chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Đức Phật và hành giả vãng sanh Tịnh độ có hình tướng như thế nào?

Đức Phật Và Hành Giả Vãng Sanh Tịnh Độ Có Hình Tướng Như Thế Nào?

VẤN: Đức Phật và con người được vãng sanh Tịnh độ có hình tướng người hay hình tướng cụ thể không? Hay chỉ là hình ảnh trong không trung? Nếu là hình tướng không trung thì làm sao có thể mô tả hình ảnh của các Ngài?

ĐÁP:


Đã là Phật, là bậc giác ngộ, giác ngộ ở cõi tâm, tâm thì không sanh không diệt, không đến không đi làm gì có tướng vãng sanh Tịnh độ. Thế giới Phật là thế giới thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh thì chính đó là Phật.

Đã là thanh tịnh tức không còn khổ đau phiền não bám níu, thì cần gì cầu vãng sanh Cực Lạc, chính đó là lý vãng sanh Cực Lạc.

Chúng sanh mê lầm có khổ đau nên có Cực Lạc, chúng sanh không mê lầm tức không khổ đau nên không có Cực lạc. Chúng ta, gia đình các bạn có nổi khổ niềm đau nên mới mưu cầu hạnh phúc. Vả như gia đình các bạn hạnh phúc thì đâu còn cầu hạnh phúc nữa.

Trong Tam kinh Tịnh độ, Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, có nói đến việc chúng sanh cầu vãng sanh Cực lạc, trong đó có con người, cụ thể kinh A Di Đà, Phật dạy:

...Xá Lợi Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá Lợi Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.

Xá Lợi Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Đứng về góc độ của Phật Thích Ca, ngài đang giáo hóa chúng sanh trong cõi Ta Bà, nên ngài khuyên thiện nam tử, thiện nữ nhơn khởi tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là điều tất yếu. Đức Phật đâu có kêu gọi các bạn cầu về chốn khổ?

Khi nghe Phật dạy như thế thì các bạn niệm Phật, tưởng Phật các bạn sẽ được như Phật, được như Phật thì an lạc, đã an lạc thì đâu còn cầu sanh về đâu nữa, chính đó là vãng sanh; cho nên không cần biết thân thể của người bên thế giới Cực lạc như thế nào, ở đâu, đời sống ra sao! Bạn hãy xem thực tại giới và hạnh của chính mình, hoặc mình là ai, thì chính đó là tướng trạng của bạn ở cõi Tịnh.

HT. Thích Giác Quang

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 25.852
Pháp Âm: 27.571
Đang truy cập
Hôm qua: 17420
Tổng truy cập: 10.735.118
Số người đang online: 634

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả