chuabuuchau.com.vn,chuabuuchau, chua buu chau, chùa bửu châu, chua buu chau cu chi

Niệm Phật đạt Bất Niệm tự Niệm bảo đảm vãng sanhTHÍCH MINH TUỆ

Phật lịch: 2555 - Tây lịch: 2011

LỜI NGỎ
 
Nam mô A Di Đà Phật.

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩa và giáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả năng tụng kinh, tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lịnh Thầy Trụ trì và Thầy Giáo thọ, tôi ra thất chia xẻ kinh nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ tháng ba năm 2009. Sau một năm làm Phật sự, có một số Phật tử trong và ngoài tiểu bang Texas thiết tha yêu cầu tôi viết lại kinh nghiệm tu tập của mình để làm kim chỉ nam cho hành giả Tịnh Độ. Tôi đã nhiều lần từ chối, hôm nọ bỗng dưng tôi sực nhớ lại lời chư Tổ, chư Cổ đức dạy: “Tỳ kheo là phải tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự và dù phải bỏ thân mạng để hoằng dương Tịnh độ, vẫn phải làm”, nên tôi mạnh dạn nhận lời viết quyển “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh” này.

Từ đó, hằng ngày sau thời khóa niệm Phật, tôi thường cầu Đức từ phụ A Di Đà và chư Phật mười phương gia bị cho tôi viết quyển sách nầy đúng như pháp. Sau nhiều tháng đọc qua sách vở, tôi sưu tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, chư Tổ, chư Cổ đức, rút gọn lại những kinh nghiệm hành trì, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý Thầy, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành được quyển sách nhỏ bé này.

Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân: Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, (viện chủ Chùa Vạn Đức), Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Huệ, Đại đức Thích Tịnh Trí (Trụ trì chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Pháp Quang (Giáo Thọ chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Chân Văn (FL) cùng chư liên hữu: Minh Chí (MI), Diệu Âm (Ngọc Minh, Austin), Phạm Khanh (KT Printing), Hoằng Minh, Hoằng Huệ, Tịnh Ngọc (Houston), Bảo Nghiêm (PA), Diệu Thanh (CA), Quảng Âm (CA), Minh Trung (CA), Phương Đoan (VA), Huệ Tâm (CA), Quảng Diên, Thiện Bảo, Không Trì, cô Uyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Ngọc Tâm và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích, tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này.

Chúng tôi ước mong quyển sách này được phổ biến rộng rãi, những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời chỉ dẫn chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh.

Tự thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành tâm kính đê đầu đảnh lễ ngƣỡng mong các bậc Tôn Túc từ bi hoan hỉ chỉ dạy cho.

Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng, để tài liệu này ngày càng phong phú hơn hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả Tịnh độ.

Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đồng phát khởi, trưởng dưỡng, thành tựu Tín, Nguyện, Hạnh để cùng con đồng vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh.

Nam mô A Di Đà Phật
Mùa An cư kiết hạ 2010
Tu viện Tịnh Luật
Thích Minh Tuệ
kính ghi

LỜI TRI ÂN

Nam mô A Di Đà Phật,

Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân:

- Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã ký tên ấn chứng tác phẩm được viết đúng như pháp.

- Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Huệ đã nêu lên những đặc điểm của sách, thật sự hữu ích lớn cho hành giả Tịnh độ.

- Thầy Minh Tuệ đã chỉ dạy rành rẽ, rỏ ràng, chi tiết, tỉ mỉ một phương pháp hành trì rất đơn giãn, thực tế, dụng công ít mà thành quả cao, tự bảo đảm vãng sanh.

Y cứ vào những điều nói trên chúng con vững niềm tin, chăm chỉ đọc sách, dõng mãnh tinh tấn thực hành đúng theo lời chỉ dạy nên có một số người chỉ niệm Phật trong vài ba hôm được nhập tâm. Chúng con được biết hiện nay đã có trên năm mươi (50) vị (xuất gia và tại gia) niệm Phật nhập tâm, đạt Bất niệm tự niệm tự bảo đãm đƣợc vãng sanh Cực Lạc, bất luận tình huống nào.

Quả thật đây là chân diệu pháp, là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu, dễ chứng, là con đường tắt nhất trong con đường tắt, chỉ trong một đời thành Phật, không như những pháp môn khác phải tu đến ba đại a tăng kỳ kiếp.

Thời mạt pháp này mà được Thầy Minh Tuệ trãi qua nhiều năm nhập thất tịnh tu, thu thập, rút tỉa nhiều kinh nghiệm quý báu rồi trao truyền lại cho chúng con tu tập mang lại kết quả như ý, thật là một điều hy hửu, đập tan mọi lo lắng, nghi ngờ nặng mang trong nhiều năm mò mẫm hành trì.

