chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Thông tư hướng dẫn tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư

Thông tư hướng dẫn tấn phong giáo phẩm tấn phong Hòa Thượng, tấn phong Thượng Tọa, tấn phong Ni Trưởng, tấn phong Ni Sư... Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi các tỉnh thành trong cả nước. 

Lễ Tấn phong giáo chỉ Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai (ảnh: minh họa)
Lễ Tấn phong giáo chỉ Phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai (ảnh: minh họa)


THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẤN PHONG GIÁO PHẨM TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII
 
Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH

- Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56 Chương IX Hiến chương GHPGVN;

- Căn cứ Điều 46, 47 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

- Căn cứ điều 22 chương III Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thường niên Trung ương GHPGVN kỳ 5 khóa VII ngày 03/01/2017.

Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN và trình tự phê chuẩn của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn thủ tục tấn phong Giáo phẩm như sau:

1. Quý Ban tổ chức phiên họp để giới thiệu Tăng Ni tại địa phương hội đủ các tiêu chuẩn được tấn phong Giáo phẩm theo điều 53, 54, 55, 56 chương IX Hiến chương  Giáo hội và điều 46, 47 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

2. Sau khi Quý Ban thông qua việc tấn phong Giáo phẩm, đề nghị Quý Ban gửi danh sách về Văn phòng Trung ương Giáo hội theo mẫu lý lịch trích ngang như sau:
 

Số
TT

Đạo hiệu
thường dùng

Họ tên
khai sinh

Năm sinh
Nơi sinh

Hạ lạp
(Năm thọ
giới Tỳ kheo/
Tỳ kheo Ni)

Chức vụ trong GH
(nếu có)

Địa chỉ
Thường trú

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Bị chú: Đối với Tăng Ni đã được Quý Ban đề nghị tấn phong tại Hội nghị Thường niên của TWGH thì không phải gửi danh sách tấn phong Giáo phẩm theo tinh thần thông tư này.

3. Đối với những Tăng Ni có hộ khẩu thường trú tại địa phương đang công tác Phật sự tại các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Học viện Phật giáo Việt Nam, thủ tục tấn phong phải được Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành chính thức giới thiệu theo điều 53, 54, 55, 56 chương IX Hiến chương và điều 46, 47 chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Tiêu chuẩn tấn phong Giáo phẩm theo quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội qui Ban Tăng sự Trung ương:

- Tấn phong Giáo phẩm Hòa Thượng / Ni trưởng: Sinh năm 1957 trở lên; 40 Hạ lạp (Thọ giới Tỳ kheo / Tỳ kheo Ni năm 1977) trở lên.

- Tấn phong Giáo phẩm Thượng Tọa / Ni sư: Sinh năm 1972 trở lên; 25 Hạ lạp (Thọ giới Tỳ kheo / Tỳ kheo Ni năm 1992) trở lên.

- Tại Đại hội VIII GHPGVN các trường hợp sau đây được xét tấn phong Giáo phẩm:

+ Giáo phẩm Hòa thượng / Ni trưởng: Sinh năm 1958 trở lên; Thọ giới Tỳ kheo / Tỳ kheo Ni từ năm 1978 trở lên.

+ Giáo phẩm Thượng tọa / Ni sư: Sinh năm 1973 trở lên; Thọ giới Tỳ kheo / Tỳ kheo Ni từ năm 1993 trở lên.

5. Về công đức đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc:

- Căn cứ vào các Bằng Tuyên dương công đức, bằng công đức, bằng khen, giấy khen của các cấp Giáo hội.

- Căn cứ Huân chương và các phần thưởng cao quý khác của Nhà nước các cấp (Nếu có).

- Tăng Ni phải là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt; có tinh thần đoàn kết hòa hợp và không vi phạm pháp luật Nhà nước.

6. Hồ sơ gồm có:

- 01 văn bản đề nghị xin tấn phong Giáo phẩm do Quý Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thiết lập, có ý kiến của UBND hoặc Ban Tôn giáo tỉnh.

- 01 bản Sơ yếu lý lịch (Có xác nhận của chính quyền địa phương).

- 01 bản sao giấy Chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni hoặc Chứng nhận Tăng Ni (Có sao y bản chánh).

- 01 bản sao Giáo chỉ tấn phong Thượng tọa hoặc Ni sư (Nếu tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng hoặc Ni trưởng).

7. Thời gian gửi hồ sơ về Văn phòng Trung ương Giáo hội:

Sau khi hoàn tất các thủ tục giới thiệu tại địa phương, Quý Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành gửi hồ sơ đề nghị Tấn phong Giáo phẩm về Văn phòng TWGH.

- Các tỉnh, thành phía Bắc gửi hồ sơ về: Văn phòng 1 Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, số 73 Phố Quán Sứ Hà Nội.

- Các tỉnh, thành phía Nam gửi hồ sơ về: Văn phòng II TWGHPGVN - Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ chí Minh.

Thời gian gửi hồ sơ chậm nhất là cuối tháng 6 năm 2017 để Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương xét duyệt trong kỳ họp 06 tháng đầu năm của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và trình Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII thông qua. Ban Tăng sự Trung ương không chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ nộp  trể hạn theo thời gian quy định.

Đây là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng trong việc Giáo hội ghi nhận công đức đối với đạo pháp và dân tộc của Tăng Ni, rất mong Quý Ban triển khai thực hiện có kết quả nội dung tinh thần Thông tư này.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường an lạc và thành tựu các Phật sự./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Thường trực HĐTS "Để b/c”
- HT. Chủ tịch HĐTS "Để b/c”
- Ban TGCP, Vụ PG "Để b/c”
- UBND, UBMTTQ, BTG các tỉnh, thành,
-  Ban, Viện TW GHPGVN, Học viện PGVN "Để biết”
- Lưu VP I - VP II TWGHPGVN
- Lưu VP Ban Tăng sự TW.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG


(đã ký)


Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.504
Pháp Âm: 26.007
Đang truy cập
Hôm qua: 14073
Tổng truy cập: 9.708.895
Số người đang online: 570

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả