V. A-nan chấp tâm tùy chỗ hòa hợp mà có
VI. A-nan chấp tâm ở chính giữa
VII. A-nan chấp “Không trước” làm tâm


BÀI THỨ BA
I. Anan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai
II. Phật gạn hỏi lại tâm lần thứ hai.
III. Anan chấp cái “Suy nghĩ phân biệt ” làm tâm.
IV. Anan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, lần thứ ba.
V. Phật chỉ tâm lần thứ nhứt.
VI. Phật chỉ cái thấy làm tâm, không phải con mắt .
VII. Phật chỉ tâm lần thứ hai
VII. Anan cầu Phật chỉ dạy ở nơi thân này cái nào “Chơn” và cái nào “Vọng”

I. Vua Ba Tư nặc đứng dậy hỏi Phật .

X. Phật chỉ tâm lần thứ ba
XI. Phật chỉ “Cái thấy” không sanh diệt

BÀI THỨ TƯ
I. A-Nan cầu Phật chỉ cái “Điên đảo”
II. Phật dẫn tỷ dụ để chỉ rõ cái “Điên đảo”.
III. Phật chỉ ngay cái “Điên đảo”.
IV. Phật dạy: Vì mê nên có thế giới và chúng sanh.
V. A-Nan đã hiểu được chơn tâm song chưa dám nhận.
VI. Phật chỉ tâm lần thứ tư.
VII. A-Nan-Nan còn nghi hỏi Phật .
VIII. Phật chỉ tâm lần thứ năm.
IX. Phật dạy thêm, cái thấy là tâm chớ không phải vật.
X. A-Nan nghi cái thấy có lớn, nhỏ, đứt, nối.
XI. Phật dạy: Trần cảnh có lớn nhỏ, cái thấy không có lớn nhỏ.

BÀI THỨ NĂM
I. A-Nan nghi: Nếu “Cái thấy” là mình, thì tâm này là ai?
II. Cái thấy rời tất cả cái tướng.
III. Cái thấy tức tất cả các pháp.
IV.- Phật trấn tĩnh đại chúng.
V. Ngài Văn Thù đứng lên thưa hỏi.
VI. Phật dạy: Cái thấy không có “Thị” và “Phi thị”.
VII. A-Nan nghi: Chơn tâm đồng với thuyết tự nhiên ngoại đạo.
VIII. Phật bác cái chấp “Tâm tự nhiên mà có”.
IX. A-Nan nghi: Tâm do nhơn duyên sanh.
X. Phật bác cái chấp: “Nhơn duyên sanh”.
XI. Phật dạy: Chơn tâm không thể dùng tâm suy nghĩ hay lời nói luận bàn được .
XII. A-Nan trở lại nghĩ “Nhơn duyên sanh”.
XIII. Phật gạn lại hỏi “Cái thấy” để chỉ rõ chơn tâm.
XIV. Phật chỉ cái “Thấy” không phải vọng, song chưa phải là chơn tâm.
XV. Phật chỉ tâm lần thứ sáu.

BÀI THỨ SÁU
I. A-nan không hiểu hỏi Phật
II. Phật chỉ hai món vọng thấy
III. Dụ về nghệp chung của cá nhơn.
IV. Dụ về nghiệp chung của đồng loại
V. Lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung
VI. Phật chỉ các pháp đều về chơn tâm
VIII. A-nan nghi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh
IX. Phật quở A-nan học nhiều mà nhiều mà không hiểu
X. Phật nói cái tánh của bốn đại phi hòa-hiệp
XI. Đất từ chơn tâm biến hiện
XII. Lửa từ chơn tâm biến hiện
XIII. Nước từ chơn tâm biến hiện
XIV. Gió từ chơn tâm biến hiện

BÀI THỨ BẢY
I. Hư không từ chơn tâm biến thiện
II. Các giác quan từ chơn tâm biến thiện
III. Thức (Phân biệt) từ chơn tâm biến thiện
VI. A-Nan ngộ được chơn tâm, đứng dậy phát nguyện rộng lớn.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 40.371
Pháp Âm: 28.393
Đang truy cập
Hôm qua: 12603
Tổng truy cập: 3.019.368
Số người đang online: 468

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT

Giảng sư Xem tất cả

hosting gia re , web gia re tron goi , thiet ke web tron goi tai ho chi minh, binh duong, vung tau, ha noi, ca nuoc , thiet ke web tron goi gia re