Đây là cánh cửa lớn rộng mở cho hành giả Tịnh độ được Vãng sanh Cực Lạc như ý nguyện.

Chúng con nhiệt liệt tán thán công đức vĩ đại của quý Thầy, thành kính tri ân quý Thầy, đồng thời nguyện noi gương quý Thầy (hành Bồ Tát hạnh) chia xẻ kinh nghiệm tu trì, đồng thời bằng mọi cách giúp đỡ mọi liên hữu có duyên hầu cùng nhau vãng sanh Cực Lạc thành Phật độ chúng sanh.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát.
Nam mô A Di Đà Phật.
Tu viện Tịnh Luật mùa thu 2010
Một nhóm Phật tử ở Texas (USA)

Tự Tâm Niệm Phật,

Tự Tâm Thành Phật

Tổ Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy:

Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xƣng danh hiệu.

Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (Thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát.

Bởi thế:
 
- Khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi thiện tâm phát sanh cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi bất tịnh cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi thanh tịnh cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi tam tâm còn yếu cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi tam tâm đầy đủ cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi tam tâm hiện khởi cũng Nam mô A Di Đà Phật.
- Khi tam tâm thành tựu cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Đây là yếu quyết đƣa đến nhập tâm, đạt Bất niệm tự niệm Bảo đãm vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

Nam mô A Di Đà Phật

* LỜI PHẬT DẠY:

Đức Thế Tôn nói:

“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Chư Tổ nói:

“Chúng sanh vốn dĩ là Phật”.

Do vậy Tổ Liên Trì đại sư nói:

“- Sát sanh là giết hại Phật vị lai, tội lớn nhất (Cực ác).
- Phóng sanh là cứu mạng sống Phật vị lai là phước lớn nhất (Cực thiện)”.


Tổ Sư Pháp Nhiên dạy:

Phàm muốn xa lìa sanh tử, cần phải bỏ Thánh Đạo môn mà vào Tịnh Độ môn. Trong Tịnh Độ môn nên bỏ tạp hạnh mà tu Chánh hạnh. Trong Chánh hạnh cần phải gác qua Trợ nghiệp mà chọn lấy Chánh Định nghiệp. Chánh Định nghiệp tức là xưng danh hiệu Phật. Hễ xưng danh liền đươc vãng sanh, vì nhờ sức bản nguyện của Phật.

Trên đường Trời Người, tu phước làm đầu, Trong biển sinh tử, niệm Phật bậc nhất.


Nam mô A Di Đà Phật

MỤC LỤC

PHẦN I. LÒNG TIN LÀ GỐC VÀO ĐẠO

1. Hợp thời cơ
2. Dễ tu
3. Dễ chứng

PHẦN II. TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

1. Tín
2. Nguyện
3. Hạnh

PHẦN III. TIÊU CHUẨN VÃNG SANH

1. Điều kiện vãng sanh
2. Lý do không vãng sanh

PHẦN IV. PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ

1. Lợi ích của sự niệm Phật
2. Công đức niệm Phật
3. Bốn môn niệm Phật
4. Thực hành

PHẦN V. NIỆM PHẬT THẾ NÀO ĐỂ BẢO ĐẢM VÃNG SANH

1. Tiến trình tu tịnh nghiệp
2. Những yếu quyết niệm Phật được nhất tâm
3. Chuyên tu chánh hạnh
4. Nhập tâm
5. Bất niệm tự niệm
6. Bảo đảm vãng sanh

PHẦN VI. KHUYẾN TẤN HƯỚNG THƯỢNG

1. Khuyến tu giải thoát
2. Khuyến tu tịnh độ
3. Khuyến vãng sanh ở phẩm vị cao
4. Thời gian
5. Công phu

PHẦN VII. TỔNG KẾT

1. Vấn đáp
2. Kết luận
CHÚ THÍCH
TÀI LIỆU THAM KHẢO

* LỜI PHẬT DẠY:

- Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày”.

- Kinh Viên Giác dạy: “Dứt Vọng, Hoàn Chơn”.

- Chư Tổ dạy: “Một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm”.

Vậy, niệm Phật là con đường dễ đi, thẳng tắt nhất, mau chóng dẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng để thành Phật.

Giảng sư

Kết nối

Tổng số truy cập
Thông tin: 23.213
Pháp Âm: 26.002
Đang truy cập
Hôm qua: 17095
Tổng truy cập: 9.614.606
Số người đang online: 513

Các tin khác

PHÁP ÂM NỔI BẬT
Đang tải...

Giảng sư Xem tất cả